Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Grad Krk sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3., stavak 1., alineja 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11 i 9/15) te Odluke gradonačelnika, klasa: 372-03-/21-01/28, urudžbeni broj: 2142/01-02-/1-21-2, od 15. rujna 2021., i klasa: 372-03/21-01/40, urudžbeni broj: 2142/01-02/1-21-2, od 15. listopada 2021. godine, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

 

1. Predmet Natječaja je:

a) Poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, na adresi Kvarnerska 21 (poslovni prostor broj 5), površine 9,71 m2, za koji je određeno obavljanje uredskih djelatnosti.

b) Poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Milohnići, površine 40,00 m2, za koji se određuje obavljanje djelatnosti neprofitnih udruga iz oblasti kulture i sporta.

 

2. Za zakup poslovnog prostora pod a) određena je početna zakupnina u iznosu od 64,00 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Za zakup poslovnog prostora pod b) određuje se početna zakupnina u iznosu od 13,20 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja.

Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV.

Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost).

Rok trajanja zakupnine je 5 (pet) godina.

 

3. Ponuda za Natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište, OIB),

– naznačen poslovni prostor za koji se natječe,

– djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati,

– dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koju će obavljati,

– naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine,

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a,

– dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna.

 

4. Jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa: HR5824020061821500001; model: HR68; poziv na broj: 9016-OIB, svrha uplate: jamčevina za natječaj. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim nije zaključen ugovor o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

 

5. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku prostor privede određenoj namjeni.

 

6. Ponudi se prilažu slijedeći dokazi:

– preslika važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno preslika važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe,

– izvornik ili ovjerena preslika važeće obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena,

– izvornik ili ovjerena preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registra ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena,

– preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdana od Državnog zavoda za statistiku, sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba,

– preslika podatka o neprofitnoj udruzi iz Registra udruga te preslika statuta udruge, ukoliko je natjecatelj neprofitna udruga iz oblasti kulture i sporta,

– potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6., stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz Zakona o Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19, 84/21). Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz Natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu, te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava.

Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

 

7. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 12. studenog 2021. godine u 12.00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Grada Krka ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup poslovnog prostora.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 12. studenog 2021. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2 (Mala vijećnica).

 

8. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete Natječaja, neće se razmatrati.

 

9. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete Natječaja s najvišim ponuđenim iznosom mjesečne  zakupnine. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika.

 

10. Grad Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, te poništenja ovog Natječaja.

 

11. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/401-119, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati ili putem e-maila: radmila.cop@grad-krk.hr.