12. sjednica Gradskog vijeća: I. izmjenama i dopunama Proračuna povećane njegova prihodovna i rashodovna strana; odsad viša jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

U Velikoj gradskoj vijećnici, 27. lipnja 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

Tijekom aktualnog sata, koji će se odsad, s obzirom na odredbe novog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, umjesto na kraju odvijati na početku zasjedanja, uz teme poput statusa projekta izgradnje Ribarske luke Krk za koji se u srpnju očekuje izdavanje nove građevinske dozvole ili dovršetka uređenja prometnice u krčkoj poslovnoj zoni (asfaltiranje, signalizacija, semaforizacija) s rokom do sredine srpnja, a što će rezultirati novom prometnom regulacijom, raspravljalo se i o nastavku uređenja dječjeg igrališta na plaži Portapisana. Dosad je tako realizirana prva faza koja uključuje sanaciju međašnog zida, uređenje partera sa svim instalacijama te obnovu jednog dijela igrala. Iako druga faza uključuje dobavu monumentalnog igrala, predloženo je da ono bude zamijenjeno nekolicinom manjih, povoljnijih sprava, s time da bi, naposljetku, presudno trebalo biti mišljenje Mjesnog Odbora Krk - istok.

Nadalje, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 12. sjednice Gradskog vijeća izostave osma, deveta, deseta, jedanaesta, dvanaesta i trinaesta točka, a potom je usvojena dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta.

 

– usvojen Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. svibnja 2023. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. s prilozima, i to: (1) s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojena Knjiga izdanih računa za 2022. godinu; (2) s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen Izvod iz knjige javnog duga za 2022. godinu; (3) s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine; (4) s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojena Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu; (5) s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojeni izvještaji proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) o izvršenju financijskih planova za 2022. godinu

Proračun Grada Krka za 2022. godinu usvojen je 08. prosinca 2021. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 124.028.000,00 kn, planiranim viškom prihoda od 5.560.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 129.588.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 26. rujna 2022., bio smanjen na 101.695.522,97 kn prihoda i primitaka, 8.502.277,03 kn prenesenog viška iz 2021. te 110.197.800,00 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 14. prosinca 2022., s obzirom na dodatnu redukciju, definiran je konačni gradski budžet od 100.484.422,97 kn prihoda i primitaka, 8.502.277,03 kn prenesenog viška iz 2021. te 108.986.700,00 kn rashoda i izdataka.

Konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 100.784.147,75 kn, što je za 0,2 posto više od plana, a u odnosu na 2021. godinu kada je realizirano 84.959.570,20 kn, ostvareno je čak 119 posto prihoda i primitaka.

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 96.338.923,81 kn, što je 0,4 posto više od plana, a u odnosu na 2021. tijekom koje je uprihodovano 81.308.717,79 kn, 2022. godine realizirano ih je 18 posto više. U ukupnom ostvarenju, Grad Krk sudjeluje sa 76.416.324,62 kn (79,32 posto), Gradska knjižnica Krk sa 69.930,06 kn (0,07 posto), Centar za kulturu Grada Krka sa 413.173,30 kn (0,43 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk sa 17.396.903,31 kn (18,06 posto) i Javna vatrogasna postrojba Grada Krka s 2.042.592,52 kn (2,12 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.445.223,94 kn, što je 98 posto plana, te za 26 posto više od ostvarenja koje je u iznosu od 3.531.720,42 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2022. nisu ostvareni, no 2021. godine bili su u iznosu od 119.131,99 kn.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: prihoda od poreza na dohodak (za 16 posto), povremenih poreza na imovinu, tj. poreza na promet nekretnina (za 42 posto), poreza na robu i usluge (za 236 posto), pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (za 55 posto), prihoda od imovine (za 27 posto), kazni i upravnih mjera (za 11 posto) te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 26 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: stalnih poreza na nepokretnu imovinu (za 5 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknada (za 5 posto) te prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, zajedno s prihodima od donacija (za 24 posto).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 37.699.530,63 kn, odnosno za 20 posto više nego li prethodne godine, dok su pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna realizirane u iznosu od 25.652.640,56 kn, što je za čak 54,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 7.094.589,32 kn, a što je 26,9 posto više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 92.071.354,85 kn, što u odnosu na planiranih 108.986.700,00 kn, čini 84,5 posto ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2021. povećani za 12 posto. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 28.579.887,13 kn, što je 98 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 25.750.896,47 kn - 88 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 320.507,88 kn - 92 posto plana, pomoći u iznosu od 2.336.567,39 kn - 96 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.862.440,24 kn - 90 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 5.617.494,34 kn - 81 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 24.351.180,18 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 3.252.381,22 kn.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi ostvareni u iznosu od 100.784.147,75 kn, preneseni višak prihoda iz 2021. u iznosu od 8.502.277,03 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 92.071.354,85 kn, konsolidirani višak prihoda u 2022. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 17.215.069,93 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 16.938.058,92 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 220.861,03 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 52.611,14 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 3.538,84 kn.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s tri suzdržana glasa i devet afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2022. godinu u iznosu od 17.215.069,93 kn (2.284.832,43 eura). Isti se sastoji od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 16.938.058,92 kn (2.248.066,75 eura), viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 220.861,03 kn (29.313,30 eura), viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 52.611,14 kn (6.982,70 eura) te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 3.538,84 kn (469,68 eura).

Višak prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) za 2022. godinu u iznosu od 16.938.058,92 kn (2.248.066,75 eura), prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda, višak kapitalnih pomoći, višak prihoda od donacija, višak prihoda Vijeća srpske nacionalne manjine, neutrošena sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom, neutrošena sredstava pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije (PRŠI), višak prihoda od pomoći otočnih općina za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije (PRŠI), višak kapitalnih pomoći Ministarstva turizma Republike Hrvatske za Projekt Centar aktivnosti Krk te višak prihoda od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije za Projekt energetske obnove zgrade na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. I, manjkovi koji podrazumijevaju: manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica, manjak kapitalnih pomoći iz drugih proračuna za Projekt rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići, manjak prihoda od kapitalnih pomoći od drugih proračuna za Projekt energetske obnove zgrade na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, kao i manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za Projekt rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići.

Ukupan rezultat poslovanja za 2022. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 17.215.069,93 kn (2.284.832,43 eura), kao i pripadajući rashodi, uvršteni su u I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.756.383,80 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 209.817,05 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 115.955,47 kn te opći (ostali) prihodi u iznosu od 1.145.236,64 kn, što je osiguralo konačan budžet od 10.227.392,96 kn

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.444.874,68 kn, na održavanje javnih površina 2.379.994,09 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.231.415,68 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.457.963,31 kn, na održavanje groblja 195.189,36 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 240.410,32 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 349.916,58 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 208.540,66 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.719.088,28 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.015.125,80 kn, prihod iz proračuna jedinice lokalne samouprave (opći prihodi) u iznosu od 3.099.429,91 kn, prihod od donacija u iznosu od 60.080,00 kn, prihodi temeljem ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim propisima (od prodaje imovine i pomoći) u iznosu od 2.715.759,65 kn te prihod od naknade za koncesiju u iznosu od 462.412,66 kn, što je osiguralo konačni budžet od 11.352.808,02 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 725.191,00 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 3.106.572,74 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 1.055.430,98 kn te na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, kao i na načine rekonstrukcije 6.465.613,30 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu; (2) s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu; (3) s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini; (4) s dva suzdržana glasa i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini

(1) Prihodi od turističke pristojbe u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.280.285,26 kn (1.752.442,44 kn turističke pristojbe, 39.493,72 kn turističke pristojbe na plovnom objektu i 488.349,10 kn prenesenog viška iz prethodne godine), a utrošeni su na proslave u mjesnim odborima (76.949,10 kn), bežični Wi-Fi Internet (47.400,00 kn), osvjetljenje gradskih bedema (262.412,50 kn), održavanje opreme Wi-Fi sustava (84.705,94 kn), sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (44.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (135.246,81 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (170.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (105.000,00 kn), sufinanciranje regate Krčka jedra (15.559,89 kn), sufinanciranje festivala Tramonto (7.000,00 kn), adventsku dekorativnu rasvjetu (57.850,00 kn), intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale potrebe (45.155,88 kn), sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy (65.000,00 kn), zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti (79.312,50 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (97.500,00 kn), proslave i pokroviteljstva (60.000,00 kn), održavanje tradicijskih brodica (84.125,00 kn), održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza (100.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe (205.298,00 kn), održavanje plaža (363.209,70 kn), održavanje video nadzora (51.080,92 kn) te sufinanciranje opreme video nadzora (123.479,02 kn).

(2) Prihodi od spomeničke rente u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 140.594,97 kn, a sastoje se od prihoda od spomeničke rente u iznosu od 5.513,23 kn te prihoda od spomeničke rente po kvadratnom metru u iznosu od 135.081,74 kn. Ta su sredstva u cijelosti utrošena na sanaciju pročelja i krova zgrade smještene u krčkoj starogradskoj jezgri, na adresi Trg sv. Kvirina 1.

(3) Prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 96.669,58 kn, a u cijelosti su utrošeni na održavanje poljoprivrednih putova.

(4) Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 64.580,80, a u cijelosti su uloženi u izradu prostorno-planske dokumentacije.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu; (2) s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu; (3) s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu; (4) s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu; (5) s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i deset afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu

(1) Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu bila su utvrđena područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, i to s namjerom jačanja civilnog sektora i uključivanja građana u društveno važna događanja. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga utrošeno je 279.667,68 kn, na programe javnih potreba u poljoprivredi 119.680,73 kn, na programe građanskih inicijativa 45.705,36 kn, na programe javnih potreba u tehničkoj kulturi 138.979,64 kn te na dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima 97.370,87 kn, što je ukupno 684.404,28 kn.

(2) Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu bile su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe javnih potreba u kulturi utrošeno je 506.986,97 kn, na kapitalne donacije udrugama u kulturi 84.800,00 kn, na sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk 37.024,50 kn, na najam Etno kuće Kornić 62.781,17 kn, na sufinanciranje izdavaštva 77.935,51 kn, na intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 45.155,88 kn, na sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 44.000,00 kn, na sufinanciranje regate Krčka jedra 15.559,89 kn, na sufinanciranje festivala Tramonto 7.000,00 kn, na proslave i pokroviteljstva 132.283,23 kn, na održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka (intelektualne i osobne usluge; zakupnine i najamnine) 60.027,39 kn te na održavanje tradicijskih barki 84.125,00 kn, što je ukupno 1.157.679,54 kn.

(3) Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu bile su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe u osnovnoškolskom obrazovanju utrošeno je 127.207,36 kn, na program produženog boravka djece u osnovnoj školi 1.056.276,46 kn, na dodatne programe u osnovnoj školi 46.750,00 kn, na kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju 819.309,07 kn, na programe u srednjoškolskom obrazovanju 90.000,00 kn, na kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju 140.000,00 kn, na stipendije učenicima i studentima 508.403,68 kn, na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima 94.926,78 kn, na subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole 252.000,00 kn, na nagrade učenicima i sportašima 33.515,54 kn, na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama 52.472,00 kn te na nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole 84.509,24 kn, što je ukupno 3.305.370,13 kn.

(4) Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu bile su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na programe javnih potreba u sportu utrošeno je 1.132.621,04 kn, na najam školske sportske dvorane 33.000,00 kn, na kapitalne donacije udrugama u sportu 27.059,91 kn, na sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 65.000,00 kn, na nagrade učenicima i sportašima 36.700,00 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 349.916,58 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 208.540,66 kn te na održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica (intelektualne i osobne usluge; usluge tekućeg i investicijskog održavanja) 88.112,50 kn, što je ukupno 1.940.950,69 kn.

(5) Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu bile su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima je osigurano poboljšanje zdravstvene zaštite stanovnika i kojima se nastojao povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka. Temeljem Izvješća o izvršenju predmetnog Programa, tijekom prošle godine na rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe utrošeno je 205.298,00 kn, na dodatne standarde u zdravstvu 54.000,00 kn, na Socijalni program Grada Krka 491.302,81 kn, na sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk 120.000,00 kn, na sufinanciranje opreme novorođenčadi 282.000,00 kn, na program pomoći i njege u kući (rad gerontodomaćice) 124.920,57 kn te na novčane potpore umirovljenicima 87.200,00 kn, što je ukupno 1.364.721,38 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. godinu i projekcija za 2024. - 2025. godinu

Proračun Grada Krka za 2023. godinu usvojen je u iznosu od 22.259.510,00 eura prihoda i primitaka, 2.254.780,00 eura viška prihoda iz prethodne godine te 24.514.290,00 eura rashoda i izdataka. Proračunom su obuhvaćeni planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 24.457.725,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura konsolidiranog prenesenog viška iz 2022. godine te 26.715.500,00 eura rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 2.221.009,01 eura viška prihoda Grada Krka, zatim 29.313,30 eura viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 6.982,70 eura viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 469,68 eura viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.

Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda za 2.198.215,31 eura (ili za 10 posto u odnosu na prvotni plan), povećanja planiranog viška prihoda za 2.994,69 eura te povećanja rashoda i izdataka za 2.201.210,00 eura (ili za 9 posto u odnosu na prvotni plan), došlo je zbog: (1) rasporeda viška prihoda iz prethodne godine (u iznosu od 2.257.774,69 eura), (2) uvođenja novih projekata, (3) korigiranja postojećih pozicija, (4) raspoređivanja prihoda od poreza na dohodak koji su viši od prvotno planiranih te (5) povećanja prihoda od komunalnog doprinosa.

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.281.420,00 eura, pomoći za 505.378,55 eura, prihodi od imovine za 26,68 eura, prihodi od pristojbi i naknada za 402.378,08 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 10.250,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni za 1.238,00 eura.

U skladu s prihodima, rashodi i izdaci Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 2.201.210,00 eura, s time da Grad Krk rashode povećava za 1.786.414,04 eura, Centar za kulturu Grada Krka za 8.402,97 eura, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 380.900,00 eura, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 25.492,99 eura. Rashodi Gradske knjižnice Krk ostali su na razini osnovnog plana.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 1.623.654,00 eura povećana su na 1.920.960,00 eura, od čega se 1.060.000,00 eura osigurava iz sredstava komunalne naknade, 21.400,00 eura iz sredstava spomeničke rente, 6.000,00 eura iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 82.746,00 eura iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 750.814,00 eura iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 211.260,00 eura, za održavanje javnih površina 591.656,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 320.540,00 eura, za održavanje javne rasvjete 331.876,00 eura, za održavanje groblja 23.890,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 163.000,00 eura, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 46.450,00 eura te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.738,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 1.404.664,00 eura povećana su na 1.633.295,00 eura, od čega se 1.180.000,00 eura osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 346.446,10 eura iz Proračuna Grada Krka (općih prihoda), 80.745,00 eura iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (od prodaje imovine) te 26.103,90 eura od pomoći iz europskih fondova. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 333.593,74 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 440.223,85 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 14.019,85 eura te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 845.457,56 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu; (2) s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu; (3) s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu; (4) s jednim glasom protiv, dva suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu

(1) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 204.276,00 eura smanjena su na 201.511,00 eura, od čega je 92.906,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u kulturi, 13.270,00 eura za kapitalne donacije udrugama u kulturi, 3.980,00 eura za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 5.735,00 eura za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 8.335,00 eura za najam Etno kuće Kornić, 8.450,00 eura za organizaciju 67. festivala folklora otoka Krka, 3.000,00 eura za program međunarodne kulturne suradnje - gostovanje delegacije iz pobratimskog Grada Rockenhausena, 13.270,00 eura za sufinanciranje izdavaštva, 8.800,00 eura za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe, 17.920,00 eura za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 4.645,00 eura za sufinanciranje proslave Dana grada Krka, 2.124,00 eura za sufinanciranje regate Krčka jedra, 6.636,00 eura za sufinanciranje manifestacije Advent u Krku, 2.660,00 eura za intelektualne i osobne usluge vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, 4.780,00 eura za zakupnine i najamnine vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 5.000,00 eura za održavanje tradicijskih barki.

(2) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 331.947,00 eura povećana su na 461.579,00 eura, od čega je 185.800,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u sportu, 4.400,00 eura za najam školske sportske dvorane, 12.000,00 eura za kapitalne donacije udrugama u sportu, 8.620,00 eura za sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy, 8.000,00 eura za sufinanciranje manifestacije Jump2Krk, 6.100,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 163.000,00 eura za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 46.450,00 eura za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane, 18.582,00 eura za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica te 8.627,00 eura za nabavu sportske opreme za potrebe Centra aktivnosti Krk.

(3) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjenama Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 396.130,00 eura povećana su na 429.820,00 eura, od čega je 19.500,00 eura izdvojeno za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 159.300,00 eura za program produženog boravka djece u osnovnoj školi, 6.640,00 eura za dodatne programe u osnovnoj školi, 44.000,00 eura za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 6.630,00 eura za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 30.000,00 eura za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju, 79.600,00 eura za stipendije učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 34.510,00 eura za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 4.520,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 13.270,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 11.950,00 eura za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

(4) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 202.744,00 eura povećana su na 255.471,00 eura, od čega je 39.000,00 eura izdvojeno za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 14.600,00 eura za dodatne standarde u zdravstvu, 2.655,00 eura za sufinanciranje rada Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke, 76.000,00 eura za Socijalni program Grada Krka, 29.470,00 eura za novčane potpore umirovljenicima, 20.911,00 eura za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 51.600,00 eura za pomoć u opremanju novorođenčadi te 21.235,00 eura za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice).

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu; (2) s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog I. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini

(1) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjenama Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene ovog Programa s prvotno planiranih 216.600 eura povećana su na 221.908,00 eura, tako da je iz prihoda od turističke pristojbe za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka sada izdvojeno 25.529,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 22.562,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 13.936,00 eura, za sportsku manifestaciju Jump2Krk 8.000,00 eura, za proslave u mjesnim odborima 3.217,00 eura, za održavanje opreme video nadzora 7.970,00 eura, za proslavu Dana grada Krka 4.645,00 eura, za bežični WiFi Internet 4.900,00 eura, za regatu Krčka jedra 2.124,00 eura, za intelektualne i osobne usluge 8.800,00 eura, za festival Melodije Istre i Kvarnera 17.920,00 eura, za opremu WiFi sustava 9.955,00 eura, za manifestaciju Advent u Krku 6.636,00 eura, za natjecanje u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 8.620,00 eura, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 12.941,00 eura, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 11.883,00 eura, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 13.270,00 eura te za sufinanciranje rada turističke ambulante i hitne medicinske službe 39.000,00 eura.

(2) Izvršenim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime je utvrđeno namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene ovog Programa s prvotno planiranih 9.350,00 eura povećana su na 13.450,00 eura, od čega se 3.450,00 eura osigurava iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a 10.000,00 eura iz naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Tako izmijenjen Program, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, u cijelosti se namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– sa četiri suzdržana glasa i osam afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s osam glasova protiv i četiri afirmativna odbijen prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s devet glasova proziv, dva suzdržana i jednim afirmativnim odbijen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, dva suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

Ovom Odlukom, pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta moći će ostvariti roditelji koji su državljani Republike Hrvatske, i koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da u trenutku predaje zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Krka, na istoj adresi kao i dijete za koje podnose zahtjev te (2) da prebivalište na području Grada Krka imaju najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć. Novčana pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. Visina novčane pomoći odsad će iznositi: 660,00 eura za prvorođeno dijete (umjesto dosadašnjih 398,17 eura); 990,00 eura za drugorođeno dijete (umjesto dosadašnjih 597,25 eura), 1.320,00 eura za trećerođeno dijete (umjesto dosadašnjih 796,34 eura) i 1.980,00 eura za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete (umjesto dosadašnjih 1.194,51 euro). (No, u skladu s mogućnostima, istaknuto je kako će se navedeni iznosi još dodatno povećavati.) Postupak za ostvarivanje ovog prava pokreće se na zahtjev roditelja, i to putem: nadležnog matičnog ureda, sustava e-Novorođenče ili pisanim zahtjevom upućenim izravno Gradu Krku. Zahtjevu za isplatu jednokratne novčane pomoći prilaže se: (1) uvjerenje o prebivalištu oba roditelja (iznimno, ako se radi o jednoroditeljskoj obitelji: uvjerenje o prebivalištu roditelja - podnositelja zahtjeva), (2) uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete, kao i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu, (3) preslika rodnog lista ili izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, kao i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu, (4) preslika dokumenta bankovnog računa podnositelja zahtjeva te (5) preslika pravomoćnog rješenja o posvojenju, ako je podnositelj zahtjeva posvojitelj. Zahtjev je potrebno podnijeti u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta

Materijal preuzmite: OVDJE.