06. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Proračun za narednu godinu

U Maloj vijećnici Grada Krka, 20. prosinca 2013. godine, održana je 06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  28. studenog 2013. godine
 
 
- usvojeni: Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2015. do 2016. godine, Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2016. godine te prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima (Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2014. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2014. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2014. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2014. godinu, Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2014. godinu, Prijdlog Programa javnih potreba - građanske inicijative Grada Krka za 2014. godinu)
 
Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada za razdoblje od 2014. do 2016. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.
Prihodi i primici Proračuna Grada Krka za 2014. godinu planirani su u iznosu od 77.821.662,00 kn od čega su: prihodi poslovanja 64.151.662,00 kn, prihodi od prodaje imovine 10.050.000,00 kn te primici od zaduživanja 3.620.000,00 kn. Također, planirano je i 1.000.000,00 kn viška prihoda iz 2013. koji će biti prenesen u 2014. godinu, pa je prijedlogom Proračuna na raspolaganju ukupno 78.821.662,00 kn.
U odnosu na 2013. Proračun za 2014. godinu se u ukupnom iznosu povećava za 1.104.316,00 kn odnosno 1,4%. Prihodi i primici se u 2014. godini povećavaju radi planiranog prihoda od prodaje imovine, kojima se teži podmiriti dio obaveze po osnovi upravnog rješenja kojim je Grad dužan bivšim vlasnicima platiti naknadu za zemljište oduzeto 1959. godine. Uz to, prihodi se smanjuju u dijelu primitaka od zaduživanja budući da je u 2013. godini realiziran kredit za izgradnju sportske dvorane osnovne škole i Školskog trga. U 2014. godini planirano je zaduživanje za realizaciju projekta reknstrukcije nerazvrstanih cesta iz sredstava IPARD-ovog fonda - Mjera 301. 
Proračun za 2014. godinu je u dijelu poreznih prihoda planiran s povećanjem od 4,6% u odnosu na prethodnu godinu, a značajnija povećanja prihoda donose više planirani prihodi od poreza na dohodak, tekućih i kapitalnih pomoći drugih proračuna te prihodi od komunalnog doprinosa i prodaje imovine. Planirano je i zaduživanje za kandidirani projekat na IPARD-ov fond Europske unije, i to u iznosu od 3.600.000,00 kn. Radi se o projektu u postupku odobravanja, namijenjenom rekonstrukciji nerazvrstanih cesta. Prema pravilima za kandidiranje i dobivanje sredstava iz europskih fondova svi projekti koji su u postupku moraju biti planirani proračunom i projekcijama. Financiranje u prvoj fazi ide na teret jedinice lokalne samouprave, i to iz sredstava kredita, a po dovršenom projektu fondovi refundiraju uložena sredstva kao povrat glavnice kredita banci. Povrat sredstava za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta planiran je projekcijom i u 2015. godini. 
U odnosu na 2013., prema grupama, prihodi su u 2014. godini planirani na sljedeći način. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 64.151.662,00 kn, što je za 6%, odnosno 3.629.316,00 kn više nego li je planirano u 2013. godini. Prihodi od poreza planirani su više za 1.057.000,00 kn, i to radi više planiranog poreza na dohodak u iznosu od 1.457.000,00 kn, dok je manje planiran porez na promet nekretnina za 700.000,00 kn. Više su planirane i pomoći iz proračuna za ukupno 1.690.470,00 kn, od čega su povećane tekuće pomoći otočnih općina za vatrogastvo u iznosu od 115.400,00 kn, (nastavlja se i dodatno financiranje iz sredstava Područne vatrogasne zajednice) te kapitalne pomoći iz državnog Proračuna za 1.200.000,00 kn radi pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sanacije odlagališta Treskavac. Manje su  planirani prihodi od imovine, i to za 600.000,00 kn radi smanjenja prihoda od zakupa imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i oni po posebnim propisima, od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, planirani su za 1.470.000,00 kn više nego li prethodne godine, radi povećanja cijene komunalne naknade.
Rashodi Proračuna Grada Krka za 2014. godinu planirani su u iznosu od 78.821.662,00 kn. Planom su tako raspoređeni prihodi u iznosu od 74.201.662,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 3.620.000,00 kn te 1.000.000,00 kn sredstava prenesenih iz 2013. godine.
Tekući rashodi iznose 58.869.662,00 kn, kapitalni 15.382.000,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 4.570.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su za 19 % više nego li 2013. godine. Smanjuju se materijalni rashodi i tekuće donacije, a povećavaju izdaci za financijsku imovinu zbog povećanja rashoda za kamate na kredite te ostali rashodi. Za plaćanje obaveza prema presudi upravnog suda u ovršnom postupku planirano je 11.200.000,00 kn u 2014. i 9.900.000,00 kn u 2015. godini, što će značajno opteretiti gradski Proračun. Sredstva za pokriće ovih rashoda u 2014. godini osigurati će se iz općih prihoda, uštedama na svim razinama proračunske potrošnje, a planirana je i prodaja gradskih poslovnih prostora u iznosu od 8.000.000,00 kn, i to kroz dvije proračunske godine.
U 2014. godini dovršava se sanacija deponije Treskavac, pa je planirano 7.000.000,00 kn prihoda od pomoći iz državnog Proračuna, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a isto tako, na rashodovnoj strani, kapitalna pomoć za Trgovačko komunalno društvo Ponikve d.o.o., inače investitora ovog projekta. Uz to, planira se realizacija: projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta (poljoprivredni putevi) u iznosu od 3.600.000,00 kn, projekta rekonstrukcije gradskih zidina u iznosu od 700.000,00 kn, uređenja poslovnog prostora - galerije u Frankopanskoj ulici u iznosu od 500.000,00 kn te rekonstrukcija kotlovnice upravne zgrade u iznosu od 1.200.000,00 kn. Također, u narednoj godini planirani su i projekti iz Programa građenja komunalne infrastrukture. 
U Projekcijama Proračuna za 2015. godinu uočljivo je planirano odstupanje u grupi ostalih rashoda i to radi rashoda po već spomenutoj ovrsi, a istovremeno, radi uravnoteženja Proračuna, planirani su manji rashodi za nefinancijsku imovinu - kapitalna ulaganja. Planirani su i rashodi za povrat zajmova jer se nakon realizacije projekta iz IPARD-ovog programa - Mjera 301 očekuje povrat zajma za izgradnju nerazvrstanih cesta. 
U Projekcijama Proračuna za 2016. godinu planirani su kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2021. godine, kao što je uređenje Multimedijalnog centra Kamplin te nastavak uređenja Šetališta sv. Bernardina.
Za prijedloge programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. godini planirano je ukupno 2.010.000,00 kn, a iako se u odnosu na 2013. godinu taj iznos nije značajnije mijenjao, ušteda (od 330.000,00 kn) ostvarena je ukidanjem financiranja knjigovodstveno-računovodstvenih usluga koje će od naredne godine udruge morati plaćati iz ukupnih, po natječaju, ostvarenih sredstava. Za Program javnih potreba u sportu Grada Krka u 2014. godini planirano je 1.040.000,00 kn. Za Program javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2014. godini planirano je 340.000,00 kn. Za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka u 2014. godini planirano je 150.000,00 kn. Za Program javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka u 2014. godini planirano je 180.000,00 kn. Za Program javnih potreba socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka u 2014. godini planirano je 280.000,00 kn. Za Programe javnih potreba građanskih inicijativa Grada Krka u 2014. godini planirano je 20.000,00 kn. 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za njihovo ostvarivanje. Opseg tekućeg održavanja komunalne infrastrukture u 2014. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2013. godinu, dok je nivo investicijskog održavanja, ovisno o vrsti radova vezanih uz pojedine djelatnosti, većeg ili manjeg opsega u odnosu na prošlogodišnji. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini, procjenjena su na iznos od 11.926.000,00 kn od čega se 6.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 200.000,00 kn iz prihoda spomeničke rente, 750.000,00 kn iz prihoda koncesijskih odobrenja, 100.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja, 1.276.000,00 kn iz pomoći (Ministarstva kulture za rekonstrukciju istočnog dijela gradskih zidina te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za zamjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete) te 3.600.000,00 kn iz kredita za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (IPARD- Mjera 301).
Ovim se Programom za čiščenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.710.000,00 kn , za održavanje javnih površina 2.815.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 4.510.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 2.741.000,00 kn, za održavanje groblja 100.000,00 kn te za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini procjenjena su na iznos od 6.810.000,00 kn, od čega se 6.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 400.000,00 kn iz prihoda koncesija (parkirališta i groblja) te 10.000,00 kn iz prihoda donacija. 
Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 216.750,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 4.981.250,00 kn, za uređenje groblja 700.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 360.000,00 kn, te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 552.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu, Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2014. godinu te Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 
Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Prihod od boravišne pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2014.  godinu planiran u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn. Iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 220.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 90.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 90.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za proslavu Dana grada 18.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 32.000,00 kn, za uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici 160.000,00 kn te za bežični Internet 90.000,00 kn.
Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu utvrđuje se raspored i način korištenja, odnosno ulaganja sredstava od ekološke pristojbe na području Grada Krka. Prihod od ekološke pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2014. godinu planiran u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn. Iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine planirano izdvajanje od 200.000,00 kn, za kapitalne donacije udrugama u kulturi 10.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 120.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 50.000,00 kn, za provođenje projekta Zelena energija u mom domu 2013. 50.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 80.000,00 kn, za uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici 100.000,00 kn, za projektiranja (PPU, UPU, DPU, projektna dokumentacija) 45.000,00 kn te za izgradnju objekata na javnim površinama 45.000,00 kn.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente tako je u Proračunu Grada za 2014. godinu planiran u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 50.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente za narednu godinu planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2013. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2012. godine, s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 76.717.346,00 kn te planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn.
Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2013. godinu predložen je iznos od 68.879.562,00 kn prihoda i primitaka i 16.423,45 kn prenesenog viška iz 2012. godine te 68.895.985,45 kn rashoda i izdataka. Predloženo umanjenje u iznosu od 8.821.360,55 kn predstavlja 11,4% usvojenog Proračuna. Od toga se značajan dio, iliti 5.765.000,00 kn, odnosi na umanjenje zbog planiranog, ali nerealiziranog, kredita za projekte kojima se apliciralo na IPARD-ov fond u vrijednosti od 4.625.000,00 kn, dok je za 1.140.000,00 kn manje realiziran kredit vezan uz izgradnju školske sportske dvorane. 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2013. godinu
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini kako bi se izvršilo usklađenje sa pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini procjenjena su na iznos od 6.680.000,00 kn, od čega se 4.600.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 155.000,00 kn iz prihoda spomeničke rente, 800.000,00 kn iz prihoda koncesijskih odobrenja, 465.000,00 kn iz prihoda boravišne pristojbe, 560.000,00 kn iz prihoda ekološke pristojbe te 100.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja.
Ovim se Programom za čiščenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.800.000,00 kn , za održavanje javnih površina 2.280.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 850.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.630.000,00 kn te za održavanje groblja 120.000,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini kako bi se izvršilo usklađenje sa pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini procjenjena su u iznosu od 12.195.000,00 kn, od čega se 7.200.000,00 kn kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 3.440.000,00 kn iz primitaka kredita, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 340.000,00 kn iz prihoda koncesija te 815.000,00 kn iz prihoda donacija.
Ovim se Programom za izgradnju javnih površina tako planira izdvajanje od 3.689.519,85 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 7.015.880,15 kn, za uređenje groblja 70.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 400.000,00 kn, te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.019.600,00 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži u Trgovačko komunalnom društvu Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
 
Sukladno odlukama Skupštine Društva, a u postupku statusne promjene Ponikve d.o.o. učinjen je prvi korak, tj. osnovana su dva nova društva upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, i to kao Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. Odluke o osnivanju novih trgovačkih društava donijela su sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave otoka Krka (osnivači), pa tako i Grad Krk.
U drugom koraku slijedi podjela imovine Ponikve d.o.o. i preuzimanje imovine dvaju novih društava. Temeljni kapital postojećeg Društva dijeli se na tri dijela. Nova društva preuzimaju svaka svoj dio, dok ostatak ostaje u postojećem. Kod postojećeg Društva mijenjaju se djelatnosti, pa će ubuduće poslovati pod nazivom Ponikve voda d.o.o., obzirom da će obavljati isključivo vodne djelatnosti.
Svaka jedinica lokalne samouprave u svim društvima zadržava poslovne udjele u istom razmjeru suvlasništva kao što je bilo u postojećem Društvu. Nominalni iznos poslovnih udjela u postojećem Društvu smanjuje se jer za taj dio jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslovne udjele u novim društvima.
U Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. svaka jedinica lokalne samouprave ima po jedan poslovni udjel, dok ih u Ponikve usluga ima po četiri (uplaćeni kapital prilikom osnivanja društva, preuzeti dio temeljnog kapitala iz Ponikve d.o.o. koji će ostati jedinicama lokalne samouprave, dio preuzetog temeljnog kapitala koji će jedinice lokalne samouprave ugovorom prenijeti na Ponikve vodu d.o.o. u trećoj fazi statusne promjene, dio preuzetog temeljnog kapitala koji će jedinice lokalne samouprave ugovorom prenijeti na Ponikve eko otok Krk d.o.o. u trećoj fazi statusne promjene).
Kako bi Ponikve usluga d.o.o. mogla obavljati sve zajedničke poslove za Ponikve vodu d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. (radi kojih je osnovana), izravno, bez primjene Zakona o javnoj nabavi, potrebno je dio temeljnog kapitala prenijeti na Ponikve vodu d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. Skupština Društva na 26. sjednici odlučila je da to bude 30% temeljnog kapitala, a na 27. da se tih 30% prenese ravnomjerno, odnosno po 15% Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. Jedinice lokalne samouprave tako dobivaju 70% vlasništva u temeljnom kapitalu Ponikve usluga d.o.o. i izravan utjecaj pri odlučivanju te 30% neizravno kao stopostotni suosnivači Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o.
Ovom Odlukom Grad Krk je iz Ponikve usluga d.o.o. svoj poslovni udjel red. br. 15, u nominalnom iznosu od 157.300,00 kn prenio na Ponikve eko otok Krk d.o.o., a poslovni udjel red. br. 22, u istom nominalnom iznosu, na Ponikve vodu d.o.o.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
 
Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji uređuje se područje učinkovitog korištenja energije, donošenje programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, područje mjera energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga, energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti. 
Svrha ovog Zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje, negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem primjene mjera energetske učinkovitosti u sektorima neposredne potrošnje energije.
U cilju ostvarivanja ciljeva održivog energetskog razvoja Grad Krk, Gradsko vijeće je u proteklom razdoblju donijelo Odluku o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive
potrošnje energije, Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka te Odluku o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka.
Nova tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. registrirana je za gospodarenje energijom, odnosno proizvodnju i prodaju električne energije, održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete, kao i za ostale aktivnosti iz tog djelokruga.
Slijedom odredbi prethodno navedenog Zakona, donesenih akata te prijedloga Energetskog tima i Zaključka Kolegija gradonačelnika, definirana je Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom kojom se tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadužuje za gospodarenje energijom u zgradama čiji je vlasnik Grad Krk. Zadaće imenovane osobe su sljedeće: redovito praćenje i najmanje jednom mjesečno unošenje podataka o potrošnji energije i vode u zgradama u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, periodički, a najmanje jednom godišnje, analiziranje potrošnje energije, provođenje energetskih pregleda sukladno Zakonu i posebnim propisima, pribavljanje energetskih certifikata zgradama u vlasništvu Grada Krka te predlaganje programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Krka (Hrvatska) i Grada Rockenhausena (Njemačka)
 
 
- jednoglasno usvojena Odluka o objavi javnog natječaja radi prodaje nekretnine Neptun, koja se nalazi na području Portapisana, sagrađena na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad, površine 422 m2 (gr.č. 438/1, k.o. Krk) 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
Ovom Odlukom odobreno je kratkoročno zaduživanje Grada Krka (korištenje okvirnog kredita po poslovnom računu) kod poslovne banke Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, u okvirnom iznosu od 1.500.000,00 kn, prema uvjetima banke kreditora, u razdoblju od 03. siječnja do 30. prosinca 2014. godine. Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu omogučiti će, ukoliko to bude potrebno, uspostavljanje dnevne likvidnosti. 
 
- pitanja i odgovori
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
 
 
 - jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo je realizirati i I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu procjenjena su na iznos od 4.690.000,00 kn od čega se 1.300.000,00 kn planira osigurati iz sredstava naknade za priključenje, 3.190.000,00 kn iz primitaka kredita, 30.000,00 kn iz općih prihoda, 100.000,00 kn iz sredstava vodnog doprinosa te 70.000,00 kn iz prihoda koncesija.
Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom tako planira izdvajanje od 2.710.000,00 kn te za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.980.000,00 kn.