Grad Krk: Natječaj za prijem na radno mjesto namještenika/ce (s priloženim uputama i obavijestima kandidatima)

Na temelju članaka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za sljedeća radna mjesta:

1. Domar u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

 • SSS tehničke struke,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

2. Spremačica u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

 • NSS ili osnovna škola,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Osobe prijavljene na Javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam propisane u članku 12. Zakona:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Primljena ne može biti osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona.

Sukladno s člankom 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17), na Javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor, rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na Javni natječaj podnositelji prijave dužni su priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - neovjerenu presliku svjedodžbe,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 4. uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu za radno mjesto br. 1. (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike.

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na Javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama (Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama od 14. listopada 2022. godine!), s obveznom naznakom: Za Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce - Domar u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ili Za Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce - Spremačica u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (za radno mjesto pod rednim brojem 2.).

Podnošenjem prijave na Javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na Javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krka.

Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Krka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 posto bodova iz prethodne provjere znanja i sposobnosti.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka [.pdf]
Upute i obavijesti kandidatima [.pdf]