Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

I. U Proračunu Grada Krka za 2016. godinu, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk koja se provode tijekom 2016. godine. 

Jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja, u smislu ovog Javnog poziva, su aktivnosti koje provode i organiziraju udruge i druge neprofitne organizacije - dalje u tekstu: Prijavitelji - s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada Krka.
 
II. Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, socijalne, turističke, ekološke, i druge manifestacije te događanja - dalje u tekstu: manifestacije/događanja.
 
III. Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja su slijedeći:
 
  • usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,
  • jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,
  • jasno definirani korisnici manifestacije/događanja,
  • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/događanja,
  • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja, 
  • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,
  • osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora.
 
IV. Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije/događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna.
 
V. Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, te koje su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od strane osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja).
 
VI. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na Internet stranici Grada Krka: grad-krk.hr.
 
VII. Prijave se mogu dostaviti na tri načina:
 
  1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk,
  2. osobnom dostavom zatvorene omotnice s upisanom adresom iz točke 1. preko Pisarnice Grada Krka, 1. kat, soba 27,
  3. putem elektronske pošte na adresu: marinka.margan@grad-krk.hr.
 
Natječajna dokumentacija: