17. sjednica Gradskog vijeća: Rebalansom izvršeno uvećanje ovogodišnjeg Proračuna

U Maloj gradskoj vijećnici, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, 30. rujna 2015. godine, održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika sa 16. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. srpnja 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
 
Proračun Grada Krk u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 26.481.737,81 kn, što predstavlja 37% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom da se u prvom dijelu godine uglavnom realizira 35% do 40% Proračuna, možemo zaključiti kako se prihodi zasad ostvaruju u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je i uz turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i naplata onih koje provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine realizirano je 30.472.227,68 kn prihoda i 90.733,49 kn primitaka, što znači da je ove ostvareno 13%, odnosno 4.081.223,36 kn, manje. Međutim, s prenesenim viškom od 1.365.544,96 kn, u odnosu na prošlu godinu ostvareno je 12% manje prihoda i primitika.
Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na imovinu, prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i donacija fizičkih osoba (sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta), dok je smanjenje zabilježeno kod poreza na dohodak, pomoći iz proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja. 
Prihodi su smanjeni zahvaljujući manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za otoke koji su nakon ovogodišnjih zakonskih promjena postali prihodom Državnog proračuna, s time da ih jedinice lokalne samouprave i nadalje mogu ostvarivati, ali tek nakon realiziranih projekata (smanjenje od 1.530.315,57 kn), zatim manje uplaćenih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (smanjenje od 5.549.055,19 kn), te manje ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, točnije zemljišta i poslovnih prostora (smanjenje od 1.751.087,43 kn).  
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 29.315.624,22 kn, što je 39,3% od planiranih izdataka za 2015. koji ukupno iznose 74.517.912,00 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 7.572.621,06 kn (48,6% od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 6.975.910,60 kn (40,3%), financijski rashodi 411.004,35 kn (38%), pomoći 565.490,74 kn (45,1%) te naknade građanima i kućanstvima 568.024,49 kn (41,7%). Ostali rashodi teže 8.372.436,13 kn (44,7%), od čega je obveza za izvlašteno građevinsko zemljište realizirana u iznosu od 6.600.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 3.514.113,84 kn (22,9%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.336.023,01 kn (34,5%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 83% čine rashodi poslovanja (2014. bili su 90,1%), 12% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2014. bili su 3,75%) te 5% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2014. bili su 6,08%).
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna, a s prenesenim viškom prihoda iz 2014. u iznosu od 1.365.544,96 kn ostvaren je manjak od 1.468.341,45 kn. Takav financijski rezultat proizlazi iz neostvarenih prihoda od poreza na dohodak namijenjenog otocima, koji je izmjenama zakona postao prihodom Državnog proračuna, iako će do kraja godine biti uplaćen u Proračun Grada Krka, i to u visini ugovorenih i realiziranih projekata. Naime, dosad su ta sredstva stizala kao stalni mjesečni prihod Proračuna, izdvojen na posebnom računu HBOR-a. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2015. godinu usvojen je u iznosu od 71.517.912,00 kn s planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn, dok je njegovom izmjenom predloženo 76.656.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška te 78.021.622,57 kn rashoda i izdataka. Povećanje od 3.503.710,57 kn, koje čini 4,7% prvotno usvojenog Proračuna, tako podrazumijeva uvećanje kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna za 1.100.000,00 kn, uvećanje prihoda od komunalne naknade za 1.900.000,00 kn, uvećanje prihoda od donacija fizičkih osoba s ciljem asfaltiranja cesta za 190.000,00 kn, uvećanje prihoda od poreza na dohodak za 500.000,00 kn te uvaćanje pomoći otočnih općina za rad Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk za 600.000,00 kn.
Na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećavaju za 300.000,00 kn, kapitalne pomoći iz Županijskog i Državnog proračuna za 3.920.000,00 kn (2.900.000,00 kn - prihod od poreza na dohodak za otoke, koji se promjenom zakona sada evidentira kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna; 1.100.000,00 kn - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjena sufinanciranju rekonstrukcije javne rasvjete i projekata energetske učinkovitosti), pomoći iz drugih proračuna radi financiranja proračunskih korisnika za 422.952,00 kn, prihodi od komunalne naknade za 1.900.000,00 kn, prihodi od donacija za 190.000,00 kn, prihodi od kazni za 54.180,00 kn, dok se za 1.634.455,04 kn umanjuju prihodi od viška prihoda iz prethodne godine. 
Poput prihoda i rashodi Proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.503.710,57 kn, s time da se između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećavaju, a pojedine umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. 
Projekcija Proračuna za razdoblje 2016. - 2017. mijenja se u stavkama vezanim uz projekt rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin i njezine prenamjene u multimedijalni kulturni centar, i to na način da se za 2016. planira iznos od 3.040.000,00 kn, a za 2017. godinu iznos od 6.080.000,00 kn. Njegovo financiranje išlo bi putem kredita HBOR-a, s time da se u 2017. godini očekuje sufinanciranje od strane europskih fondova u iznosu od 6.080.000,00 kn, a čime bi se izvršila prijevremena otplata dijela samog kredita.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2015. godinu
 
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2015. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.797.453,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski na način da je 2.517.708,00 kn predviđeno za plaće djelatnika, a 279.745,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.046.147,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 471.561,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 51.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 95.283,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 121.462,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka
 
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvijetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, na posljednje održanoj sjednici Gradskog vijeća, 16. srpnja 2015. godine, donesena je Odluka o kapitalnim projektima Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka. Ovom odlukom, tri prethodno obuhvaćena projekta - izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema i druga faza modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka - dopunjuju se sanacijom ceste, oborinske odvodnje, nogostupa i biciklističke staze na Županijskoj cesti 5125, dionici Dunat - Krk. Riječ je o projektu u koji će Grad Krk uložiti 1.250.000,00 kn, što čini 25,5% ukupne investicije, dok će se ostatatak sufinancirati iz proračuna Općine Punat (34,5%) i Županijske uprave za ceste (40%).  
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
 
Temeljem Upute Ministarstva uprave Republike Hrvatske u kojoj je istaknuta potreba usklađivanja općih akata jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe pristupilo se korekcijama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, i to u dijelu gdje se političkim strankama i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, bez naplate pruža usluga ili davanje proizvoda, što predstavlja nedozvoljeni izvor financiranja. U tom smislu, dorađen je Članak 32. predmetne Odluke kojim je odsad detaljnije uređeno davanje javnih površina na privremenu upotrebu bez naknade, i to na način da su političke aktivnosti (i izborna promidžba) kojima je sada uvedena naknada u visini dnevnog zakupa, odvojene od ekoloških, humanitarnih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, odnosno njihove promidžbe, a za koje se ne naplaćuje naknada za privremeno korištenje javne površine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, i to: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk; Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. 
 
Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom samog proračuna. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća, 28. studenog 2014., u iznosu od 38.157.262,00 kn za 2015. godinu, a ovim izmjenama i dopunama on se uvećava za 1.652.095,00 kn, što naposlijetku iznosi 39.809.357,00 kn. Ove izmjene rezultat su usklađivanja s ovogodišnjim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- pitanja i odgovori