Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2018. godini, čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava (programa i projekata) za financiranje, odnosno sufinanciranje javnih potreba u 2018. godini.
 
 
 
Prijave se podnose za područja:
 
 1. Odgoja i obrazovanja,
 2. Kulture,
 3. Tehničke kulture,
 4. Sporta,
 5. Socijalne skrbi,
 6. Zdravstva,
 7. Poljoprivrede, 
 8. Gospodarstva i 
 9. Razvoja i demokratizacije društva.
 
Za ocjenjivanje dostavljenih prijava nadležno je Povjerenstvo koje je Grad dužan formirati.
 
Po završetku postupka dodjele sredstava sa svim udrugama Grad sklapa ugovor o financiranju te se transferi kao i do sada vrše po dostavi zahtjeva uz koji se prilažu dokaznice.
 
Udruge su dužne odmah nakon završenog programa a najkasnije do 15. ožujka 2019. godine dostaviti Gradu izvješće o ostvarenom programu za 2018. godinu sa specifikacijom svih utrošenih sredstava.
 
Cilj ovog Javnog poziva je uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.
 
Prioriteti za dodjelu sredstava:
 
1) Prioritetno područje 1. Razvoj sporta i rekreacije:
 
 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, 
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja,
 • nagrađivanja i nastupi sportaša,
 • stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
 
2) Prioritetno područje 2. Promicanje kulture:
 
 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja,
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa,
 • provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja,
 • organizacija i sudjelovanje na kulturno - umjetničkim i zabavnim manifestacijama,
 • novi medij i kultura mladih.
 
3) Prioritetno područje 3. Promicanje tehničke kulture:
 
 • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.
 
4) Prioritetno područje 4. Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:
 
 • organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti,
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika,
 • rad sa socijalno ugroženim osobama,
 • pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima,
 • briga za osobe treće životne dobi,
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašle iz Domovinskog rata,
 • zaštita i promocija ljudskih prava.
 
5) Prioritetno područje 5. Potpore udrugama u poljoprivredi:
 
 • revitalizacija i zaštita maslinika,
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja,
 • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnja autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda, 
 • poticanje poljoprivrede s posebnim naglaskom na povrćarstvo,
 • promicanje pčelarstva na otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
 • unapređivanje i zaštita stočnog fonda,
 • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanje prirodnih i društvenih pravila.
 
6) Prioritetno područje 6. Potpore građanskim inicijativama 
 
 • sudjelovanje građana u javnom životu,
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja u gradu Krku,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.
           
Važno je naglasiti kako će ključan faktor u dodjeli sredstava biti usklađenost programa i projekata udruga s utvrđenim prioritetnim područjima, a što će se očitovati u detaljno ispunjenim zadanim obrascima.    
 
Pojašnjenje pojmova projekt i program:
 
Projekt je skup aktivnosti koje su usko usmjerene u ostvarivanje jedne određene namjere, dok je program kontinuirani proces ostvarivanja osnovnih ciljeva udruge, na primjer:
 
Projekt je vremenski ograničen te se njegove aktivnosti provode isključivo za ostvarivanje usko definiranog cilja, dok program ima mnogo širi spektar aktivnosti, a može biti jednogodišnji ili pak višegodišnji, u tom slučaju potreban je višegodišnji dobro razrađen plan rada, a dodjela sredstava u idućim godinama strogo ovisi o prethodnom ostvarenju.
 
Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
 
 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Krka 2014. - 2020.,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Krka i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Krka),
 • suradnja s  drugim udrugama,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekta iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Krka, 
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ-a, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.).
 
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od navedenih djelatnosti iz ovog Javnog poziva: udruge, klubovi, društva, a koje imaju sjedište na području Grada i otoka te ostali registrirani na području Republike Hrvatske ukoliko imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka.
 
Prispjeli programi sufinancirat će se prema mogućnostima proračuna Grada Krka i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Grada Krka za 2018. godinu.
 
Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2018. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.
 
Grad Krk će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekta uz uvjet da:
 
 • su upisani u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statusom opredijelili su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).
 
Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Grada Krka.
 
Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne dostaviti Zahtjev te priložiti dokaznice (preslike računa, predračuna, ponude, uplatnice) iz koji je razvidna namjena trošenja.
 
Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:
 
 • obrazac opisa programa ili projekta,
 • obrazac proračuna programa ili projekta,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 
Obrasci se mogu preuzeti iz priloga ovog Javnog poziva ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.
 
Svaki  prijavljeni program treba imati zasebnu pristupnicu i svu ostalu dokumentaciju. 
 
Podnositelji zahtjeva dužni su uz gore navedene obrasce  priložiti:
 
 • izvadak iz Registra udruga RH,
 • presliku zapisnika sa posljednje Skupštine, 
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno  da podnositelj prijave nema ne podmirenih obaveza na ime javnih davanja, izdana nakon objave Javnog poziva,
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv osobe zadužene za zastupanje i voditelja programa udruge ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela. 
 • popis članova (ime i prezime, adresu stanovanja i godinu rođenja).
 
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni sukladno s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se zaključno do 22. siječnja 2018. godine na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 s naznakom: Prijedlog programa/projekta javnih potreba u društvenim djelatnostima ili osobno u Prijemni ured Grada Krka, I. kat, soba broj 27.
 
Prijedlozi programa/projekta koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.
 
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na Internet stranicama Grada Krka.
 
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti telefon na 051 401 120.
 
Objavljeno: 21. prosinca 2017. godine
 
Javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju: