Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2018. godini

I. U Proračunu Grada Krka za 2018. godinu, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija te (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk, a koja se provode tijekom 2018. godine.

Jednodnevne i višednevne manifestacije te druga događanja, u smislu ovog Javnog poziva su aktivnosti koje provode i organiziraju udruge (dalje u tekstu: Prijavitelji), s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada Krka.

 

II. Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, socijalne, turističke, ekološke te druge manifestacije i događanja (dalje u tekstu: manifestacije/događanja).

 

III. Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja su slijedeći:

 

  • usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi,
  • jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,
  • jasno definirani korisnici manifestacije/događanja,
  • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/događanja,
  • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,
  • kadrovska sposobnost Prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,
  • osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora.

 

IV. Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. Navedena sredstva osigurana su na poziciji 1269 - Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima. Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije/događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna.

 

V. Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od strane osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja).

 

VI. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za Prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni u prilogu ovog Natječaja.

 

VII. Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

 

  1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja,
  2. osobnom dostavom zatvorene omotnice s upisanom adresom iz točke 1. preko Pisarnice Grada Krka, 1. kat, soba 27,
  3. putem elektronske pošte na adresu: tamara.zic@grad-krk.hr.