Grad Krk: Natječaj za prijem na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata (s priloženim uputama i obavijestima kandidatima)

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 - u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za gospodarstvo na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata (1 izvršitelj/ica).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona, i to:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist upravne, pravne, ekonomske ili tehničke/biotehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto,
 • poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne/regionalne/samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i  16. Zakona.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (gov.hr).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl.,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom Ne otvaraj - Javni natječaj putem pošte na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja - viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili se predaju osobno u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome  biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Krk, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Krk s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Na mrežnoj stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj mrežnoj stranici Grada Krka bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Grad Krk