122. Kolegij: U prošloj godini uloženo 14,8 milijuna kuna u izgradnju komunalne infrastrukture

Putem video-konferencije, 09. travnja 2020. godine, održan je 122. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su raspravljali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

U uvodnom dijelu Kolegija, istaknuto je kako se tijekom dva prethodno održana sastanka, s obzirom na novonastale okolnosti vezane uz epidemiju koronavirusa, uglavnom razgovaralo o mogućnostima reduciranja aktualnih programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Također, u tom su dvotjednom periodu donesene Mjere za pomoć poduzetnicima, kao i Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Krka. Pored toga, uspostavljen je sustav izdavanja e-Propusnica, kojeg trenutno održava šestero djelatnika gradske uprave, uz napomenu, kako se od danas, 09. travnja, i to od 13.00 sati, sukladno Odluci o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, otočani mogu slobodno, bez propusnica, kretati otokom.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Karate kluba Krk Croatia da im se, temeljem programa prijavljenog na ovogodišnji Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, odobre sredstva za isplatu jedne minimalne plaće za mjesec ožujak, i to na nepuno radno vrijeme (tj. na bazi 20 odrađenih sati tjedno), a što je usklađeno i s privremenim mjerama za uravnoteženje prihoda i rashoda lokalnih proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Krka, prihvaćenim, 26. ožujka, od strane Koordinacije gradonačelnika i općinskih načelnika otoka Krka. S obzirom na trenutne okolnosti, tj. obustavu izvršavanja većine planiranih rashoda poslovanja, pa tako i onih temeljem ugovora o financiranju civilnog sektora, prihvaćena je inicijativa da se svim udrugama koje su rashode vezane uz vođenje knjigovodstva prikazale u svojim godišnjim programima, osigura njegovo (su)financiranje u visini od 50% ukupnog mjesečnog troška.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je troškovnik tvrtke GP Krk d.d. iz Krka vezan uz asfalterske radove u Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, o čemu će više riječi biti na jednom od nadolazećih sastanaka. Naime, nakon izgradnje sustava zbrinjavanja otpadnih voda i oborinske odvodnje, zatim obnove vodovoda i polaganja DTK infrastrukture (tj. infrastrukture za buduću optičku mrežu), dovršeni su i asfalterski radovi, čime je završen kompletan projekt rekonstrukcije ove najfrekventnije gradske prometnice.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za proračun i financije, s obzirom na nedavno donesenu  Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje (likvidnost) Proračuna Grada Krka, a temeljem Zakona o proračunu, najavljene su i pripreme koje bi u svibnju trebale rezultirati I. Rebalansom Proračuna Grada Krka, o čemu će, uskoro, biti obaviješteni svi proračunski korisnici. U nastavku, analiziran je Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja - 31. ožujka ove godine. A kako je, zbog trenutne situacije, njegov ukupni rezultat negativan, donesene su prethodno izdvojene mjere za uravnoteženje (likvidnost) Gradskog proračuna.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirano je pet (prošlogodišnjih) zahtjeva za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Krka, odnosno Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk, i to u namjeri kreiranja Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2019. godinu. Riječ je o zahtjevima J. M. iz Krka (PPU Grada Krka), Biskupije Krk (PPU Grada Krka i UPU 1- Krk), Udruge Komunada od Gospe iz Zagreba (PPU Grada Krka), R. B. iz Zagreba (PPU Grada Krka) i M. D. Iz Bajčića, nakon čijih je predstavljanja zaključeno kako još uvijek nisu pokrenute izmjene i dopune predmetne prostorno-planske dokumentacije, što znači da će se o tim zahtjevima odlučivati kada se krene s konkretnim izmjenama. Međutim, dok se za zahtjev Udruge Komunada od Gospe već sada može reći kako će imati negativan ishod, inicijativa Biskupije Krk načelno je prihvaćena, no, prethodno se ipak moraju ispitati mogućnosti proširenja građevinskog područja. Nadalje, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje tako čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.745.046,58 kn, prihod iz naknade za koncesiju u iznosu od 137.560,35 kn, prihod iz proračuna jedinice lokalne samouprave u iznosu od 6.434.968,82 kn te prihodi iz drugih izvora u iznosu od 2.541.072,94 kn, a što je osiguralo konačni budžet od 14.858.648,69 kn. Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta tako je utrošeno 10.440.427,89 kn, na izgradnju i projektiranje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te građevina i uređaja javne namjene 1.200.611,25 kn, na izgradnju i rekonstrukciju objekata javne rasvjete 996.968,94 kn, na izgradnju i uređenje groblja 432.920,83 kn te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.787.719,78 kn. Oba izvješća bit će predmetom rasprave na (elektroničkoj) sjednici Gradskog vijeća planiranoj za svibanj.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, istaknuto je kako će Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, kao što je njegovom Izmjenom utvrđeno, biti zaključen 17. travnja ove godine, međutim javno otvaranje ponuda bit će organizirano tek kad se za to steknu uvjeti, odnosno kada se dokine zabrana javnih okupljanja, o čemu će posebna obavijest biti objavljena na portalu Grada Krka. Također, ako natjecatelj nakon otvaranja ponuda bude odustao od sklapanja ugovora s Gradom Krkom bit će mu vraćena uplaćena jamčevina.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najprije je usvojen Pravilnik o načinu sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Gradskog vijeća Grada Krka u izvanrednim okolnostima, nakon čega su analizirani i prihvaćeni radni prijedlozi: Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti, Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente te Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora. Pored toga, na inicijativu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, prodaja ribe s ribarskih plovila na području grada Krka omogućena je na lokaciji operativne obale Sv. Bernardina, i to ujutro između 06.00 i 10.00 sati. (Pritom, prodaja mora biti organizirana po principu pridržavanja svih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.)

Pored ostalog što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, analizirana je mogućnost uspostave virtualne gradske tržnice, koja bi poljoprivrednike i proizvođače trebala povezati s potencijalnim kupcima.

I na kraju, podneseno je kratko izvješće o trenutnoj situaciji vezanoj u epidemiju koronavirusa, a prema kojem na području otoka Krka trenutno ima 80-ak osoba kojima je propisana mjera samoizolacije, s time da su dosad zabilježena tri slučaja zaraze, i to u Korniću, Omišlju i Malinskoj. Sve tri osobe su bolnički zbrinute i trenutno su pred ozdravljenjem.