Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta: k.č. 3859/10, k.o. Krk grad (z.č. 1590/1, k.o. Krk)

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

 

Predmet natječaja je:
 

1. Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

– k.č. 3859/10, k.o. Krk grad (z.č. 1590/1, k.o. Krk), površine od 488 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi na području grada Krka (Mali Kartec) u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M11).

2. Prodaja predmetnog zemljišta vrši se radi formiranja građevinske parcele. Napominje se da nekretnina koja je predmet prodaje nama dovoljnu površinu da bi funkcionirala kao samostalna građevinska čestica. Sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2.

3. Nekretnina iz točke 1. prodaje se po načelu viđeno - kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke.

4. Početna kupoprodajna cijena za zemljište navedeno u točki 1. određuje se u iznosu od 207,00 EUR po m2 zemljišta. Stjecatelj je dužan platiti i porez na promet nekretnina te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu ugovora o prodaji nekretnina.

5. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja te OIB,
  • adresu sjedišta, odnosno prebivališta,
  • katastarsku i zemljišnoknjižnu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  • naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine,
  • iznos ponuđene kupoprodajne cijene koju ponuditelj nudi.

Ponudi se prilažu slijedeći dokumenti:

  • preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba,
  • preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
  • potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da ponuditelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
  • potvrda o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupnog početnog iznosa kupoprodajne cijene zemljišta (10.101,60 EUR),
  • jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB.

6. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 05. travnja 2024. godine u 10.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju zemljišta u k.o. Krk grad.

Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom. Otvaranje ponuda izvršit će se javno dana 05. travnja 2024. godine u 10.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

7. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.

8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Krka. U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

9. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda ponuditelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ponude s nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati.

10. Ponuditelju koji uspije na natječaju jamčevina se uračunava u cijenu. Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu. Ponuditelju koji uspije na natječaju, a odustane od zaključenja  ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne vraća.

11. Ponuditelj koji bude utvrđen kao najpovoljniji dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor s Gradom Krkom u roku od 30 dana, računajući od dana konačnosti Odluke o odabiru te isplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu za zemljište danom zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

12. Grad Krk pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.

13. Dodatne informacije u svezi oglašene nekretnine te informacije o terminu razgledavanja iste mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj: 36 ili 37, svakim radnim danom od 09.00 - 11.00 sati (telefon: 051/401-119 ili 051/041-137; e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr ili tamara.zic@grad-krk.hr).

 

Grad Krk