04. sjednica Gradskog vijeća: Okupljen Savjet mladih Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 30. studenog 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. rujna 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, i to:
 
a) prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Rekonstrukcija građevine u gradu Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar;
 
Ovom se Odlukom projekt Rekonstrukcije građevine u gradu Krku i prenamjene u Multimedijalni kulturni centar utvrđuje kao kapitalni projekt Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka, te će se, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sufinancirati sredstvima iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. 
Riječ je o projektu koji se odnosi na prenamjenu i rekonstrukciju postojeće građevine u gradu Krku (locirane na Trgu Kamplin) u Multimedijalni kulturni centar koji podrazumijeva izložbene i uredske prostorije namijenjene radu lokalnih udruga, kao i dogradnju dvorane, odnosno stubišne vertikale sa stražnje strane građevine. Kako je isti, radi dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova, u travnju ove godine prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, njegova ukupna vrijednost, sukladno podacima iz prijavnice, s uključenim PDV-om, iznosi 9.198.351,54 kn. Budući da maksimalan iznos potpore temeljem prethodno istaknutog natječaja iznosi 5.942.400,00 kn, u namjeri realizacije ove investicije potrebno je osigurati i ostatak od 3.255.951,54 kn, a koji se planira financirati upravo sredstvima iz poreza na dohodak koja se dijele na pozicije pomoći za (su)financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. To je moguće realizirati nakon sklapanja ugovora s nadležnim Ministarstvom, a po upućenom zahtjevu u čijem je prilogu i ova Odluka usvojena od strane Gradskog vijeća.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
b) prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Gradnja primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1;
 
Ovom se Odlukom projekt Gradnje primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 utvrđuje kao kapitalni projekt Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka, te će se, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financirati sredstvima iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. 
Riječ je o investiciji, s uključenim PDV-om, ukupno vrijednoj 4.359.072,62 kn, koja podrazumijeva izgradnju I. faze nove prometnice (u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku), što predstavlja ulaganje, s uključenim PDV-om, vrijedno 1.192.649,76 kn, te izgradnju njezine V., VI. i VII. faze, što predstavlja ulaganje, s uključenim PDV-om, vrijedno 3.166.422,86 kn. S namjerom realizacije ovog projekta, čitav se ukupno procijenjen iznos planira financirati sredstvima iz poreza na dohodak koja se dijele na pozicije pomoći za (su)financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. To je moguće realizirati nakon sklapanja ugovora s nadležnim Ministarstvom, a po upućenom zahtjevu u čijem je prilogu i ova Odluka usvojena od strane Gradskog vijeća.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
c) prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku
 
Ovom se Odlukom projekt Gradnje nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku utvrđuje kao kapitalni projekt Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka, te će se, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sufinancirati sredstvima iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.
Riječ je o projektu koji podrazumijeva izgradnju nove (nerazvrstane) prometnice na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, zajedno s pripadajućom infrastrukturom: vodoopskrbom, odvodnjom fekalnih voda, oborinskom odvodnjom, elektroopskrbom, telekomunikacijskom mrežom i javnom rasvjetom. Kako je isti, radi dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova, u prosincu prošle godine prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, njegova ukupna vrijednost, sukladno podacima iz prijavnice, s uključenim PDV-om, iznosi 5.775.777,50 kn. Budući da maksimalan iznos potpore temeljem prethodno istaknutog natječaja iznosi 4.512.457,25 kn, u namjeri realizacije ove investicije potrebno je osigurati i ostatak od 1.263.320,25 kn, a koji se planira financirati sredstvima iz poreza na dohodak koja se dijele na pozicije pomoći za (su)financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. To je moguće realizirati nakon sklapanja ugovora s nadležnim Ministarstvom, a po upućenom zahtjevu u čijem je prilogu i ova Odluka usvojena od strane Gradskog vijeća.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka
 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, gradonačelnik Grada Krka, u ožujku 2015. godine, donio je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka. Kako je objavom (novog) Zakona o sustavu civilne zaštite izvan snage stavljena normativna podloga utvrđena Zakonom o zaštiti i spašavanju temeljem koje je donesena prethodno spomenuta Odluka, bilo je potrebno donijeti (novu) Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka, usklađenu s najrecentnijim promjenama u zakonodavnom okviru sustava civilne zaštite. Temeljem iste, osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka utvrđeni su: Komunalno društvo Vecla d.o.o. Krk, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, GP Krk d.d. Krk, Valamar Koralj Romantic Hotel Krk, Hotel Dražica Krk, Hotel Bor Krk, Trgovina Krk d.d. Krk, Super Konzum Krk, Lovačko društvo Orebica Krk, Lovačko društvo Šljuka Krk i Radio Otok Krk. Riječ je o pravnim osobama koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Krka.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka
 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju te Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, 2013. donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka, a 2015. godine njezine izmjene i dopune. Stupanjem na snagu (novog) Zakona o sustavu civilne zaštite i (novog) Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, izvan snage stavljena je normativna podloga utvrđena Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, temeljem kojih je donesena i uvodno spomenuta Odluka. Obzirom na navedene promjene zakonodavnog okvira sustava civilne zaštite, predmetnu je Odluku potrebno staviti izvan snage, s time da će se, sukladno važećim propisima, uskoro donijeti (nova) Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka:
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih kandidatura;
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka
 
Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je da se članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju na vrijeme od tri godine. Članove tog tijela bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih i njihove zamjenike tako predlažu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. 
Temeljem Javnog poziva, objavljenog na Internet stranicama Grada Krka, u otvorenom je roku (između 12. i 27. listopada 2017.) zaprimljeno sedam kandidatura, temeljem kojih je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio i objavio listu kandidata za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih Grada Krka. U to su tijelo naposljetku imenovani: Luka Adžić Kapitanović za člana i Josip Radošević za njegovog zamjenika (Boćarski klub Krk), Dario Arifović za člana i Demir Ahmetović za njegovog zamjenika (Udruga Kreativni Krk), Valerija Maraković za članicu i Tijana Plentaj za njezinu zamjenicu (Hrvatska demokratska zajednica - Gradska organizacija Grada Krka), Marta Matić za članicu i Nikola Jurina za njezinog zamjenika (Streličarski klub Maura kal), Adrian Morić za člana i Antonio Brusić za njegovog zamjenika (Gradska glazba Krk), Dino Dminić za člana i Tomislav Jozić za njegovog zamjenika (Nogometni klub Krk) te Maria Elena Brusić za članicu i Lea Markanjević za njezinu zamjenicu (Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka - Forum mladih).
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 
U ovogodišnjem postupku imenovanja sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, na preporuku predsjednika Županijskog suda, Igor Gržetić, prof. iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, a obzirom na struku, ovim je Zaključkom, u narednom četverogodišnjem mandatu, reimenovan sucem porotnikom s područja Grada Krka.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka
 
Ovim Zaključkom, mrtvozornicima za područje Grada Krka utvrđuju se: Alemka Žic, dr. med., Ivanka Peranić, dr. med., Marinka Tičić, dr. med., Mladen Španjol, dr. med., Nenad Mijić, dr. med. i Karmen Barbiš, dr. med. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
Dopuna Dnevnog reda:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Trgovačkom društvu ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- pitanja i odgovori