11. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen novi Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka - aktualni sat odsad na početku sjednica, a promjenu ili donošenje novog Poslovnika može predložiti najmanje trećina članova Vijeća

U Velikoj gradskoj vijećnici, 22. svibnja 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje je raspravljena nekolicina tema o kojima više doznajte iz sažetaka u nastavku.

Na početku zasjedanja, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 11. sjednice Gradskog vijeća izostave peta, šesta i sedma točka, s time da se potonja odnosi na prvu dopunu Dnevnog reda. Potom su usvojene obje dopune Dnevnog reda, i to prva s prijedlogom Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, te druga s prijedlogom Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan i prijedlogom Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

 

– usvojen Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 09. ožujka 2023. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s tri glasa protiv i devet afirmativnih usvojeno Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu, 2022. godinu: Ponikve eko otok Krk d.o.o. (Obrazac IRDJU)

Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu, 2022. godinu okupljenim vijećnicima predstavio je direktor komunalnog društva Ponikve eko otok Krk Neven Hržić.

Ovo se izvješće dostavlja jedinicama lokalne samouprave do 01. ožujka za prethodnu godinu, istakao je Hržić, a usvaja ga predstavničko tijelo. Ispunjava se na standardiziranom obrascu, putem internetske aplikacije, a na njegovu se formu i sadržaj ne može utjecati, budući da su oni zadani. U prošloj je godini na otoku Krku tako prikupljeno oko 25 tisuća tona otpada što u odnosu na po mnogočemu rekordnu 2019. godinu predstavlja povećanje od 9 posto, s time da istu situaciju možemo očekivati i ove godine, tj. turističke sezone, a za što se itekako pripremamo. Od 01. lipnja prošle godine, uveli smo i dodatne kamione koji su petkom, subotom i nedjeljom obilazili moloke - polupodzemne kontejnere, te sakupljali otpad koji se nakupljao oko njih, a s takvom praksom planiramo nastaviti i ubuduće, s time da od ove godine uvodimo i dežurstvo, drugim riječima jedan kamion u pripravnosti kojim će se promptno reagirati na prigovore građana ili otočnih lokalnih samouprava. Od svog se otpada na otoku odvaja 60 posto, dok se 40 posto odvozi na ŽCGO Marišćina što plaćamo 130,00 eura po toni, od čega 115,00 eura plaćaju Ponikve eko otok Krk, a 15,00 eura sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako je ove godine raspisan natječaj za nabavu otpadomjera na svim molocima, uskoro se očekuje i njihova ugradnja. Ukupna vrijednost predmetne investicije iznosi 96.000,00 eura, a 60 posto sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kazao je Hržić.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojeno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja - 31. prosinca 2022. godine, s uključenim Izvješćem o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 2022. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom, osam protiv i tri afirmativna odbijen prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, predlagatelja Gorana Marevića, člana Gradskog vijeća Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s tri glasa protiv i devet afirmativnih usvojen prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, predlagatelja Nikše Franova, predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se način rada predstavničkog tijela uređuje poslovnikom predstavničkog tijela u skladu sa zakonom i statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 12. kolovoza 2009. godine i objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 34/09., a do danas je mijenjan i dopunjavan u više navrata, i to redom: 2013., 2018., 2019., 2020. i 2021. godine. S obzirom na predmetne izmjene i dopune, Odbor za statutarno-pravna pitanja na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika, objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 26/20. Nakon što su pojedini članovi i klubovi Gradskog vijeća Grada Krka inicirali nove izmjene i dopune Poslovnika, radi lakšeg praćenja svih važećih odredbi, pripremljen je redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika koji može poslužiti kao temelj za podnošenje izmjena i dopuna, ali i pripremu novog cjelovitog radnog nacrta Poslovnika. U tom je smislu svim članovima Gradskog vijeća Grada Krka i Odboru za statutarno-pravna pitanja dostavljen redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika s rokom za podnošenje inicijativa i prijedloga tijekom kojeg su zaprimljena dva prijedloga, i to Nikše Franova, predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, i Gorana Marevića, člana Gradskog vijeća Grada Krka, s time da je većinom vijećničkih glasova, naposljetku, usvojen upravo prijedlog Nikše Franova. U novom su Poslovniku tako zadržane sve odredbe dosadašnjeg Poslovnika, odnosno njegove izmjene i dopune na koje nije bilo primjedbi ni poteškoća u postupanju s njima, kao ni inicijativa za njihovom izmjenom. Pored ostalog, novim je Poslovnikom produženo vrijeme dostave poziva i materijala za sjednicu Vijeća (s dosadašnjih pet na 10 dana), aktualni sat s kraja sjednice prebačen je na njezin početak te su preciznije utvrđeni rokovi za podnošenje amandmana, kao i rokovi za prigovore na predloženi dnevni red.

Pored toga, usvojenim Amandmanom predlagatelja Nikše Franova na prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, u Prijelazne i završne odredbe pridodan je novi članak kojim se utvrđuje da promjenu ili donošenje novog Poslovnika može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća Grada Krka, s time da prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti obrazložen, a samo obrazloženje mora sadržavati razloge za promjenu, promjene koje se predlažu te predlaže li se donošenje novog Poslovnika ili njegova izmjena, odnosno dopuna.

(S ciljem dorade, a nastavno na zaključke Odbora za statutarno-pravna pitanja, prijedlozi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka obojice predlagatelja - Nikše Franova i Gorana Marevića - skinuti su s dnevnog reda prethodno održane, 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka. Nadalje, 21. travnja ove godine, članu Gradskog vijeća Goranu Mareviću upućen je Poziv na objedinjavanje prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, s time da je sastanak održan 28. travnja, no bez postignutog dogovora, tako da su ovim Dnevnim redom bila obuhvaćena njihova oba prijedloga.)

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2 (Amandman predlagatelja Nikše Franova).

 

– s jednim glasom protiv, dva suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk

Temeljem Zakona o knjižnicama i Odluke o osnivanju javne ustanove Narodna knjižnica Krk, propisano je da Knjižnicom, do pet zaposlenih, upravlja ravnatelj/ica, dok se Statut donosi uz suglasnost Osnivača, odnosno Gradskog vijeća Grada Krka.

Temeljem Zakona o ustanovama i Statuta Knjižnice, početkom 2010., pokrenuta je inicijativa da Osnivač, tj. Gradskog vijeća Grada Krka donese Odluku o promjeni naziva Ustanove i njezinog sjedišta, s obzirom da je Knjižnica počela obavljati djelatnost u novouređenom prostoru, na adresi Kvarnerska 23, u gradu Krku. U tom je smislu, 2010. godine, donesena Odluka o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove Narodna knjižnica Krk. Također, iste je godine Gradsko vijeće Grada Krka donijelo i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk.

S obzirom na implementirane odredbe novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te Izmjene i dopune Zakona o ustanovama, usvojen je novi prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu njezinog obavljanja donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge, i to uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Navedenim je Zakonom, također, propisano kako predstavničko tijelo kao komunalne djelatnosti posebnom odlukom može odrediti i druge djelatnosti, ako se njima kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, ako po svom sadržaju i značenju one predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju te ako su pretežno uslužnog karaktera i ako se obavljaju prema načelima komunalnog gospodarstva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, održanoj 13. travnja 2022. godine, donesena je Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka kojom je djelatnostima od značaja za Grad Krk pribrojena i usluga korištenja javnih tuševa na gradskim plažama.

Prema tome, isporučitelj usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, komunalno poduzeće Vecla d.o.o., utvrdio je Opće uvjeta pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, temeljem kojih će radno vrijeme javnog tuša s naplatom (koji, pritom, mora imati istaknutu obavijest da se radi o javnom tušu te visinu naknade i način naplate za korištenje javnog tuša) biti između 01. lipnja i 15. listopada, od ponedjeljka do nedjelje, od 00.00 do 24.00 sata, s time da će se za tuširanje u trajanju od 20 do 30 sekundi naplata vršiti unaprijed, i to kovanicama putem aparata za naplatu kao sastavnog dijela javnog tuša. Isporučitelj usluge pritom je prostor javnih tuševa dužan održavati urednim i u funkcionalnom stanju te obavljati nužne i redovite popravke. Nakon usvajanja Općih uvjeta, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Krka, bit će donesen cjenik za uslugu korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, a za njegovu svaku izmjenu i/ili dopunu bit će potrebno pribavljati upravo prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Prigovor na komunalnu uslugu javnih tuševa na gradskim plažama podnosit će se pisanim putem, izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Vecle d.o.o., zatim putem pošte na adresu: Vecla d.o.o., Lukobran 5, 51500 Krk ili putem e-maila: vecla@vecla.hr.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk donosi njegovo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača, tj. Gradskog vijeća Grada Krka.

Prema tome, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019., donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, kao i na njegove I. Izmjene i dopune - 13. prosinca 2019., II. izmjene i dopune - 04. svibnja 2020., III. Izmjene i dopune - 15. listopada 2020., IV. Izmjene i dopune  21. srpnja 2021., V. Izmjene i dopune - 26. rujna 2022. te VI. Izmjene i dopune - 09. ožujka 2023. godine.

Razlozi donošenja novog Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk ogledaju se kako u postupku formiranja novog područnog vrtića u naselju Milohnići, tako i u mnogobrojnim izmjenama i dopunama Statuta koje su uslijedile nakon 11. srpnja 2019. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk donosi njegovo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača, tj. Gradskog vijeća Grada Krka.

Prema tome, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Primarni razlozi za donošenje I. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk odnose se na otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine u novom Područnom vrtiću Milohnići, na adresi Milohnići 62, a prema tome i otvaranje novih radnih mjesta: troje odgojitelja te po jednog kuhara, spremačice i domara.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori

Tijekom aktualnog sata, uz ostale relevantne teme poput izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije ili problema prometovanja starogradskom jezgrom i gradskom rivom, raspravljalo se o trenutnom statusu projekta izgradnje dvorane za borilačke sportove u gradu Krku za koju je nedavno ishodovana građevinska dozvola, ali i situaciji na Trgu Kamplin, s obzirom na projekt uređenja budućeg Interpretacijskog centra za posjetitelje. Ondje će se s početkom lipnja zatvoriti gradilište i zaštiti građevina koja se uređuje (zajedno s dizalicom), s time da su uobičajene ljetne programske aktivnosti s te lokacije prenesene na neke druge pozicije poput jednako atraktivnog Trga krčkih glagoljaša ili Vele place.