Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2020. godini, čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava za (su)financiranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro. Rok za dostavu prijave je utorak, 21. siječnja 2020. u 14.30 sati.

 

1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za financiranje/sufinanciranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini.

 

2. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na području Grada i otoka Krka te ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka.

 

3. Udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja:

 

Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži;
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša;
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana;
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja;
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja;
 • nagrađivanje i nastupi sportaša;
 • stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

 

Prioritetno područje 2: Promicanje kulture

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja;
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa;
 • provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja;
 • organizaciju i sudjelovanje na kulturno - umjetničkim i zabavnim manifestacijama;
 • novi medij i kultura mladih.

 

Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • redovne djelatnosti strukovnih udruga;
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.

 

Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • organizaciju i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti;
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika;
 • rad sa socijalno ugroženim osobama;
 • pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima;
 • brigu za osobe treće životne dobi;
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašle iz Domovinskog rata;
 • zaštitu i promocija ljudskih prava.

 

Prioritetno područje 5: Poljoprivreda

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • revitalizaciju i zaštitu maslinika;
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja;
 • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda;
 • poticanje poljoprivrede - poseban naglasak na povrćarstvo;
 • promicanje pčelarstva na Otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama;
 • unapređivanje i zaštita stočnog fonda;
 • promidžbu lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila.

 

Prioritetno područje 6: Građanska inicijativa

 

Ovo prioritetno područje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 

 • sudjelovanje građana u javnom životu;
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja na području grada Krka,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

 

4. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 2.345.000,00 kn:

 

 • Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije: 1.120.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 2: Promicanje kulture: 560.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture: 155.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad: 280.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 5: Poljoprivreda: 180.000,00 kn,
 • Prioritetno područje 6: Građanska inicijativa: 50.000,00 kn.

 

Najmanji i najveći iznosi financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu:   

 

 • Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije:   
 • Najmanji iznos: 1.000,00 kn; najveći iznos: 400.000,00 kn,

 

 • Prioritetno područje 2: Promicanje kulture:
 • Najmanji iznos: 1.000.00 kn; najveći iznos: 130.000,00 kn,

 

 • Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture:
 • Najmanji iznos: 1.000.00 kn; najveći iznos: 50.000,00 kn,

 

 • Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad:
 • Najmanji iznos: 1.000,00 kn; najveći iznos: 50.000,00 kn,

 

 • Prioritetno područje 5: Poljoprivreda:
 • Najmanji iznos: 1.000,00 kn; najveći iznos: 80.000,00 kn,

 

 • Prioritetno područje 6: Građanska inicijativa:
 • Najmanji iznos: 1.000,00 kn; najveći iznos: 20.000,00 kn.

 

Ako se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2020. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

5. Grad Krk razmatrat će pristigle prijave udruga i ostalih organizacija uz uvjet:

 

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Krka,
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da isti nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).                

 

6. Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta opisani su u Uputama za prijavitelje koje su dostupne u prilogu ovog Javnog poziva.

 

7. Prijava programa/projekata mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

 

 1. Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
 5. Isprave/dokumente:
 • izvadak iz Registra udruga RH (ili drugog odgovarajućeg registra) ne stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja;
 • potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala prijavu programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja,
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja.

 

8. Obrasci Prijava programa/projekta i Proračun programa/projekta te obrasci Izjava moraju biti ovjereni pečatom prijavitelja i potpisani od strane odgovorne osobe prijavitelja te voditelja programa/projekta, u izvorniku. Svi prethodno navedeni dokumenti pod točkom 5. mogu biti dostavljeni u preslici, izvorniku ili ispisu elektroničke isprave s odgovarajućih službenih stranica.

 

9. Obrazac opisa programa/projekta, Obrazac proračuna programa/projekta, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su u prilogu ovog Javnog poziva.

 

10. Svaki program i/ili projekt koji se aplicira treba imati zasebno ispunjene obrasce prijave i propisane priloge.

 

11. Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti Gradu Krku u jednom izvorniku.

 

12. Prijava se može uputiti poštanskim putem preporučenom pošiljkom, kurirom ili se osobno može predati u urudžbenom uredu Pisarnici Grada Krka (I kat, soba br. 27). Na vanjskom dijelu omotnice, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja, potrebno je istaknuti naznaku: Prijedlog programa/projekta - Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2020. godini. Prijave se šalju na adresu: GRAD KRK, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

                                                

13. Rok za dostavu prijave na Javni poziv je utorak, 21. siječnja 2020. godine u 14.30 sati bez obzira na način dostave.

 

14. Sve prijave poslane izvan roka, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

 

15. Odluku o financiranju programa/projekata koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad će javno objaviti rezultate Javnog poziva na internetskoj stranici Grada: www.grad-krk.hr.

 

16. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.