03. sjednica Gradskog vijeća: Usvojena I. izmjena ovogodišnjeg Proračuna

U Maloj gradskoj vijećnici, 27. rujna 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
(Konsolodirani) Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 30.113.746,08 kn, što predstavlja 35% od planiranog godišnjeg (konsolidiranog) Proračuna. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 27.528.658,77 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 2.585.087,31 kn prihoda više, što predstavlja povećanje od 9,4%, iliti 10% uzme li se u obzir 1.231.142,76 kn prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.
Povećanje prihoda ostvareno je od pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima, komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga, donacija te ostalih prihoda, dok je smanjenje ostvareno od poreza na dohodak, poreza na robu i usluge te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kao i primitaka od zaduživanja.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.175.025,67 kn, pomoći iz proračuna i unutar opće države u iznosu od 6.901.841,98 kn, prihodi od imovine u iznosu od 3.058.050,55 kn, prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 8.046.502,41 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.482.918,33 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 540.884,76 kn, ostali prihodi i prihodi od donacija, kao i pruženih usluga u iznosu od 781.177,88 kn te kazne i ostalo u iznosu od 64.588,76 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su iznosu od 63.755,73 kn, što je tek 1% od Proračunom planiranog za ovu godinu, odnosno 17% od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Obzirom da je Proračunom predviđeno 6.052.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u ovoj godini, planirana sredstva kredita za izgradnju Multimedijalnog kulturnog centra Krk u iznosu od 9.041.000,00 kn, također nisu realizirana.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 28.790.137,65 kn, što je 1,52% manje nego li prethodne godine, odnosno 34% od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 84.980.607,00 kn.
Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 9.403.295,09 kn (49% od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 9.001.187,51 kn (40%), financijski rashodi 337.340,06 kn (39%), pomoći 487.593,69 kn (32%), naknade građanima i kućanstvima 627.037,02 kn (42%), te ostali rashodi 1.824.299,94 kn (38%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 5.901.903,68 kn (19%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.207.480,66 kn (36%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 75% čine rashodi poslovanja (2016. bili su 70%), 13% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2016. bili su također 13%) i 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2016. bili su 17%).
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je pozitivna te s prenesenim viškom prihoda iz 2016. godine ona iznosi 2.554754,19 kn. No riječ je tek o privremenom višku obzirom da je proračunska godina u tijeku.
Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50%, jer je priliv sredstava u drugom dijelu godine pojačan obzirom na turističku sezonu. Naplata prihoda koju provodi Porezna uprava (porez na kuće za odmor, boravišna i ekološka pristojba) također kreće u drugoj polovici godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2017. godinu usvojen je u iznosu od 84.410.937,00 kn s planiranim viškom prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka od 556.000,00 kn i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan od 13.670,06 kn. Ovogodišnjim Proračunam obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika. Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2016. godine te 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 383.336,75 kn viška prihoda Grada Krka, 836.224,63 kn viška prihoda od donacija, 7.818,31 kn manjka iz decentraliziranih funkcija vatrogastva Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, zatim 9.235,59 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan i 10.164,00 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka. Do izmjene Proračuna, odnosno smanjenja prihoda i primitika za 5.368.137,69 kn, povećanja planiranog viška prihoda iz prethodne godine za 661.471,60 kn te smanjenja rashoda i izdataka za 4.706.665,09 kn, došlo je zbog više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, iskorištavanja prošlogodišnjih, dosad neutrošenih sredstava od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, te prenošenja dvaju značajnih projekata - izgradnje Multimedijalnog kulturnog centra Krk i Rekonstrukcije javne rasvjete - u narednu, 2018., godinu. Naime, povećanje prihoda od komunalnog doprinosa rezultat je naplate starih potraživanja, kao i evidentiranja prihoda za komunalni doprinos koji je temeljem gradske odluke oslobođen od plaćanja, iako se i za takve nenaplaćene obračunate prihode moraju iz proračunskih prihoda osigurati sredstva koja će u ovom slučaju biti usmjerena na otkup zemljišta za ceste te uređenje cesta, javnih površina i groblja. Raspoloživa sredstva od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima u ovoj godini plnirana iznosom od 3.210.000,00 kn uvećana su za neutrošeni prošlogodišnji dio, i to u iznosu od 3.190.000,00 kn, što u konačnici formira budžet od 6.400.000,00 kn koji će se utrošiti na uređenje Velike gradske vijećnice (3.000.000,00 kn), održavanje gradskih zidina i trgova (911.000,00 kn), uređenje biciklističke staze i šetnice na relaciji Dunat - Punat (217.000,00 kn), katastarsku izmjeru, odnosno izradu baze prostornih podataka (722.000,00 kn), izgradnju nadstrešnice na boćarskom igralištu u gradu Krku (900.000,00 kn) te rekonstrukciju tribina i izgradnju nadsteršnice nogometnog stadiona u gradu Krku (650.000,00 kn). Zbog kašnjenja u realizaciji projekata financiranih sredstvima pomoći iz državnog proračunam, kao i sredsvima Europske unije, dva prethodno spomenuta projekta prenesena su u 2018. godinu.
Ovim Izmjenama i dopunama na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećani su za 1.099.000,00 kn, pomoći proračunu i proračunskim korisnicima za 457.082,31 kn, prihodi od imovine za 809.000,00 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 2.359.000,00 kn te prihodi od kazni za 95.000,00 kn, dok su prihodi od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga te prihodi od donacija smanjeni za 155.470,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 992.250,00 kn te primici od financijske imovine i zaduživanja (kredit za izgradnju Multimedijalnog kulturnog centra Krk) za 9.041.000,00 kn.  
Poput prihoda, i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 4.706.665,09 kn, s time da se smanjenje od 5.875.263,25 kn odnosi na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, dok Centar za kulturu Grada Krka bilježi povećanje rashoda za 118.724,00 kn, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 868.615,53 kn, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 181.258,63 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
Ovom Odlukom, Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. dana je suglasnost za zaduživanje, ali i jamstvo, s ciljem financiranja (europskog) projekta Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka. Njegova ukupna vrijednost iznosi 45.000.000,00 kn, uvećano za kamatu, naknadu i troškove, od čega jamstvo Grada Krka iznosi 22,72%, odnosno 10.224.000,00 kn, također uvećano za kamatu, naknadu i troškove. Osim toga, iz prvotne Odluke uklonjene su odredbe o planiranom zaduživanju radi financiranja izgradnje Multimedijalnog kulturnog centra Krk, budući da je projekt prenesen u narednu godinu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
 
Područje koje obuhvaća Detaljni plan uređenja (DPU) dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku dio je gospodarske zone naselja Krk, smještene na perifernom, sjevernom dijelu građevinskog područja samog naselja. To je područje pretežito izgrađeno, a izgradnja je uglavnom poslovnog karaktera. U proteklom razdoblju na tom su području izgrađeni glavni prometni pravci, a u postupku parcelacije i rješavanja još je nekolicina prometnica. Od donošenja osnovnog DPU-a, 2007., uz rekonstruirane objekte i izgradnju nešto manjih građevina, izgrađena su i tri velika trgovačka centra. Postojeće prometno rješenje na županijskoj cesti Ž 5016 ne rješava prometnu situaciju i protočnost vozila na kvalitetan način, što znači da je postojeće raskrižje potrebno rekonstruirati i zamijeniti ga kružnim tokom kako bi se tamošnja situacija bitno poboljšala. Također, izgradnjom novog kružnog toka i planiranjem južnog privoza osigurao bi se i kvalitetan spoj buduće ceste prema Lunti (tzv. zapadna gradska zaobilaznica) u mrežu postojećih prometnica. U prethodnom postupku tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke izradila je tri varijante rješenja, a obzirom na odabrano najpovoljnije, potrebno je izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se stvorili prduvjeti za njegovu implementaciju. Budući da Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (UPU) omogućuje realizaciju svih zahvata unutar obuhvata samog DPU-a, pokazalo se nepotrebnim da su za isto područje na snazi oba plana. Obzirom da je potrebno redefinirati rješenje kružnog toka u oba plana, a da je već UPU-om dovoljno detaljno određen sustav prometa i komunalne infrastrukture, kao najpogodnije utvrđeno je rješenje da se novo prometno rješenje kružnog toka s pripadajućim izmjenama ugradi u UPU, a DPU stavi van snage. Tome u prilog ide i činjenica da je Zakonom o prostornom uređenju ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (s tri glasa protiv) usvojen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku
 
Detaljni plan uređenja (DPU) dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku mijenja se na inicijativu tvrtke Valamar Riviera d.d. iz Poreča, a same izmjene odnose se isključivo na promjenu uvjeta gradnje i uređenja za građevnu česticu D-5. Naime, važeći DPU donesen je 2005., a obzirom na protok vremena uvjeti gradnje, kao i ostali uvijeti koji su određeni za tu česticu ne zadovoljavaju današnje potrene vlasnika - tvrtke Valamar Riviera d.d. Budući da planovi višeg reda omogućavaju fleksibilnije uvjete, ostvarena je pretpostavka za izmjenom DPU-a, i to s ciljem stvaranja prostorno-planskih preduvijeta za gradnju i /ili rekonstrukciju građevina na građevnoj čestici D-5 te njezino uređenje do uvijeta određenih planovima šireg područja.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.364.000,00 kn povećana su na 8.564.000,00 kn, od čega se 7.300.000,00 kn osigurava iz prihoda od komunalne naknade, 984.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 70.000,00 kn od pomoći te 60.000,00 kn  iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.510.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.825.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.050.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.015.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 
Kao i u prethodnoj točki, izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka prišlo se I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 11.677.000,00 kn povećana su na 16.235.000,00 kn, od čega se 10.000.000,00 kn osigurava iz prihoda od komunalnog doprinosa, 573.000,00 kn iz prihoda od naknade za koncesiju, 2.248.800,00 kn iz proračunskih prihoda te 3.413.200,00 kn iz ostalih izvora. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) javnih površina izdvojeno je 5.228.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta 6.960.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 630.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 1.015.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 2.402.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav dijelova sabirne ulice SU 8 u zoni POS-a u gradu Krku
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 na području DPU-a dijela Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2572 k.o. Krk - grad (z.č. 1044/9 k.o. Krk) u površini od 1.021 m2/
 
Donošenjem ove Odluke realizirana je kupnja k.č. 2572, k.o. grad Krk (z.č. 1044/9, k.o. Krk), ukupne površine od 1.021 m2, u vlasništvu Ljubice Linardić iz Rijeke, Nevenke Filipović iz Zagreba i Ruže Martinčić iz Punta. Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu određena je iznosom od 75,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 76.575,00 EUR. Riječ je, dakle, o zemljištu koje se nalazi u zoni Z1-1 (površine javnog zelenila) djelomično zauzetom izgradnjom županijske ceste i autobusne stanice. Također, na istom je predviđeno izmještanje dijela Ul. Krčkih iseljenika, kao i uređenje postojeće površine zelenila.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta /k.č. 2211/9 k.o. Krk - grad (z.č. 1032/9 k.o. Krk) površine 790 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU-a Mali Kankul/
 
Nakon prethodno provedenog natječaja, ovom je odlukom realizirana prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi na području obuhvata Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, točnije k.č. 2211/9, k.o. grad Krk (z.č. 1032/9 k.o. Krk), površine od 790 m2, i to Mirjani Komadini Mergl iz Krka, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 153,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 120.870,00 EUR
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra /na k.č. 4032/3 k.o. Krk - grad (z.č. 1950/8 k.o. Krk) površine 400 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi/
 
Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 4032/3, k.o. grad Krk (z.č. 1950/8, k.o. Krk), površine od 400 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi. Naime, temeljem prijedloga Rijada Kavazovića iz Krka za kupnju predmetne nekretnine radi formiranja građevinskih parcela zajedno sa k.č. 3873/3, k.o. grad Krk (z.č. 1699/3, k.o. Krk) i k.č. 3871/3, k.o. grad Krk (z.č. 1699/12, k.o. Krk), utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već je u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u zoni mješovite (stambeno-poslovne) namjene. Nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka, za predmetnu će se nekretninu, s ciljem prodaje, raspisati natječaj, a ugovor zaključiti s najpovoljnijim natjecateljem, s time da će se početna kupoprodajna cijena utvrditi temeljem procjene tržišne vrijednosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra /na k.č. 4032/17 k.o. Krk - grad (z.č. 1950/17 k.o. Krk) površine 80 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi/
 
Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 4032/17 k.o. grad Krk (z.č. 1950/17, k.o. Krk) površine od 80 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, putevi. Naime, temeljem prijedloga Ksenije Borček Ptiček i Željka Ptičeka, oboje iz Novog Marofa, za kupnju dijela predmetne nekretnine radi formiranja građevinske parcele zajedno sa k.č. 3864/3, k.o. grad Krk (z.č. 1592/9, k.o. Krk), utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već je u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u zoni mješovite (stambeno-poslovne) namjene. Nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka, za dio predmetne nekretnine koji ulazi u sastav građevinske parcele predlagatelja zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po cijeni utvrđenoj temeljem procjene tržišne vrijednosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka o izmjeni Odluke i utvrđivanju novih kapitalnih projekata Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, i to: prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka; prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru Josip Pepi Uravić u gradu Krku; prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Izgradnja boćališta u sklopu sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka
 
Osnovnim Sporazumom o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka iz 2014. godine sklopljenim između otočnih jedinica lokalne samouprave i Trgovačko-komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. definirano je da svaka lokalna samouprava sudjeluje u sufinanciranju troškova ovog projekta proporcionalno svom udjelu u ukupnoj površini kvadrature unutar građevinskog područja te da će se konačni financijski udio u troškovima utvrditi nakon primopredaje baze podataka s utvrđenim kvadraturama za svaku jedinicu lokalne samouprave zasebno. Kako je taj posao realiziran u travnju ove godine Ponikve eko otok Krk d.o.o. izradile su kalkulaciju temeljem realiziranih troškova, što znači da sukladno Dodatku 2. predmetnog Sporazuma financijske obveze Grada Krka za ovu godinu iznose 721.370,20 kn, što je za 613.021,20 kn više od prvotno planiranog. Budući da je Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi definirano kako o raspolaganju imovinom u visini pojedinačne vrijednosti iznad 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom, odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, tako je prije potpisivanja Dodatka 2. Sporazuma zatražena, a u konačnici i dobivena suglasnost Gradskog vijeća.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Rijeka
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
 
Članove savjeta mladih i njihove zamjenike bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih i njihove zamjenike imaju pravo predlagati udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, podmlatci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i neformalne skupine mladih. Kako je dosadašnjim članovima istekao (trogodišnji) mandat, ovom Odlukom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka, i to javnim pozivom koji će biti objavljen na Internet stranicama Grada Krka. Ovlašteni predlagatelji svoje prijedloge kandidata podnosit će u pisanom obliku Gradu Krku, u roku od petnaest dana od dana objave javnog poziva. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća, u roku od petnaest dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrditi popis važećih kandidatura. Gradsko vijeće tako će na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura odabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih potom će se objaviti na Internet stranicama Grada Krka.
Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih. Ono broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.