Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 23. srpnja 2020., Gradsko vijeće Grada Krka, 28. kolovoza 2020. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka. Kandidature se dostavljaju zaključno do 14. rujna 2020. godine!

 

I. Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

 

II. Savjet mladih Grada Krka ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

 

III. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih od 15 do 30 godina života.

 

IV. Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka imaju:

 

 • udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Krka;
 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Krka;
 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci;
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka.

 

V. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

 

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja;
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj kandidata;
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj zamjenika kandidata;
 • obrazloženje kandidatura;
 • izjave o prihvaćanju kandidature.

 

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj).

 

VI. Uz obrazac kandidature prilaže se:

 

 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate;
 • izjava o prihvaćanju kandidature;
 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne stariji od šest mjeseci.

 

VII. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka dostavljaju se na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, osobno u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili putem pošte, i to u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka, tj. zaključno do 14. rujna 2020. godine.

 

VIII. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

IX. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Popis važećih kandidatura sastavlja se na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime te datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću Grada Krka i objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.

 

X. Gradsko vijeće Grada Krka na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XI. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka objavljuju se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.