Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

 

Predmet natječaja je:
 

1. Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

– k.č. 2816/3, k.o. Kornić, površine 33 m2, u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja Kornić. Zemljište se prodaje u svrhu formiranja okućnice.

2. Nekretnina iz točke 1. prodaje se po načelu viđeno - kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke.

3. Početna kupoprodajna cijena zemljišta navedenog u točki 1. određuje se u iznosu od 90,00 EUR po m2 zemljišta. Stjecatelj je dužan platiti i porez na promet nekretnina te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu ugovora o prodaji nekretnina.

4. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja te OIB,
  • adresu sjedišta, odnosno prebivališta,
  • katastarsku i zemljišnoknjižnu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  • naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine,
  • iznos ponuđene kupoprodajne cijene koju natjecatelj nudi.

Ponudi se prilažu slijedeći dokumenti:

  • preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je natjecatelj pravna osoba,
  • preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,
  • potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da natjecatelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
  • potvrda o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupnog početnog iznosa kupoprodajne cijene zemljišta (297,00 EUR),
  • jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB.

5. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 12. svibnja 2023. godine u 10.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju zemljišta.

Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom. Otvaranje ponuda izvršit će se javno dana 12. svibnja 2023. godine, u 10.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2. 

6. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.

7. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Krka. U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

8. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda natjecatelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ponude s nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati.

9. Natjecatelju koji uspije na natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća. Natjecateljima koji uspiju na natječaju, a odustanu od zaključenja  ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne vraća.

10. Natjecatelj koji bude utvrđen kao najpovoljniji dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor s Gradom Krkom u roku od 15 dana, računajući od dana konačnosti odluke o odabiru te isplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu za zemljište danom zaključenja ugovora o kupoprodaji.

11. Grad Krk pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.

12. Dodatne informacije u svezi oglašene nekretnine i vrijeme razgledavanja iste mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj: 36, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati (telefon: 051/401-119, e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr).

Grad Krk