13. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen rebalans ovogodišnjeg Proračuna

U Maloj vijećnici Grada Krka, 22. prosinca 2014. godine, održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. studenog 2014. godine
 
 
- jednoglasno usvojeni Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu te Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2014. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2014. godinu usvojen je u iznosu od 77.812.662,00 kn s planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn, a njegovom izmjenom predloženo je 70.652.202,00 kn prihoda i primitaka, 1.012.702,68 kn prenesenog viška iz 2013. godine te konačno 71.664.904,68 kn rashoda i izdataka. Smanjenje od 7.156.757,32 kn, iliti 9,1% prvotno usvojenog Proračuna, tako podrazumijeva umanjenje od 1.420.000,00 kn radi manje realiziranog kredita vezanog uz projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, dok preostalih 6.800.000,00 kn čini nerealizirani prihod od prodaje nefinancijske imovine (građevinskih zemljišta i poslovnih prostora). Uz to, povećana je stavka prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.540.000,00 kn.
Tako se na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak radi povećane uplate poreza po njegovoj godišnjoj prijavi uvećavaju za 512.000,00 kn, prihodi od poreza na promet nekretninama kao posljedica manje gospodarske aktivnosti umanjuju za 2.000.000,00 kn, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna za 617.270,00 kn, prihodi od imovine za 131.000,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi radi boljeg ostvarenja komunalnog doprinosa i boravišne pristojbe povećavaju za 2.805.000,00 kn, prihodi od donacija smanjuju za 145.190,00 kn, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za 2.700.000,00 kn, prihodi od prodaje poslovnih prostora za 4.100.000,00 kn, a primitak od zaduživanja za 1.420.000,00 kn, dok je za projekt katastarske izmjere planirana pomoć Hrvatskih voda u iznosu od 407.000,00 kn. Poput prihoda i rashodi Proračuna smanjuju se u ukupnom iznosu od 7.156.757,32 kn, s time da se između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećavaju, a pojedine umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zaduživanju
 
Ovogodišnjim Proračunom Grada Krka za realizaciju kapitalnog projekta Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka planirano je zaduživanje u iznosu od 3.600.000,00 kn, odnosno njegovim rebalansom 2.100.000,00 kn. Zakonom o proračunu propisano je da gradonačelnik sklapa ugovor o zaduživanju temeljem donesenog proračuna, ali i prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Budući da je suglasnost zatražena 27. listopada ove godine ista se očekuje nakon podnošenja cjelokupne dokumentacije o izboru najpovoljnije banke za dobivanje novčanog kredita, pa tako i ove Odluke. U postupku nabave za dobivanje novčanog kredita vrijednog 2.100.000,00 kn, kredit su ponudile Erste & Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Hypo Alpe Adria banka d.d. Zagreb i BKS banka d.d. Rijeka. Na prijedlog Povjerenstva za javnu nabavu, kao najpovoljnija odabrana je ponuda Erste & Steiermärkische banke d.d. Rijeka s kamatnom stopom od 3,5%, rokom od tri godine bez počeka uz kvartalnu dinamiku otplate glavnice i kamate, naknadom za odobrenje kredita od 0,7% te naknadom za rezervaciju od 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, uz instrumente osiguranja kredita, mjenice i zadužnice.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini procjenjena su na iznos od 10.086.000,00 kn, od čega se 6.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, a 4.086.000,00 kn, na koliko se procijenjuje razlika radova, iz prihoda spomeničke rente u iznosu od 150.000,00 kn, prihoda ekološke pristojbe u iznosu od 115.000,00 kn, prihoda koncesijskih odobrenja u iznosu od 889.000,00 kn, prihoda od naknade za održavanje groblja u iznosu od 150.000,00 kn, pomoći u iznosu od 682.000,00 kn te kredita za financiranje projekta Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u iznosu od 2.100.000,00 kn.
Tako izmijenjenim Programom za čiščenje javnih površina na raspolaganju je 1.710.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.385.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.750.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 2.635.000,00 kn te za održavanje groblja 120.000,00 kn.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini procjenjena su na iznos od 9.365.000,00 kn, od čega se 8.540.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 380.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 400.000,00 kn iz prihoda koncesija te 45.000,00 kn iz prihoda ekološke pristojbe.
Tako izmijenjenim Programom za izgradnju javnih površina na raspolaganju je 525.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 7.455.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 450.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 685.000,00 kn.
 
 
- jednoglasno usvojeni Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu, Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2014. godinu i Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 
Budući da je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 70.000,00 kn više, Izmjenom Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu na raspolaganju je ukupno 970.000,00 kn. Iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 240.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 110.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za proslavu Dana grada 8.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljeta 85.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 32.000,00 kn, za projekt Pitaj ne skitaj 35.000,00 kn, za bežični Internet 90.000,00 kn, za interaktivnu aplikaciju Putevima grada povijesti i kulture 90.000,00 kn te za komunikacijsku opremu 20.000,00 kn.
Budući da je po osnovi ekološke pristojbe u ovoj godini ostvareno 100.000,00 kn više, Izmjenom Programa korištenja ekološke pristojbe za 2014. godinu na raspolaganju je ukupno 800.000,00 kn. Iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine izdvojeno 200.000,00 kn, za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 35.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 150.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 50.000,00 kn, za provođenje projekta Zelena energija u mom domu 50.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 110.000,00 kn, za projektiranje i pripremu dokumentacije 45.000,00 kn, za održavanje zelenih površina 115.000,00 kn te za izgradnju objekata na javnim površinama 45.000,00 kn.
Budući da je po osnovi spomeničke rente u ovoj godini ostvareno 50.000,00 kn manje, Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu na raspolaganju je ukupno 150.000,00 kn, i to 130.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja te 20.000,00 kn od poreza na dobit, a ta su sredstva rezervirana za održavanje gradskih zidina i trgova.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
 
Temeljem provedenog natječaja za ustupanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, ti se komunalni poslovi, na vrijeme od tri godine, dodijeljuju Građevinskom poduzeću Rijeka d.d. iz Rijeke, čija je ponuda jedina prispjela na natječaj.
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
Grad Krk će s Erste & Steiermärkische bankom d.d. Rijeka sklopiti Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u iznosu od oko 5.000.000,00 kn, uz kamatnu stopu od 4,9% fiksno, naknadu za odobrenje kredita od 0,7% te naknadu za rezervaciju od 0,1%, i to za razdoblje od 02. siječnja do 30. prosinca naredne godine, što mu, ukoliko to bude potrebno, omogućuje uspostavu dnevne likvidnosti.
 
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije
 
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o  donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
 
 
- pitanja i odgovori