Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2020. godini

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

 

01) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za dodjelu financijske potpore za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2020. godini.

 

02) Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. Navedena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu, Razdjel 001 - Jedinstveni upravni odjel Odsjek za proračun i financije, Program 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo, A100911 Ostale društvene potrebe (na poziciji 1269 - Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima).

 

03) Najveći mogući iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu, manifestaciji ili događanju, odnosno po pojedinom prijavitelju iznosi 5.000,00 kuna.

 

04) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga, ostalih organizacija civilnog društva i ustanova, uz uvjet:

 

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora.      

 

05) Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za projekt, manifestaciju ili događanje su sljedeći:

 

 • usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj;
 • jasno definirane ciljane skupine;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta, manifestacije ili događanja;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti;
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta, manifestacije ili događanja;
 • osigurano sufinanciranje iz drugih izvora.

 

06) Prijava mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

 

 1. Obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2020. godini;
 2. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 3. Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.

 

07) Obrazac prijave i obrasci izjava moraju biti ovjereni pečatom prijavitelja i potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja, u izvorniku.

 

08) Obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2020. godini, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su na web stranici Grada: www.grad-krk.hr.

 

09) Prijava se  može uputiti poštanskim putem preporučenom pošiljkom, kurirom ili se osobno može predati u urudžbenom uredu Pisarnici Grada Krka (I kat, soba br. 27). Prijave se šalju na adresu: GRAD KRK, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

 

10) Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava namijenjenih Javnom pozivu i osiguranih u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu.

                                           

11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili na telefonski broj: 051/401-120.