24. sjednica Gradskog vijeća: Izabrani članovi (i zamjenici članova) novog saziva Savjeta mladih Grada Krka

U Velikoj gradskoj vijećnici, 11. ožujka 2021. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

Na samom početku, većinom vijećničkih glasova, odbijeni su prijedlozi vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 24. sjednice Gradskog vijeća izostave 04., 05., 07., 09. i 10. točka tj. prijedlozi: Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Krk - grad (k.o. Krk), Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta te Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka. Prvotno planirani Dnevni red, dopunjen s dvije nove točke, potom je usvojen s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih.

 

– na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća s prijedlogom Zaključka o utvrđivanju činjenice - davanja ostavke (Vilima Pape i Ivane Purić) te davanje prisege

 

S obzirom na to da su se Vilim Papa i Ivana Purić kao neizabrani kandidati s Kandidacijske liste grupe birača (nakon što je David Mrakovčić, nositelj Kandidacijske liste, podnio ostavku na članstvo u Gradskom vijeću Grada Krka), temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, odrekli mandata u Gradskom vijeću, dužnost zamjenika člana Gradskog vijeća, od 02. ožujka ove godine, počeo je obnašati Tomislav Cimerman, i to kao prvi sljedeći neizabrani kandidat s te Kandidacijske liste. Početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća naposljetku je zaključen davanjem svečane prisege.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv, dva suzdržana i 11 afirmativnih) usvojen Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2020. godine

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 01. siječnja 2020. godine, kojeg su vijećnicima prezentirale predstavnice tvrtke Planimetar d.o.o. Romana Di Giusto i Sandra Smiljanić, a čiji sadržaj sjedinjuje (1.) Polazišta, (2.) Analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, (3.) Analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata, (4.) Preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti, (5.) Izvore podataka i (6.) Popis tablica, kao dio sustavnog praćenja stanja u prostoru sukladno Zakonu o prostornom uređenju, donosi polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za nadolazeće razdoblje. Samo Izvješće izrađeno je u odnosu na prethodno Izvješće (2007. - 2015.), Prostorni plan Primorsko-goranske županije, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente, zatim pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održivi razvoj te prostorne planove nižih razina. Za izradu Izvješća korišteni su podatci iz informacijskog sustava prostornog uređenja, podatci pravnih osoba s javnim ovlastima, službeno objavljeni i dostupni podatci nadležnih tijela i ustanova, podatci iz usvojenih i objavljenih sektorskih, strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata, kao i svi drugi podatci od utjecaja na održivi razvoj u prostoru. Poglavlje Analiza i ocjena stanja i trendova prostornog razvoja tako obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja razvoja u prostoru koji su određeni Zakonom o prostornom uređenju i Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor te ukazuju na trendove prostornog razvoja te usklađenost, odnosno nesklad u provedbi. Sljedeće poglavlje Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata donosi prikaz pokrivenosti područja prostornim planovima, dajući, ujedno, podatke o prostornim planovima i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazujući, pritom, na osnove njihove provedbe, kao i potrebu, tj. učestalost njihove promjene, uz osvrt na provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga, preporuka i aktivnosti, odnosno mjera iz prethodnog Izvješća. Poglavlje Preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti razrađeno je s ciljem odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, tj. o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv, dva suzdržana i 10 afirmativnih) usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka

 

Budući da je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, njegovim prijelaznim i završnim odredbama propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da s njime usklade svoje statute i druge opće akte. Podredno tome, Statut Grada Krka i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka usklađeni su s odredbama novog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nova zakonska rješenja prvenstveno se odnose na optimizaciju i racionalizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika, što bi trebalo doprinijeti uštedama u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, racionalnijem obavljanju poslova te osiguranju kontinuiteta u njihovu radu.

Novim zakonskim rješenjima tako se revidiraju odredbe u dijelu koji se tiče zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana na način da se smanjuje broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Prema tome, nakon nadolazećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane: u općinama i gradovima koji broje do 10.000 stanovnika birat će se samo općinski načelnici, odnosno gradonačelnici, dok će u županijama koje imaju do 250.000 stanovnika, u gradovima koji su sjedišta županija (neovisno o broju stanovnika) te u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.000 do 100.000 stanovnika, župani i gradonačelnici, odnosno općinski načelnici imati samo jednog zamjenika, s time da će u županijama koje imaju više od 250.000 stanovnika i u gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika, župani i gradonačelnici imati po dva zamjenika. Nastavno na to, novim se Zakonom uređuju odredbe vezane uz zamjenjivanje gradonačelnika, i to na način da se propisuje imenovanje privremenog zamjenika u općinama, odnosno gradovima u kojima nema zamjenika u slučaju da za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost. Naime, privremenog zamjenika općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika imenuje općinski načelnik, odnosno gradonačelnik na početku mandata iz redova pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz redova članova predstavničkog tijela. Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine, odnosno grada, a isti za vrijeme dok zamjenjuje općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika ostvaruje prava općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

Još jedna od izmjena proizašlih iz novog Zakona, u kontekstu racionalizacije sustava lokalne samouprave, odnosi se i na smanjenje broja članova predstavničkih tijela na način da su definirane drugačije podjele jedinica ovisno o broju stanovnika. Broj članova predstavničkog tijela i nadalje ostaje neparan, no sukladno novom zakonskom rješenju, Gradsko vijeće Grada Krka umjesto dosadašnjih 15 imat će 13 članova. Novim su Zakonom, nadalje, izmijenjene i odredbe kojima su uređena prava članova predstavničkih tijela u odnosu na obavljanje dužnosti člana predstavničkog tijela na način da se umjesto trenutno važećeg prava na opravdani neplaćeni izostanak s posla, propisuje pravo člana predstavničkog tijela na opravdani izostanak s posla, sukladno sporazumu s poslodavcem. Također, sada su, po prvi put, propisani i maksimalni godišnji neto iznosi naknade za pojedinog člana predstavničkog tijela za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela. Prema tome, godišnja neto naknada za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, u općini, odnosno gradu od 5.000 do 10.000 stanovnika, ne može iznositi više od 8.000,00 kuna po članu predstavničkog tijela. Ujedno, utvrđeno je kako se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto u odnosu na pripadajuće naknade za člana predstavničkog tijela.

Vezano za način rada predstavničkog tijela, u Zakonu je dodana nova odredba kojom je propisano da se, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, sjednice mogu održavati i elektroničkim putem.

U dijelu Zakona koji se odnosi na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, novinu predstavlja i odredba kojom se propisuje obveza jedinicama da javno objavljuju informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Naposljetku, novine se ogledaju i u odredbama kojima se uređuje privremeno financiranje u slučaju kada u jedinici nije donesen proračun. Kako su, u tom smislu, osim općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske utvrđeni i drugi ovlašteni predlagatelji, predloženo je, da pored gradonačelnika to bude i 1/3 članova Gradskog vijeća.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv, dva suzdržana i 10 afirmativnih) usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Budući da je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, njegovim prijelaznim i završnim odredbama propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da s njime usklade svoje statute i druge opće akte. Podredno tome, Statut Grada Krka i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka usklađeni su s odredbama novog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nova zakonska rješenja prvenstveno se odnose na optimizaciju i racionalizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika, što bi trebalo doprinijeti uštedama u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, racionalnijem obavljanju poslova te osiguranju kontinuiteta u njihovu radu.

Novim zakonskim rješenjima tako se revidiraju odredbe u dijelu koji se tiče zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana na način da se smanjuje broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Prema tome, nakon skorašnjih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane: u općinama i gradovima koji broje do 10.000 stanovnika birat će se samo općinski načelnici, odnosno gradonačelnici, dok će u županijama koje imaju do 250.000 stanovnika, u gradovima koji su sjedišta županija (neovisno o broju stanovnika) te u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.000 do 100.000 stanovnika, župani i gradonačelnici, odnosno općinski načelnici imati samo jednog zamjenika, s time da će u županijama koje imaju više od 250.000 stanovnika i u gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika, župani i gradonačelnici imati po dva zamjenika. Nastavno na to, novim se Zakonom uređuju odredbe vezane uz zamjenjivanje gradonačelnika, i to na način da se propisuje imenovanje privremenog zamjenika u općinama, odnosno gradovima u kojima nema zamjenika u slučaju da za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost. Naime, privremenog zamjenika općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika imenuje općinski načelnik, odnosno gradonačelnik na početku mandata iz redova pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz redova članova predstavničkog tijela. Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine, odnosno grada, a isti za vrijeme dok zamjenjuje općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika ostvaruje prava općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

Još jedna od izmjena proizašlih iz novog Zakona, u kontekstu racionalizacije sustava lokalne samouprave, odnosi se i na smanjenje broja članova predstavničkih tijela na način da su definirane drugačije podjele jedinica ovisno o broju stanovnika. Broj članova predstavničkog tijela i nadalje ostaje neparan, no sukladno novom zakonskom rješenju, Gradsko vijeće Grada Krka umjesto dosadašnjih 15 imat će 13 članova. Novim su Zakonom, nadalje, izmijenjene i odredbe kojima su uređena prava članova predstavničkih tijela u odnosu na obavljanje dužnosti člana predstavničkog tijela na način da se umjesto trenutno važećeg prava na opravdani neplaćeni izostanak s posla, propisuje pravo člana predstavničkog tijela na opravdani izostanak s posla, sukladno sporazumu s poslodavcem. Također, sada su, po prvi put, propisani i maksimalni godišnji neto iznosi naknade za pojedinog člana predstavničkog tijela za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela. Prema tome, godišnja neto naknada za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, u općini, odnosno gradu od 5.000 do 10.000 stanovnika, ne može iznositi više od 8.000,00 kuna po članu predstavničkog tijela. Ujedno, utvrđeno je kako se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto u odnosu na pripadajuće naknade za člana predstavničkog tijela.

Vezano za način rada predstavničkog tijela, u Zakonu je dodana nova odredba kojom je propisano da se, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, sjednice mogu održavati i elektroničkim putem.

U dijelu Zakona koji se odnosi na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, novinu predstavlja i odredba kojom se propisuje obveza jedinicama da javno objavljuju informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Naposljetku, novine se ogledaju i u odredbama kojima se uređuje privremeno financiranje u slučaju kada u jedinici nije donesen proračun. Kako su, u tom smislu, osim općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske utvrđeni i drugi ovlašteni predlagatelji, predloženo je, da pored gradonačelnika to bude i 1/3 članova Gradskog vijeća.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv i 12 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s tri glasa protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Krk - grad (k.o. Krk)

 

M. S. Iz Krka podnio je zahtjev Gradu Krku za kupnju dijela k.č. 2589, k.o. grad Krk (z.č. 630/5 k.o. Krk), površine od 467 kvadratnih metara. Predlagatelj je vlasnik preostalog dijela k.č. 2589, k.o. grad Krk, odnosno parcele zemljišno knjižne oznake gr.č. 610, k.o. Krk, upisane u z.k.ul. 1639, površine od 665 kvadratnih metara. Budući da je Zakonom o prostornom uređenju propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne na zahtjev vlasnika zemljišta, po tržišnoj cijeni i bez provedbe javnog natječaja, prodati dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja ako taj dio ne prelazi 50 posto površine planirane građevne čestice, ispunjeni su uvjeti da se prihvati zahtjev S. M. za kupnju dijela k.č. 2589, k.o. grad Krk (z.č. 630/5 k.o. Krk). Temeljem izvršene procjene tržišne vrijednosti zemljišta od strane sudskog vještaka graditeljske struke, utvrđena je cijena od 168,11 EUR po kvadratnom metru, što s uračunatim PDV-om iznosi 210,14 EUR. Prema tome, ukupna je cijena zemljišta 98.135,38 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kuna/EUR) Hrvatske narodne banke. Međutim, kako je sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske obveza jedinica lokalne samouprave procjembene elaborate na mišljenje dostaviti procjeniteljskom povjerenstvu, u ovom slučaju Procjeniteljskom povjerenstvu Primorsko-goranske županije, ovaj će se pravni posao zaključiti pod uvjetom da prije zaključenja ugovora bude zaprimljeno pozitivno mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva na spomenuti procjembeni elaborat.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk

 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice. Prema tome, Dječji vrtić Katarina Frankopan u svom poslovanju primjenjuje Odluku o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u dječjem vrtiću koja je donesena 01. svibnja 1996., s time da je na snagu stupila 01. srpnja 1996. godine. S obzirom na to da je predmetna Odluka u uporabi već 25 godina, donesena je nova Odluka o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan kojom su i nadalje obuhvaćena istovjetna umanjenja učešća roditelja, iako su novim stavkama sada propisani i dodatni slučajevi, primjerice posebni slučajevi bolesti člana obitelji djeteta ili smrtni slučajevi u obitelji djeteta, u kojima se može umanjiti roditeljska naknada, a koji nisu bili dijelom dosadašnjeg akta.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 12 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture te uslužne komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave, a među kojima su održavanje groblja i krematorija te usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja. Nadalje, Zakonom o grobljima propisano je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a istim se uređuje izgradnja, korištenje i upravljanje samim grobljem. U tom smislu predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose propise o: (1) mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te načinu ukopa nepoznatih osoba; (2) održavanju groblja i uklanjanju otpada;  (3) uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem, kao i uvjete, odnosno mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za njegovo korištenje. Odlukom o grobljima tako je propisano da visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom Gradskog vijeća. Prema tome, ovom su Odlukom propisani uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, kao i godišnje naknade za njegovo korištenje. Konkretno, za dodjelu grobnog mjesta na korištenje naknada se plaća Gradu Krku kao vlasniku groblja. Ona podrazumijeva jednokratnu naknadu za korištenje zemljišta grobnog mjesta koju određuje Uprava groblja, odnosno Komunalnom društvu Vecla, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. Također, i za kupnju grobnog mjesta (betonske grobnice, betonske niše za lijes, betonske nišice za posmrtne ostatke ili betonske nišice za polaganje urni) naknada se plaća Gradu Krku, a jediničnu cijenu donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja, s time da visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, pritom vodeći računa o: (1) lokaciji i opremljenosti groblja; (2) veličini grobnog mjesta; (3) planiranoj površini razvoja i uređenja groblja; (4) planiranim troškovima uređenja komunalne infrastrukture, nasada i pratećih objekata groblja; (5) činjenici da li se grobno mjesto daje na korištenje u trenutku ukopa ili unaprijed na zahtjev budućeg korisnika.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

Amandman gradonačelnika preuzmite: OVDJE.

 

– (s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka:

 

– na znanje primljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih kandidatura

 

– (s 13 afirmativnih glasova) usvojen prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka

 

Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je da se članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju na vrijeme od tri godine. Članove tog tijela bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih i njihove zamjenike tako predlažu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka, kao i ponovljenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka, zaprimljeno je ukupno osam kandidatura ovlaštenih predlagatelja, temeljem kojih je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio i objavio listu važećih kandidata za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih Grada Krka. U to su tijelo naposljetku imenovani: Valerija Maraković za članicu i Tijana Plentaj za njezinu zamjenicu (Gradska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Grada Krka), Petra Ivić Vrhovac za članicu i Dominik Bajčić za njezinog zamjenika (Streličarski klub Maura kal), Lucija Kosić Palić za članicu i Dario Arifović za njezinog zamjenika (Udruga Kreativni Krk), Leon Prendivoj za člana i Josip Bajčić za njegovog zamjenika (Folklorno društvo Poljica), Mihael Radić za člana i Denis Huseljaković za njegovog zamjenika (Nogometni klub Krk), Nadja Nekić za članicu i Joško Marković za njezinog zamjenika (Judo klub Krk) te Mateo Žužić za člana i Božidar Žužić za njegovog zamjenika (Kulturno-umjetničko društvo Vrh).

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda, od 10. ožujka:

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, za projekt Rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica

 

Ova odluka donesena je s ciljem prijave projekta Rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, odnosno ostvarivanja bespovratne potpore. Svrha tog Natječaja ogleda se u poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinosu atraktivnosti sela i njihovom razvojnom potencijalu te poticanju rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima vezanim uz osnivanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme, kulturu te pripadajuću infrastrukturu. Za projekt Rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica izrađen je idejni projekt, kao i troškovnici projektiranih radova s procjenom količina i svih troškova. Ukupna vrijednost ovog projekta tako iznosi 750.000,00 kuna bez PDV-a, od čega na prihvatljive troškove otpada 748.000,00 kuna bez PDV-a, s time da bi iznos potpore iz fondova Europske unije, u situaciji prihvaćanja projekta, iznosio 326.160,00 kuna, a iznos potpore iz Proračuna Republike Hrvatske 36.240,00 kuna, dok bi ostatak kao investitor snosio Grad Krk.

 

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

 

Materijal preuzmite: OVDJE.