Održan 116. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 116. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno kratkom analizom i prihvaćenjem prijedloga izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. S ovom se izmjenom, koja će uskoro biti dijelom dnevnog reda Gradskog vijeća, krenulo kako bi Grad, u okviru IPARD programa, mogao potraživati sredstva Europske unije, i to s ciljem rekonstrukcije poljoprivrednih puteva na području Grada Krka. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 3.400.000,00 kn, a dosad je za pripremu projekta u 2011. utrošeno 170.000,00 kn. Ukoliko se iz Europske unije uspiju povući planirana sredstva navedeni iznos ući će u budući gradski Proračun. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se trima školarcima iz grada Krka u potpunosti plati kotizacija za sudjelovanje u Novigradskom proljeću - tradicionalnoj školi stvaralaštva koja se ove godine priređuje između 05. i 12. svibnja. Cijena kotizacije po učeniku iznosi 2.115,00 kn, iliti ukupno 6.345,00 kn. Uz to, prihvaćena je i zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, te se maturantima gimnazijalcima organizacija maturalne zabave u Hotelu Malin pomaže iznosom od 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za ustupanje radova na održavanju i remontu javne rasvejete na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Također, donesene su i odluke o početku postupka javne nabave za nabavu i montažu opreme za proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. (procijenjene vrijednosti 244.100,00 kn s uključenim PDV-om), kao i za ustupanje građevinskih radova na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka za 2012. (procijenjene vrijednosti 112.400,00 kn s uključenim PDV-om). Potom je prihvaćen prijedlog Dragutina Kosića za kupnju dijela k.č. 3822/1, površine 237 m2, te dijela k.č. 403171 površine 78 m2, obje k.o. grad Krk, čiji su dijelovi zazuzeti izgradnjom okućnice i garaže predlagatelja. Prihvaćena je i molba Đura Tudora iz Krka za zamjenu nekretnina, i to 2500/3935 dijela z.č. 889 k.o. grad Krk, zemljište izvan zone gradnje (maslinik) u vlasništvu Grada Krka, za k.č. 3308/1, površine 154 m2, k.č. 3308/2, površine 144 m2, te k.č. 3308/3, površine 116 m2, sve k.o. grad Krk, zemljišta unutar građevinskog područja u vlasništvu predlagatelja. Nadalje, Grad je pokazao interes za inicijativu Tomislava Kirinčića iz Krka za produženje ugostiteljske terase Caffe bara Tiffany smještene na Trgu Kamplin, a koliko će iznositi kvadratura proširenja naknadno će utvrditi komunalni redar. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da kulturno-povijesna cjelina naselja Kornić (koja obuhvaća Kornić, Lakmartin, Muraj i Brautovce), zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, ima svojstvo kulturnog dobra. Ovo rješenje s ciljem rasprave biti će proslijeđeno Mjesnom odboru Kornić, kao i rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da ruralna kulturno-povijesna cjelina naselja Lakmartin, zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, također ima svojstvo kulturnog dobra. U nastavku, razmotren je zahtjev tvrtke Glavotok d.o.o. za povećanje ugostiteljsko-turističke zone Kampa Glavotok kako bi tražena izmjena postala dijelom novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Kolegij je tako podržao inicijitivu da se se zona Kampa Glavotok s postojećih 5 ha, poveća na 15 ha, međutim unatoč traženom povećanju kapaciteta zone s postojećih 600 na 1.500 ležajeva, Grad je predložio povećanje kapaciteta na 800 do 1.000 ležajeva. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena mogućnost financiranja izgradnje prometnice spoja Ul. Ivana Meštovića i Ul. Sv. Ivana. Nakon što je Grad podržao zamolbu Građevinskog obrta Eurogradnja u vl. Idriza Gušterovića iz Krka i tvrtke Kvalitet Cerna d.o.o. iz Cerne za izgradnju navedenog puta i potpornog zida naručen je i izrađen idejni projekt, no obzirom da ova inicijativa nije ušla u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., Grad nije u mogućnosti preuzeti pripadajuće financijeske rashode. U nastavku, analizirana je ponuda tvrtke Eko otok d.o.o. iz Veprinca za usitnjavanje, odvoz i zbrinjavanje drvenog otpada s područja grada Krka. Kako se Grad ne bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada predlagatelj je upućen da ponudu proslijedi Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve. Rješavajući premete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na znanje je primljena predstavka Ivana Mrakovčića i Frana Depopea iz Skrpčića vezana uz probleme koji nastaju korištenjem tamošnjeg igrališta, te će ista radi očitovanja biti proslijeđena Mjesnom odboru Skrpčić-Pinezić. Na kraju Kolegija prihvaćena je inicijativa Javne ustanove Priroda koja kao vodeći partner priprema prijedlog projekta kojeg u suradnji s Parkom prirode Ljubljansko barje i Geodetskim institutom Slovenije namjerava kandidirati za sufinanciranje u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska za koji je natječaj otvoren do 16. travnja ove godine. Glavna zadaća ovog projekta jest popisivanje, sanacija i očuvanje vodenih staništa u zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže. U Sloveniji će tako projekt biti usmjeren na poseban tip vodenih staništa, takozvanih okna, a u Hrvatskoj, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, obrađivale bi se krške lokve na otoku Krku. Nakon kratke rasprave zaključeno je da Grad Krk kao partner u ovom projektu ima interesa s vlastitim proračunskim sredstvima participirati u iznosu od 3.000,00 €. Uz to, Kolegij je podržao inicijativu Sat za planet Zemlju koju već šestu godinu za redom potiče WWF, Svjetski fond za prirodu. Stoga, svim kućanstvima i tvrtkama apelira se da u subotu 31. ožujka 2012. na jedan sat (20.30 - 21.30) isključe sva svjetla s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinig resursa, te općenito ekološkim problemima. Ova inicijativa pokrenuta je u Australiji, a prve je godine samo u Sydneyu više od 2.000.000 kućanstava sudjelovalo u Satu za planet Zemlju. Prošle je godine akciju podržalo čak pola milijarde ljudi u 135 zemalja svijeta.