Izmjena Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk na temelju Čl. 15 Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Izmjenu Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku.

1. Oglas Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, objavljen u Narodnim novinama br. 22/2020, od 18. veljače 2020. godine, i br. 25/2020, od 06. ožujka 2020. godine, mijenja se na način da se određuje da ponude za Natječaj trebaju prispjeti najkasnije do 17. travnja 2020. u 12.00 sati, te da će se javno otvaranje ponuda izvršiti 17. travnja 2020. godine u 12.00 sati.

Natjecatelji koji uspiju na Natječaju bit će naknadno obaviješteni o datumu do kojeg moraju zaključiti ugovor i uplatiti zakupninu, koje odredbe će biti sadržane u Odluci o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja.

2. Ova izmjena donosi se vezano uz situaciju nastalu zbog širenja koronavirusa, uslijed čega nisu moguća okupljanja više osoba. U slučaju daljnjih promjena termina molimo da natjecatelji prate internetske stranice Grada Krka.