Grad Krk: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini

Na temelju članka 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za dodjelu financijske potpore za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbeni i folklorni), glazbene, glazbeno-scenske i scenske umjetnosti, vizualne umjetnosti, valorizacije i prezentacije povijesnog, kulturno-umjetničkog, folklornog i etnografskog nasljeđa, tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezane s nekom od prethodnih područja kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2024. godini.

2) Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 20.000,00 eura. Navedena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu, Razdjel 001- Jedinstveni upravni odjel, Program 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo, A100911 Ostale društvene potrebe, na poziciji 1269 - Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima.

3) Najveći mogući iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu, manifestaciji ili događanju i po pojedinom prijavitelju iznosi 1.000,00 eura.

 4) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga i ostalih neprofitnih organizacija uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar neprofitnih organizacija, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora.      

5) Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za projekt, manifestaciju ili događanje su slijedeći:

 • usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj;
 • jasno definirane ciljane skupine;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta, manifestacije ili događanja;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti;
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta, manifestacije ili događanja;
 • osigurano sufinanciranje iz drugih izvora.

6) Prijava mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

 • Obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini;
 • Obrazac proračuna projekta, manifestacije ili događanja;
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.

7) Obrazac prijave, Obrazac proračuna i obrasci izjava moraju biti ovjereni pečatom prijavitelja i potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja, u izvorniku.

8) Obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini, Obrazac proračuna, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

9) Prijava se može uputiti poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu Grada Krka: Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, osobnom dostavom u pisarnici Grada Krka (I kat, soba br. 27)  ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

10) Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava namijenjenih Javnom pozivu i osiguranih u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu.

11) Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik Grada Krka donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prijavitelj čija prijava nije prihvaćena za financiranje ima pravo podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Krka, u pisanom obliku u roku od osam radnih dana od primitka obavijesti o neprihvaćanju prijave. S prijaviteljem kojem su odobrena financijska sredstva Grad Krk sklopit će ugovor o financiranju.

12) Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja projekta, manifestacije ili događanja te ugovorenih rokova dostave završnog izvješća.

13) Svi dokumenti vezani uz prijave za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini bit će odloženi i čuvani u sukladno posebnom propisu te se ne vraćaju prijaviteljima.

14) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili na telefonski broj: 051/401-120. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.