15. sjednica Gradskog vijeća: Prihvaćeno učešće u otočnom projektu pročiščavanja otpadnih voda

U Maloj gradskoj vijećnici, 28. travnja 2015. godine, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 19. ožujka 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu s prilozima: Knjigom izdanih računa 2014. godine; Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2014. (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka); Izvodom iz Knjige javnog duga za 2014. godinu; tekućom proračunskom rezervom za 2014. godinu; financijskim izvještajima proračunskih korisnika Grada Krka za 2014. godinu; Izvješćem o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu; Izvješćem o izvršenju Programa raspodjele sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu te Izvješćem o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 
U odnosu na prošlogodišnji, a sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, uz ostale priloge, sadrži i financijska izvješća proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Gradske knjižnice Krk i Centra za kulturu Grada Krka. 
Naime, Proračun Grada Krka za 2014. godinu usvojen je 20. prosinca 2013. u iznosu od 77.821.662,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn, da bi se prvom izmjenom, usvojenom 22. prosinca 2014., sveo na 70.652.202,00 kn s viškom prihoda od 1.012.702,68 kn. Naposlijetku, Proračun je ostvaren u iznosu od 65.726.313,79 kn, što čini 95,2% od planiranih 68.879.562,00 kn, a u odnosu na 2013. kada je ostvareno 65.584.705,17 kn, prihodi i primici povećani su za 0,22%. 
U pojedinim stavkama Proračun se nije ostvario u planiranim iznosima. Primitak od zaduživanja (kredit), ugovoren u iznosu od 2.100.000,00 kn počeo se koristiti tek u 2015. godini. Prihod od poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je s 97,5% od planiranog, a manje je realiziran i prihod od poreza na promet nekretninama. Prihod od imovine ostvaren je s 91% od planiranog, a prihod od pristojbi s 98,1%, od čega je nominalno najznačajniji komunalni doprinos, koji u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje od 17%. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (građevinskog zemljišta) ostvaren je s 95,8% od planiranog. Iz toga proizlazi kako su prihodi u 2014. godini, u odnosu na prethodnu, uglavnom stagnirali, dok je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa vezano uz provedbu Zakona o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Rashodovna strana Proračuna bila je značajno opterećena naknadom za nacionaliziranu imovinu bivše Općine Krk na što je u 2014. godini utrošeno 8.722.640,31 kn. No, unatoč takvom opterećenju i svojevrsnom udaru na tekuću likvidnost, Proračun je, uz značajnu financijsku disciplinu, podmirivao sve svoje obveze. Ulaganja u dugotrajnu imovinu uglavnom su bila usmjerena u proširenje nerazvrstanih cesta te rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete, dok za ulaganja u veće kapitalne projekte, što ih je Grad dosad kontinuirano ostvarivao, tijekom 2014. godine nije bilo mogućnosti.
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 65.726.313,79 kn, što je 95,2% od planiranih 68.879.562,00 kn, a u odnosu na 2013. kada je ostvareno 65.584.705,17 kn, prihodi i primici povećani su za 0,22%. Od prihoda poslovanja ostvareno je 62.523.674,99 kn, što je 95,9% od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 57.934.657,00 kn, realizirano ga je 7,9% više. Prihodi od prodaje nafinancijske, kapitalne imovine, ostvareni su u iznosu od 3.111.905,31 kn, što je 95,8% od planiranog te 139,7% više od prošlogodišnjih prihoda kada je ostvareno 1.298.041,00 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 90.733,49 kn, što predstavlja povrat pozajmice za projekt ZOOB.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 65.373.471,51 kn, što u odnosu na planiranih 71.664.904,68 kn, čini 91,2% ostvarenih rashoda, a u odnosu na 2013. kada je realizirano 64.588.425,94 kn, rashodi su povećani za 1,22%. Za rashode poslovanja tako je utrošeno 55.212.074,92 kn, što je za 21% više nego li prethodne godine, a za nabavu nefinancijske imovine 3.845.484,51 kn, što predstavlja smanjenje za 72,5%. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 6.315.912,00 kn, odnosno za 24% više nego li prethodne godine.
Preneseni višak prihoda iz 2013. godine iznosi 1.012.702,68 kn, dok razlika između prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ovogodišnjeg Proračuna iznosi 352.842,28 kn. Prema tome ukupan višak prihoda za 2014. godinu iznosi 1.365.544,96 kn.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu 
 
Godišnjim obračunom Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, utvrđen je višak prihoda u iznosu od 1.365.544,96 kn, koji će se utrošiti na: uređenje kotlovnice upravne zgrade Grada (128.173,25 kn), uređenje stanova najvjerojatnije unutar programa POS-a (86.200,51 kn + 55.969,28 kn), uređenje gradskih zidina i trgova (122.564,53 kn), sanaciju odlagališta Treskavac (88.477,97 kn), provedbu projekta Sanacije odlagališta Treskavac i ekološki zasnovanog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku te provedbu projekta Katastarske izmejere - baze prostornih podataka (661.733,33 kn), rashode po programu korištenja ekološke pristojbe (204.825,06 kn) te rashode koji se financiraju iz općih proračunskih prihoda (17.601,03 kn).
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (s devet glasova za, jednim protiv i dva suzdržana) usvojen je prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i pisma namjere o suradnji JLS-a otoka Krka na provedbi projekta
 
U posljednja dva desetljeća, nakon vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada, Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka treći je veliki projekt bitan za daljnji razvoj otoka, tim više što značajan dio njegovih stanovnika ovisi o turizmu, a preduvijet za uspješno bavljenje tom gospodarskom djelatnošću svakako je čisto more. 
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 490,3 milijuna kn (iliti 64,5 milijuna EUR), a u isti ulazi šest aglomeracija, i to Omišalj, Malinska/Njivice, Krk, Punat/Kornić, Baška i Klimno/Šilo, svaka sa svojim uređajem za pročiščavanje otpadnih voda. Projekt također uključuje izgradnju kanalizacijskog sustava u dužini od oko 82 km zajedno s 18 novih crpnih stanica (te dvije rekonstrukcije), sanaciju vodovoda u dužini od oko 40 km, rehabilitaciju obalnih kolektora u dužini od oko 3 km te sanaciju 331 rehabilitacijskog okna.
Što se kanalizacijskog sustava Krka tiče, ovim je projektom planirano 13,5 km novih kanala, zatim 1000 novih kućnih priključaka, tri nove crpne stanice, sanacija vodovoda u dužini od 9,2 km te rehabilitacija obalnog kolektora u dužini od oko 0,4 km, u vrijednosti od 34,8 milijuna kn, a čemu treba pridodati i uređaj za pročiščavanje otpadnih voda vrijedan 36,1 milijun kn. Kanalizacijski sustav Kornića, koji je kao naselje administrativno vezan uz Krk, ali aglomeracijski povezan s Puntom, uključuje 4,7 km novih kanala, 250 novih kućnih priključaka te sanaciju vodovoda u dužini od 3,7 km, u vrijednosti od 11,1 milijuna kn, čemu se pridodaje i 14% ukupne vrijednosti puntarskog uređaja za pročiščavanje otpada (27,2 milijuna kn) u iznosu od 3,8 milijuna kn. Prema tome, projekt je za područje Grada Krka procijenjen na 85,9 milijuna kn.
Gledajući njegovu sveukupnu vrijednost od 490,3 milijuna kuna, sredstva europskih fondova čine 71,6%, dok domaća komponenta (državni proračun, Hrvatske vode, jedinice lokalne samouprave) iznosi 28,4%, iliti 139,3 milijuna kuna, s time da je udio jedinica lokalne samouprave procijenjen na 10% od ukupne vrijednosti projekta, odnosno 49 milijuna kuna, čemu treba oduzeti 13,8 milijuna kuna dosad priznatih učešća, što znači da preostaje učešće od 35,2 milijun kuna. Temelj udjela u ukupnom obimu projekta od 23,21%, Grad Krk će ovu investiciju podržati iznosom od 8,1 milijuna kuna, što se planira pokriti kreditom HBOR-a, na rok od 15 godina.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Krka
 
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Krka preciznije su utvrđena prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, za osobe, odnosno domaćinstva, preko 75 godina, a s prebivalištem na području Grada Krka. Naime, domaćinstva s prosjekom starosne dobi višim od 75 godina oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za jedan stan do maksimalno 120 m2. Obveznici komunalne naknade koji imaju više stambenog prostora/stanova ili obiteljsku kuću /stambenu zgradu s više stanova, postaju obveznicima plaćanja komunalne naknade na ostale stanove ili stambenu površinu veću od prethodno istaknute. Prema dosadašnjoj Odluci o komunalnoj naknadi ovo su pravo ostvarivali podnositelji zahtjeva na cijelu stambenu površinu ili obiteljsku kuću/stambenu zgradu u svome vlasništvu, dok se novom odredbom ono ograničava isključivo na jedan stan do maksimalno 120 m2.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog  Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020.
 
Iako je važeći Program ukupnog razvoja Grada Krka (PUR) usvojen krajem 2013. godine, njegova je novelacija prihvaćena radi nekolicine (danas) zastarijelih navoda, budući da su ulazni podaci stari više od dvije godine, zatim pojave gradskih projekata, odnosno novih izvora financiranja, pout mjera 7.1, 7.2 ili 7.4, koje bi trebalo koristiti prilikom realizacije novih gradskih projekata, a s kojima treba uskladiti i nekolicinu već prethodno definiranih. Naime, kao jedan od uvijeta za apliciranje na recentne natječaje, svakako je uvrštavanje (novih) projekata koji će biti predmetom prijava u sadržaj PUR-a.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog  Prijedlog Odluke o izradi strategije turizma
 
Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., pri izradi Strategije turizma Grada Krka, mogu se (u cijelosti) koristiti tuđa sredstva, a kako bi ih se uspješno povuklo bilo je potrebno najprije donijeti ovakvu odluku, o kojoj prema tome ovisi prijava na trenutno otvoren natječaj Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. 
Izrada Strategije turizma Grada Krka, kao strategije dominantne gospodarske grane na našem području, predložena je u cilju valorizacije bogate turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se što više poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvijeti za razvoj, kako dodatne ponude, tako i turizma, uopće.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- pitanja i odgovori