Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 7. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka objavljuje Natječaj za prodaju zemljišta.

 

Predmet natječaja je:

 

1. Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

 

a) z.č. 1498/1 upisana u z.k.ul. 7731, k.o. Kornić, površine 217 m2, u naravi neizgrađeno zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja Kornić, u zoni M1 (mješovite  namjene);

 

b) 34/168 dijela gr.č. 22/2G upisana u z.k.ul. 160, k.o. Skrpčići, koja parcela ima ukupnu površinu od 22 m2 (suvlasnički dio Grada Krka iznosi 4,45 m2), u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja Skrpčići.

 

2. Nekretnine iz točke 1. natječaja prodaju se u zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, katastarskom kao i stvarnom stanju na dan objave javnog natječaja. Nekretnine iz točke 1. prodaju se po načelu viđeno-kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke. Početna vrijednost zemljišta navedenog u točki 1.a i točki 1.b određuje se u iznosu od 90,00 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Stjecatelj je dužan platiti i porez na promet nekretnina te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu ugovora o prodaji nekretnina.

 

3. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv odnosno ime i prezime natjecatelja te OIB;
  • adresu sjedišta odnosno prebivališta;
  • katastarsku i zemljišno knjižnu oznaku nekretnine za koju se natječe;
  • naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Ponudi se prilažu slijedeći dokumenti:

  • preslika rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je natjecatelj pravna osoba;
  • preslika osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba;
  • potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da natjecatelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi;
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupnog početnog iznosa vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada Krka za koje se daje ponuda, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke. Jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB.

 

4. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 04. prosinca 2020. godine u 10.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju zemljišta. Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom.

Otvaranje ponuda izvršit će se javno, dana 04. prosinca 2020. godine, u 10.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2. 

 

5. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.

 

6. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Krka. U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

 

7. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda natjecatelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ponude sa nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati.

 

8. Natjecatelju koji uspije na natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća. Natjecateljima koji uspiju na natječaju, a odustanu od zaključenja ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne vraća.

 

9. Grad Krk pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.

 

10. Dodatne informacije u svezi oglašenih nekretnina i vrijeme razgledavanja istih mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj: 36, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati (tel. 051/401-119 ili 051/401-137; e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr).