14. sjednica Gradskog vijeća: Podržana inicijativa osnivanja osnovne glazbene škole

U Maloj gradskoj vijećnici, 19. ožujka 2015. godine, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. prosinca 2014. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 
Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.039.505,52 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 122.546,53 kn, prihod od ekološke pristojbe u iznosu od 730.909,23 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 134.569,22 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 87.865,92 kn te pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom su zamijenjene dotrajale, energetski neučinkovite i ekološki neprihvatljive svjetiljke javne rasvjete u iznosu od 671.782,35 kn, što ukupno iznosi 7.787.196,77 kn
Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.618.435,07 kn, na održavanje javnih površina 2.011.700,72 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 571.921,07 kn, na održavanje javne rasvjete 2.561.078,81 kn, na održavanje groblja 146.099,00 kn te na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 119.528,35 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 
Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 8.405.104,27 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 380.742,59 kn te prihod od koncesija u iznosu od 333.999,92 kn, što ukupno iznosi 9.119.846,78 kn
Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 450.361,87 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 7.584.158,40 kn, na izgradnju groblja 199.398,79 kn, na izgradnju javne rasvjete 425.402,72 kn te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 460.525,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisane su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji. Zakonom je također propisana obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donose Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu.
U Izvješću o realizaciji Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2014. godinu pružen je kratak pregled ukupnih količina otpada dovezenih na odlagalište i reciklažno dvorište Treskavac, kao i uvid u realizaciju mjera iz usvojenog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. do 2017. godine.
Tijekom prošle godine, kako stoji u dijelu Izvješća gdje se analizira postupanje s komunalnim odpadom, primarnom je selekcijom prikupljeno 46,1%, dok preostalih 53,9% predstavlja mješani komunalni otpad. U narednom razdoblju tako se očekuje da će udio odvojenog prikupljanja otpada rasti za 2% do 3% godišnje. Građevinski otpad s područja Grada Krka prikuplja se na lokaciji Lizer, koja iako nije legalizirana, uređena je i koristi će se do formiranja novog reciklažnog dvorišta. S tom namjerom, III. ciljanim izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krka, koje su u tijeku, predviđena je lokacija upravo za tu namjenu. Tijekom prošle godine sanirane su dvije lokacije na kojima su pronađena veća divlja odlagališta otpada, a radi njihova što lakšeg evidentiranja i praćenja krajem 2013. godine u rad je pušten interaktivni web servis ZAKRPAJ.to kojeg mogu koristiti svi građani s pristupom Internetu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Gradsko vijeće Grada Krka 2004. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu koja se u proteklom periodu u više navrata mijenjala i dopunjavala. Novim izmjenama i dopunama preciznije je utvrđeno pravo na popust, kojeg sukladno članku 8., stavku 1., ostvaruju vlasnici građevinskih zemljišta, kao i podnositelji zahtjeva za ozakonjenje stambene zgrade, koji imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka deset i više godina, a ne kao što je bilo definirano dosadašnjim tekstom neprekidno deset i više godina. Ako u vlasništvu nemaju kuću, stan i slično, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ostvaruju pravo na popust od 70% do 500 m3 za stambeni objekt i pomoćne prostorije, odnosno ako su vlasnici stambenog prostora manjeg od 500 m3, imaju pravo na popust od 70% na razliku volumena do 500 m3.
Uz to, isti je članak dopunjen stavcima koji za izgradnju proizvodnih i servisnih hala te pripadajućih skladišta, poslovno-gospodarskih objekata namijenjenih isključivo za proizvodnju, predviđaju umanjenje komunalnog doprinosa za 80%, dok se za izgradnju garaža i parkirališnih prostora, podruma i pomoćnih prostora koji nisu namijenjeni komercijalnom korištenju komunalni doprinos umanjuje za 50%.
 
Materijal preuzmite: ovdje, a njegovu dopunu: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta: z.č. 1289, površine 1905 m2, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka
 
Kako su na nedavno zaključen natječaj za prodaju zemljišta, i to z.č. 1289, površine 1905 m2, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka, s utvrđenom početnom cijenom od 70,00 EUR/m2, pristigle dvije ponude - Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 81,00 EUR/m2 i Brodogradilišta Krk d.o.o. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 71,00 EUR/m2 - od kojih povoljnijom utvrđena ona Građevinskog poduzeća Krk d.d., ovom Odlukom gradonačelnika se ovlašćuje da s njima zaključi kupoprodajni ugovor.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za rad Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Krku
 
Ovom Odlukom osim što je pružena podrška osnivanju Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u gradu Krku, preuzete su i obveze financiranja kadrova, kao i dijela materijalnih troškova, i to sredstvima iz Proračuna Grada Krka. Naime, zaključivši kako na otoku Krku postoji značajna potreba za osnovnom glazbenom školom, Primirsko-goranska županija, kao budući Osnivač, Grad Krk i ostale otočne jedinice lokalne samouprave, zajedno s riječkom Glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov, krčkom Osnovnom školom Fran Krstom Frankopan te Gradskom glazbom Krk, pokrenuli su postupak s ciljem njezina ustroja. 
Rad Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov odvijao bi se u prostoru krčke osnovne škole, tijekom popodneva, a polaženje programa omogućilo bi se učenicima svih otočnih osnovnih škola. Kadrovske bi uvijete osigurala Grazbena škola Ivan Matetić Ronjgov, a temeljem provedene ankete i potom definiranih realnih potreba za početak bi se krenulo s nastavom klavira (12 sati tjedno), gitare (12 sati tjedno), klarineta (osam sati tjedno) i trube (osam sati tjedno) te nastavom solfeggia (četiri sata tjedno), inače obveznom za polaznike svih spomenutih programa. Planirano je da prva generacija, koju se namjerava upisati 2015./2016. ili 2016./2017. školske godine, broji 30 učenika, i to po devetero klavira i gitare, odnosno po šestero klarineta i trube. 
Ukupan godišnji trošak vezan uz financiranje stručnih kadrova, čime su obuhvaćena sredstva potrebna za plaće (189.288,36 kn) i putni troškovi za 11 mjeseci (39.600,00 kn), iznosio bi 228.888,36 kn što planira namiriti Grad Krk, dok će nabavu glazbenih instrumenata nužnih za odvijanje nastave (po šest, gitara, trubi i klarineta), u ukupnoj vrijednosti od 24.656,88 kn, zajednički osigurati Grad Krk i Primorsko-goranska županija. Mjesečna participacija po učeniku iznosila bi 200,00 kn čime bi se, kako predviđa Zakon o umjetničkom osiguranju, dao prilog održavanju instrumenata.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka
 
Nakon provedenog natječajnog postupka, ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka, iznova je na mandat od četiri godine imenovana Maja Parentić, dipl. iur., iz Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta: z.č. 1699/22, površine 1101 m2, i z.č. 1699/23, površine 1210 m2, oba upisana u z.k.ul. 1112, k.o. Linardići, vlasništvo Danice Rušin iz Malinske, radi izgradnje puta u naselju Brzac
 
Radi izgradnje puta donesena je Odluka o kupnji zemljišta uz rubni dio građevinskog područja naselja Brzac, točnije z.č. 1699/22, površine 1101 m2, i z.č. 1699/23, površine 1210 m2, oba upisana u z.k.ul. 1112, k.o. Linardići, u vlasništvu Danice Rušin iz Malinske. Kupoprodajna cijena, sukladno procjeni sudskog vještaka, određena je iznosom od 17,86 EUR/m2, što je ukupno 41.274,46 EUR.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan
 
Materijal preuzmite: ovdje.