Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini.

 

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za financiranje/sufinanciranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini.

 

2) Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na području Grada Krka i otoka Krka te ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka.

 

3) Udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt/program za sljedeća prioritetna područja:

 

Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije

Prioritetno područje 1 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži;
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša;
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana;
 • tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja;
 • vođenje i organizaciju sportskih natjecanja;
 • nagrađivanje i nastupe sportaša;
 • stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu.

 

Prioritetno područje 2: Promicanje kulture

Prioritetno područje 2 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjeva i svirke), narodnih nošnji i običaja;
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa;
 • provođenje i organizaciju raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja;
 • organizaciju i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim i zabavnim manifestacijama;
 • nove medije i kulturu mladih.

 

Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture

Prioritetno područje 3 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • redovne djelatnosti strukovnih udruga;
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.

 

Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad

Prioritetno područje 4 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • organizaciju i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti;
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika;
 • rad sa socijalno ugroženim osobama;
 • pružanje psihosocijalne i fizičke podrške te rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima;
 • brigu za osobe treće životne dobi;
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 • zaštitu i promociju ljudskih prava.

 

Prioritetno područje 5 - Poljoprivreda

Prioritetno područje 5 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • revitalizaciju i zaštitu maslinika;
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja;
 • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda;
 • poticanje poljoprivrede - poseban naglasak na povrćarstvo;
 • promicanje pčelarstva na otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama;
 • unapređivanje i zaštitu stočnog fonda;
 • promidžbu lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila.

 

Prioritetno područje 6 - Građanska inicijativa:

Prioritetno područje 6 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • sudjelovanje građana u javnom životu;
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja na području Grada Krka,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

 

4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 2.320.000,00 kn:

 • Prioritetno područje 1 - Razvoj sporta i rekreacije: 1.135.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 2 - Promicanje kulture: 520.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 3 - Promicanje tehničke kulture: 155.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 4 - Socijalno-humanitarni rad: 280.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 5 - Poljoprivreda: 180.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 6 - Građanska inicijativa: 50.000,00 kn.

 

Ako se ukupni prihodi Proračuna Grada Krka za 2022. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

5) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga i ostalih organizacija uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora;
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka;
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da isti nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).

 

6) Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa opisani su u Uputama za prijavitelje koje su dostupne u prilogu ovog Javnog poziva.

 

7) Prijava programa ili projekata zaprima se putem aplikacije e-Udruge: www.app.e-udruge.eu te sadržava:

 1. u potpunosti i ispravno ispunjenu prijavu - opis programa/projekta i druge podatke - putem aplikacije e-Udruge;
 2. obrazac proračuna programa ili projekta;
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 4. Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
 5. isprave/dokumente:
 • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili drugog odgovarajućeg registra);
 • potvrdu Porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala prijavu programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave Javnog poziva;
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave Javnog poziva.

 

Aplikaciju e-Udruge prijavitelj na Javni poziv može koristiti bez plaćanja bilo kakve naknade. Prilikom registracije i postavljanja profila vlastite udruge/kluba, u rubrici Pripadnost zajednici potrebno je označiti Grad Krk, odnosno kod postavljanja profila udruge unutar modula Profil udruge, u dijelu Osnovni podaci, na dnu gdje je navedeno Zajednica udruga, označiti GRAD KRK.

 

8) Obrazac proračuna programa ili projekta, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora te poveznica za popunjavanje prijave - opis programa/projekta, dostupni su u sklopu ovog Javnog poziva.

 

9) Svaki prijavitelj na ovaj Javni poziv može prijaviti samo jedan program i/ili projekt koji treba imati sve ispunjene obrasce prijave i propisane priloge.

 

10) Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Gradu Krku u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Udruge: www.app.e-udruge.eu.

 

11) Rok za dostavu prijave na Javni poziv je 31. siječnja 2022. godine.

 

12) Sve prijave poslane izvan roka te nepotpune prijave koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

 

13) Odluku o financiranju projekata i programa koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad Krk javno će objaviti rezultate Javnog poziva na stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

14) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili telefonskim putem na broj: 051/401-120. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Video-upute za prijavitelje: korištenje aplikacije e-Udruge!