08. sjednica Gradskog vijeća: Zamjenom nekretnina osigurane parcele za izgradnju novih kapaciteta dječjeg vrtića

U Malenoj gradskoj vijećnici, 27. lipnja 2018. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- (s jednim glasom protiv) usvojen Zapisnik sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. ožujka 2018. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka

 

Zadaća Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka jest da se uz poznate prioritetne prijetnje, s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica, izvrši njihovo rangiranje, zatim odrede njihovi rizici te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole. (Procjenom rizika utvrđuje se i spremnost sustava civilne zaštite Grada Krka da odgovori na moguće prijetnje velikim nesrećama te da se odredi način preventivnog djelovanja te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.) Izradu ovog dokumenta vodila je radna skupina u koju su prethodno imenovani predstavnici Grada Krka, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka te ovlaštene konzultantske tvrtke Metis d.d. iz Rijeke. Procjena rizika tako se sastoji od identifikacije rizika (procesa pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika), njihove analize (kojom je obuhvaćen pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost) te vrednovanja (postupka usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika), s time da su pored toga definirane i tri skupine posljedica po društvene vrijednosti, tj. po život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku kojima su obuhvaćeni objekti kritične infrastrukture, kao i građevine od javnog značaja. Svaka od tih skupina posljedica ima pet kategorija (neznatne, malene, umjerene, značajne i katastrofalne), kao i svaki od identificiranih rizika, zajedno s posljedicama i frekvencijom (vjerojatnošću): iznimno mala (jedan događaj u 100 godina i rjeđe), mala (jedan događaj u 20 do 100 godina), umjerena (jedan događaj u dvije do 20 godina), velika (jedan događaj u jednoj do dvije godine) te iznimno velika (jedan događaj godišnje ili češće).

Smjernicama za izradu procjene rizika na području Primorsko-goranske županije definirani su vrlo visoki i visoki rizici na županijskom nivou, od kojih su, temeljem odluke radne skupine, za područje Grada Krka izdvojeni: potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, i tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. Za svaki od tih rizika napravljen je najgori mogući scenarij kako bi se temeljem istog mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremiti eventualni odgovor na veliku nesreću. Svaki scenarij sastoji se od: naziva, prikaza utjecaja na kritičnu infrastrukturu, konteksta, uzroka velike nesreće, opisa posljedica po kategorije društvene vrijednosti, procjene vjerojatnosti te izrade matrice i karte rizika.

Dijelom Procjene rizika je i analiza sustava civilne zaštite koja donosi analizu iz perspektive preventive i reagiranja, s time da su za svaku njihovu (pot)kategoriju određene četiri razine spremnosti (vrlo niska, niska, visoka i vrlo visoka). Pored toga, Procjenom rizika obuhvaćeno je i vrednovanje rizika što predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika, odnosno vodi prema definiranju javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća. Vrednovanje rizika predstavlja proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima, a provodi se primjenom ALARP (As Low As Reasonably Practicable) načela. Vodeći se njima rizici su razvrstani u tri razreda: prihvatljivi, tolerantni i neprihvatljivi. Svi rizici koji su određeni za područje Grada Krka ulaze u razred tolerantnih rizika, dok neprihvatljivih rizika nema.

Kao naredni korak, slijedi izrada Plana djelovanja civilne zaštite kojim se definiraju nositelji i izrađuju zadaće u provođenju mjera civilne zaštite, i to posebno za svaki od detektiranih rizika.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donese Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu. U Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu pružen je kratak pregled ukupnih količina otpada prikupljenih na odlagalištu i reciklažnom dvorištu Treskavac, kao i realizacija mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje 2010. - 2017.

Iz Izvješća je razvidno kako sustav zbrinjavanja komunalnog otpada, kojeg provodi tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o., zadovoljava trenutne potrebe, iako se kontinuirano radi na njegovom unaprjeđenju. Tako je 2016. godine uveden sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata, što znači da se različite vrste otpada odvoze prema unaprijed utvrđenom i javno dostupnom rasporedu. Sav otpad odvozi se na lokaciju sanitarnog odlagališta Treskavac, gdje se prikupljeni bio otpad kompostira na za to pripremljenoj površini, dok se preostali odvojeni otpad, izuzev stakla (koje se privremeno skladišti), preša, balira i prodaje na tržištu. Prema podacima tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o., u 2017. godini primarnom selekcijom prikupljeno je čak 53,6% otpada, dok manji dio iliti 46,4% čini miješani komunalni otpad. U narednim se godinama očekuje kako će se udio odvojenog prikupljanja otpada kontinuirano povećavati za 2% do 3% godišnje. Kako bi se dodatno smanjila količina otpada tj. potaknulo njegovo odvojeno prikupljanje Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano provode različite edukativne aktivnosti namijenjene svim otočanima, a ponajviše najmlađima.

Za prikupljanje građevinskog otpada zasad ne postoji legalno reciklažno dvorište, obzirom da je problem predstavljao pronalazak adekvatne lokacije. Građevinski otpad s područja Grada Krka tako se odlaže na nekoliko nelegalnih lokacija, s time da se dio ondje odloženog otpada ponovo koristi. Tijekom 2017. godine sanirana su dva nelegalna odlagališta, i to na području grada Krka i naselja Kornić. No kako je u Prostornom planu uređenja Grada Krka predviđena lokacija za reciklažno dvorište građevinskog otpada, budući da se radi o zemljištu u državnom vlasništvu, trenutno je u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

 

Izvješće preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu

 

Zakonom o proračunu propisano je da uz proračun jedinice lokalne samouprave donose i odluke o izvršavanju proračuna kojima se uređuju posebnosti u izvršavanju proračuna, omogućava izvršavanje proračuna u godini za koju je proračun donesen te omogućava rješavanje i ostalih pitanja od značaja za izvršavanje proračuna. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu usvojena je, 20. prosinca 2017. godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka.

Ovom izmjenom u Članku 19. predmetne Odluke mijenja se odredba o zaduživanju, i to tako da se umjesto 3.200.000,00 kn uvodi iznos od 6.458.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn odnosi na zaduživanje radi financiranja kapitalnog projekta Izgradnje nerazvrstane ceste na području Malog Karteca u gradu Krku, a 958.000,00 kn na planirano zaduživanje za projekt Rekonstrukcije Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku. Ukupno zaduživanje krajem 2018. godine umjesto prethodno planiranih 14.129.358,76 kn sada iznosi 16.392.049,36 kn.

 

Prijedlog Odluke preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2018. godini (donesenom u siječnju ove godine) za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.811.609,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski tako da je 2.530.448,00 kn predviđeno za plaće djelatnika, a 281.161,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.050.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 480.448,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 75.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 77.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 117.161,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

 

Prijedlog Odluke preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku

 

Detaljni plan uređenja Zona 26 u gradu Krku donesen je 2006., dok su Izmjene i dopune Plana donesene 2011. godine. Potreba provođenja postupka stavljanja izvan snage važećeg DPU-a Zona 26 utvrđena je Odlukom o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a Zona 26 u gradu Krku, s time da je postupak proveden sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, kao i odredbama prethodno spomenute Odluke.

S obzirom na to da su donošenjem Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) omogućeni gotovo istovjetni zahvati na predmetnom području koji su omogućeni i DPU-om Zona 26, pokazalo se nepotrebnim da za isto područje na snazi budu oba plana, što znači da se zadaća provođenja postupka stavljanja predmetnog DPU-a izvan snage može shvatiti u smislu pojednostavljenja provedbe prostorno-planske dokumentacije za promatrano područje.

Naime, nakon donošenja DPU-a Zona 26, izvršena je parcelacija gotovo svih ulica, a paralelno s izgradnjom javnih i stambenih građevina građena je i komunalna infrastruktura, čime je DPU u cijelosti konzumiran. Također, zbog potrebe rješavanja križanja Vinogradske ulice, Ulice Smokvik i odvojka Vinogradske ulice u smjeru centra Krka, tvrtka GPZ d.o.o. izradila je idejno rješenje samog raskrižja s dijelovima pripadajućih ulica. Budući da idejno rješenje na prihvatljiv način rješava prometnu problematiku tog područja, ali ga je nemoguće realizirati tj. ishoditi akte kojima se odobrava građenje na temelju DPU-a Zona 26, u međuvremenu je donesena Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU -1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) temeljem koje je omogućena realizacija navedenog projekta. Kako je UPU-om na jednakoj razini određen sustav prometa i komunalne infrastrukture, a uvjeti gradnje (površine građevnih čestica, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, visine građevina i sl.) utvrđeni DPU-om omogućeni i kroz provedbu UPU-a, doduše u neznatno fleksibilnijoj formi, pokazalo se nepotrebnim da za predmetno područje na snazi budu oba plana, a svemu navedenom pridonijela je i činjenica da su Zakonom o prostornom uređenju ukinute kategorije detaljnih planova uređenja.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta

 

Ovom Odlukom, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama (br. 46/2018, od 18. svibnja 2018. godine), prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka za zamjenu zemljišta, i to: z.č. 643/3, k.o. Krk (k.č. 2569/3, k.o. grad Krk), površine od 312 m2, i z.č. 649/16, k.o. Krk (k.č. 2568/4, k.o. grad Krk), površine od 667 m2, u gradskom vlasništvu, koje čine jedinstvenu građevinsku parcelu u Ružmarinskoj ulici u gradu Krku, a za koju je utvrđena početna cijena u iznosu od 180,00 EUR/m2 (ukupno 176.220,00 EUR), za k.č. 1348/21, k.o. Krk (k.č. 2053/3, k.o. grad Krk), površine od 739 m2, k.č. 1349/23, k.o. Krk (k.č. 2057/23, k.o. grad Krk), površine od 945 m2, i k.č. 1348/5, k.o. Krk (k.č. 2053/1, k.o. grad Krk), površine od 812 m2, u vlasništvu tvrtke GP Krk d.d., koje čine tri neizgrađena građevinska zemljišta na području Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, a čija je tržišna vrijednost utvrđena u iznosu 150,00 EUR/m2 (ukupno 374.400,00 EUR). Riječ je o parcelama na kojima Grad Krk planira izgradnju novih kapaciteta dječjeg vrtića u gradu Krku.

Kako je zamjenom nekretnina utvrđena i razlika u tržišnoj vrijednosti predmetnih nekretnina u iznosu od 198.180,00 EUR, Grad Krk se obvezao navedenu razliku tvrtki GP Krk d.d. isplatiti u roku od 30 dana od zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3 (dopuna).

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka

 

Prijedlog Plana preuzmite: ovdje.

 

- pitanja i odgovori