Grad Krk: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - viši stručni suradnik za proračun i financije (s priloženim uputama i obavijestima kandidatima)

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 - dalje u tekstu: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne službenice u Grad Krk, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije na radno mjesto - viši stručni suradnik za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), do povratka odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 - dalje u tekstu: Zakon):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, kako slijedi:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • položen državni  ispit za odgovarajuće radno mjesto,
 • poznavanje rada na računalu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu oglasa, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona i elektroničku poštu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas podnositelji prijave su dužni priložiti: 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), 
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i koja, između ostalih, sadrži podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, trajanju staža osiguranja),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl.,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Krk,  Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk s obveznom naznakom: Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Krka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Podnošenjem prijave na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj mrežnoj stranici (www.grad-krk.hr).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na mrežnoj stranici Grada Krka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisanog testiranja i intervjua). Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.