23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 28. studenog 2012. godine, održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno prihvaćen Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. listopada 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
 
Tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je Projekt izgradnje vodnih građevina na području otoka Krka na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području otoka Krka, sklopljenog između Hrvatskih voda i Ponikve d.o.o., postotak udjela Hrvatskih voda u sredstvima za sufinanciranje je 90% ukupne investicije. Ovom Odlukom tako je prihvaćena izgradnja investicije Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka, što uključuje: izgradnju vodovodnih mreža u naseljima Pinezići (4.830m), Skrpčići (2.920 m), Lakmartin (1.900 m), Brzac (1.788 m), Vrh, Kosići i Salatići (4.817 m), Linardići (4.087 m), Bajčići, Nenadići i Brusići (2.910 m), Žgaljići (1.369 m), te Milohnići (1.931 m), zatim izgradnju Vodoopskrbe visoke zone Vrha i HS Vrh (građevinski radovi - daljinsko upravljanje i svjetlosna signalizacija - oprema i elektro radovi), te dodatne radove na izgradnji vodovoda visoke zone Vrha i HS Vrh (građevinski radovi). Sredstva potrebna za realizaciju ovog projekta, ukupno vrijednog 19.777.047,14 kn, osigurati će Hrvatske vode s ugovorom predviđenih 90%, odnosno 17.799.342,41 kn, te Grad Krk s 10 %, odnosno 1.977.704,73 kn.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini
 
Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe te cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj. Nadalje, predmetnim je Zakonom propisano da je obveznik naknade za razvoj ujedno i obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj. Sama naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima je zasebno iskazana. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 6. svibnja 2010. donesena je Odluka o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran, tj. Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Podsustav Krk. Istovremeno, u cilju financiranja predmetne investicije na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o naknadi za razvoj, kojom se za korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić utvrđuje naknada za razvoj u iznosu 3,00 kn po m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010., kojom je Grad Krk preuzeo obvezu osiguranja sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode, s primjenom od 1. lipnja do 31. prosinca 2010. Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2010., donesena je Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011., a na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini. Sukladno navedenom, s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk, i u2013. će se iz Proračuna Grada Krka osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj, za gospodarstvo i domaćinstva, u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta 
 
Gradsko vijeće donijelo je odluku o kupnji k.č. 2097/1 (z.č.1363/3) površine 1134 m2, k.č. 2098 (z.č. 1363/8) površine 351 m2 i k.č. 2100 (gr.č. 492) u naravi kuća i dvor površine 48 m2 te zemljište površine 273 m2, sve k.o. Krk - grad, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku (predio Nad vrtovima) u vlasništvu Maria Vasilicha iz Trsta, Italija. Interes Grada Krka za kupnju predmetnog zemljišta očituje se u njegovom privođenju namjeni izgradnjom parkirališta za potrebe stanovnika i posjetitelja starogradske jezgre, kao i potrebe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Grad Krk je na navedenom području već vlasnik k.č. 2096 površine 324 m2, te k.č. 2097/2 površine 421 m2. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je u iznosu od 105,00 € po m2 za zemljište, ukupno 184.590,00 €, te u iznosu od 40.000,00 € za kuću i dvor na k.č. 2100 (gr.č. 492). Sveukupno 224.590,00 €, koji će vlasniku biti isplaćeni u dvanaest jednakih mjesečnih obroka.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta 
 
Gradsko vijeće donijelo je odluku o kupnji k.č. 3861/8 (z.č. 1588/13) površine 432 m2, što predstavlja parcelu nastalu od k.č. 3861/1 (z.č. 1588/3), upisanu u z.k. ul. 3183 k.o. Krk, inače vlasništvo TD Olimpia d.o.o. iz Zagreba. Radi se o zemljištu predviđenom za izgradnju puta u dijelu grada Krka (predio Kartec), a prema lokacijskoj dozvoli, odnosno izmjeni i dopuni iste. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je u iznosu od 75,00 € po m2, ukupno 32.400,00 €, što će se isplatiti vlasniku, ili osobi kojoj vlasnik ustupi svoje potraživanje, prijebojem potraživanja s iznosom komunalnog doprinosa koji će vlasnik, ili osoba kojoj vlasnik ustupi potraživanje, biti u obvezi platiti Gradu prilikom izgradnje građevina na navedenom području.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 
Zakonom o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim bi planom trebale biti obuhvaćene koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje po posebnim zakonima postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Grad Krk na temelju Odluke o komunainim djelatnostima na području Grada Krka vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne djelatnosti: obavljanja dimnjačarskih poslova, obavljanja pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika) te održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila. Za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sklopljen je ugovor s Marijom Turčić iz Omišlja, vlasnicom Građevinsko komunalnog obrta Komunalac i s Josipom Cvelićem iz Malinske, vlasnikom obrta Usluge Cvelić, na razdoblje od pet godina (od 27. srpnja 2009. do 27. srpnja 2014.). Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Mensurom i Hajderom Bajrektarevićem, vlasnicima obrta KDS Dimnjačar - Primorje iz Klenovice, na razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017.). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkomCrtorad d.o.o. iz Varaždina na razdoblje od sedam godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017.). Plan davanja koncesija za 2013. se ne donosi obzirom da u istoj ne istječe niti jedan postojeći ugovor o koncesiji. Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. planirano je davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, i to onih koje istječu ili se novim natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg razdoblja. Konkretno, radi se o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova koja istječe 27. srpnja 2014. godine.
 
- jednoglasno prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. godinu
 
 
- usvojen Prijedlog Mišljenja na Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 
Vezano uz dosadašnje zahtjeve Grada Krka, upućene nositelju izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Gradsko vijeće Grada Krka daje pozitivno mišljenje na njegov Konačni prijedlog, ali uz sljedeće korekcije:
Polazeći od kontinuiteta u osmišljavanju razvoja Grada kroz prostorne koncepcije i prezentirane projektne ideje, kao i zaključke tijela Grada u prethodnim mandatima iz područja turističko ugostiteljskih zona izvan naselja daje se podrška za proširenje obuhvata i kapaciteta svim postojećim i već realiziranim T3 zonama, i to Autokampu Ježevac, AutokampuPolitin i Autokampu Glavotok. Vezano uz ugostiteljsko turističke zone izvan Grada Krka oduvijek se naglašavalo načelo održivog razvoja, što je očito iz Programa ukupnog razvitka Grada Krka, te podrazumijeva prethodnu ocjenu utjecaja planiranih zahvata na vodoopskrbu, okoliš, ljudske i ostale resurse. Za sve neizgrađene turističko ugostiteljske zone izvan naselja, preuzete iz ranijih razdoblja - Gavotok, Torkul i Politin - kao i one novopredložene Santa Marina i Strigar, ocjenjuje se potrebnim zadržavanje ukupnih kapaciteta, odnosno broj turističkih kreveta i ukupne površine svih zona iz županijskog prostornog plana koji je na snazi, s uvjerenjem da će stručnjaci iz Zavoda za prostorno planiranje PGŽ-a, na temelju izrađenih studija i stručnih ekspertiza u pripremi donošenja županijskog prostornog plana, kao i članka 71. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, najbolje ocijeniti ekonomske, sociološke, ekološke, prostorne i druge potencijale svake od navedenih lokacija, ali uz ograničenje da se zadrže postojeće ukupne površine i kapaciteti iz važećih planova u određivanju lokacija novih turističko ugostiteljskih zona izvan naselja koje mogu biti isključivo T1. Uz to, podržava se zadržavanje postojećeg kapaciteta (850 vezova) marine u Puntu te smanjenje površine akvatorija na maksimalnu površinu propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
 
- pitanja i odgovori