Vecla: Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora na tržnici na malo Sv. Bernardina u Krku

Temeljem članka 9. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javih tržnica na malo (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 8/24) Uprava VECLA d.o.o. objavljuje Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora na tržnici na malo Sv. Bernardina u Krku.

 

 

Redni broj namjene površine Namjena površine Lokacija objekta - oznaka iz Plana prodajnih prostora
1. Prodaja voća i povrća iz vlastitog uzgoja lokalnih proizvođača sa otoka Krka* 1.
2. Prodaja proizvoda proizvedenih od autohtonog bilja lokalnih proizvođača sa otoka Krka* 2.
Prodaja proizvoda proizvedenih od autohtonog bilja lokalnih proizvođača sa otoka Krka* 11.
3. Prodaja proizvoda hrane i pića lokalnih proizvođača sa otoka Krka* 3.
Prodaja proizvoda hrane i pića lokalnih proizvođača sa otoka Krka* 12.
4. Prodaja voća i povrća 4.
5. Prodaja pekarskih proizvoda 5.
6. Prodaja pretežito** mlijeka i mliječnih proizvoda 6.
7.

Prodaja pretežito** mesa te mesnih prerađevina ili Prodaja pretežito ribe i ribljih prerađevina

7.

Prodaja pretežito** mesa te mesnih prerađevina ili Prodaja pretežito ribe i ribljih prerađevina

10.
8. Prodaja autohtonih proizvoda hrane i pića 8.
Prodaja autohtonih proizvoda hrane i pića 9.

 

* fizičke i pravne osobe sa sjedištem na otoku Krku koji prodaju proizvode iz vlastite proizvodnje/vlastitog uzgoja proizvedene na području otoka Krka

** prodaja označenih proizvoda u omjeru većem od 50% u odnosu na druge proizvode

 

Početna cijena zakupa:

 

Početna cijena je godišnja cijena zakupa sukladno Cjeniku te za sva prodajna mjesta iznosi 6.000,00 EUR (iznos bez PDV-a).

Plan prodajnih prostora sa označenim lokacijama objekata u prilogu je ovog Natječaja (Prilog I.) te čini sastavni dio natječaja.

 

Opis objekta zakupa:
 

Montažni objekt koji je predmet zakupa sastoji se od jedne prostorije površine 12 m2.

Objekt ima priključak vode i struje, grijanje, hlađenje, te umivaonik, bez namještaja i drugih uređaja. Nije dozvoljeno izlaganje robe i obavljanje djelatnosti izvan prostora montažnog objekta odnosno djelatnost se isključivo obavlja u unutarnjem prostoru.

 

Vrijeme zakupa:

 

Svi objekti daju se u zakup na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2027. godine.

Obrazac ponude i sve informacije ponuditelji mogu dobiti u poduzeću Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danom od 08.00 do 12.00 sati osobno, telefonom 051-401-181, mailom: vecla@vecla.hr ili mogu preuzeti s web stranica Vecla d.o.o. (www.vecla.hr).

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, registrirane za djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom prodajnom mjestu sukladno ovom javnom natječaju.

Pisane ponude daju se za svaku pojedinu namjenu zasebno (označeno u tabelarnom prikazu od 1. do 8.) Kod namjene označene pod 2., 3. i 7., ponuditelj također daje dvije zasebne ponude ukoliko želi zakupiti obje lokacije odnosno oba prodajna prostora.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:
               
 • ispunjen, potpisan i pečatiran obrazac ponude koji sadrži:
  • ime, prezime i adresu ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište te ime i prezime zakonskog zastupnika za pravne osobe;
  • naznaku rednog broja namjene površine;
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj ponuditelja za eventualni povrat jamčevine;
  • ime kontakt osobe i broj telefona;
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudski, obrtni i drugi registar) ili presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe, obrtnike, nositelje OPG-a, a iz kojeg izvatka ili rješenja mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu;
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 20% početne cijene zakupnine s PDV-om tj. iznos od 1.500,00 EUR na žiro račun Vecle d.o.o. Krk, IBAN: HR2124020061100071994, s pozivom na broj: OIB ponuditelja (ponuditelji koji dostavljaju više ponuda budući se natječu za više prodajnih prostora, uplaćuju jamčevinu za svaki prodajni prostor koji je predmet pojedine ponude) - uplata novčanog iznosa mora biti evidentirana na računu VECLA d.o.o. najkasnije u trenutku isteka roka za predaju ponuda;
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prednosti ukoliko se ponuditelj poziva na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, i to:
  • presliku Potvrde o utvrđenom statusu člana uže obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja/invalida/dragovoljca/branitelja i ostalih izdane od nadležnog tijela, odnosno Ureda za obranu, temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te dokaz o srodstvu člana uže obitelji;
  • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora - članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva.

Ponuditelji ne smiju imati dugovanja prema evidenciji koju vodi Porezna uprava, dugovanja naspram Gradu Krku i VECLA d.o.o.

VECLA d.o.o. samostalno vrši provjeru postojanja dugovanja naspram Gradu Krku.

Dostavom ponude, ponuditelji pristaju da se njihovi osobni podaci navedeni u ovom natječaju, obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja uključujući pribavu podataka o stanju dugovanja od strane ovlaštenih osoba Grada Krka, a sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Zakupnina:
 

Zakupnina se plaća u mjesečnim obrocima i to prvi obrok prilikom početka obavljanja djelatnosti, a sljedeći obroci najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnina se uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV) u visini od 25%.

Mjesečni obroci zakupnine obračunavaju se na način da zakupnik plaća 70% iznosa godišnje zakupnine u jednakim mjesečnim obrocima za razdoblje travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad dok 30% iznosa godišnje zakupnine plaća u jednakim mjesečnim obrocima za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac.

 Fizičke i pravne osobe sa sjedištem na otoku Krku koji prodaju proizvode iz vlastite proizvodnje/vlastitog uzgoja proizvedene na području otoka Krka ostvaruju pravo na popust u iznosu od 30%, na način da su za mjesece: siječanj, veljaču, ožujak, studeni i prosinac oslobođeni plaćanja zakupnine, ali isključivo pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz ugovora.

Zakupnik je dužan uz zakupninu plaćati i troškove struje, vode i dr. (režijske troškove).

Zakupnik je dužan i nakon isteka ugovora o zakupu, dokle god je u posjedu montažnog objekta, plaćati zakupodavcu naknadu zakupnine za korištenje montažnog objekta u visini ugovorene zakupnine te režijske troškove.

 

Dostava ponuda:
 

Pisane ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 03. lipnja 2024. godine do 10.00 sati na adresu VECLA d.o.o Krk, Lukobran 5, neovisno o načinu dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ - tržnica. Natječaj se objavljuje na web stranici www.vecla.hr, dana 17. svibnja 2024. godine. Ponude koje pristignu dana 03. lipnja 2024. godine nakon 10.00 sati i nadalje, smatraju se zakašnjelima, neće se razmatrati te će biti vraćene podnositelju ponude.

 

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, sklapanje ugovora:
 

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od strane direktora VECLA d.o.o.

Članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati u radu Povjerenstva ako se oni sami, njihovi bračni/izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik člana Povjerenstva natječu za montažne objekte izložene natječaju.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude, otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj, provjerava potpunost dostavljene dokumentacije i sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja direktoru.

Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03. lipnja 2024. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka (gradska vijećnica). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja odnosno osobe koje imaju punomoć za zastupanje izdanu od strane ponuditelja (za fizičke osobe punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisana od strane zakonskog zastupnika i ovjerena pečatom pravne osobe).

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor VECLA d.o.o. na prijedlog Povjerenstva u roku od 15 dana računajući od dana otvaranja ponuda. Odluka će biti objavljena na web stranici www.vecla.hr.

Ponude se uspoređuju prema namjeni površine odnosno uspoređuju se ponude pristigle za pojedinu namjenu označenu rednim brojem. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude za određenu namjenu površine je najviši iznos ponude uz uvjet da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da ponuditelj ispunjava sve uvjete natječaja. Za namjenu površine za koju je predviđeno više objekata, odabiru se ponuditelji sa najvišim iznosima ponude u onom broju koliko je predviđeno objekata.

 Za djelatnosti za koju je predviđeno više objekata, ponuditelj koji je ponudio najviši iznos ponude ima pravo prvenstva u izboru lokacije objekta.

U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ponuda ponuditelja koji naspram VECLA d.o.o., Gradu Krku ili sukladno potvrdi Porezne uprave ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju djelatnosti (namjeni površine) i/ ili visini zakupnine) ili ne sadrže svu dokumentaciju neće se razmatrati.

Ponuditelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa VECLA d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od objave odluke o odabiru.

Ponuditelj kojeg Društvo pozove na zaključivanje ugovora o zakupu prodajnog mjesta, dužan je prije sklapanja ugovora, kao osiguranje plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, izdanu do iznosa trogodišnje zakupnine s uključenim PDV-om.

Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora do navedenog datuma i/ili ne dostavi zadužnicu, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te gubi jamčevinu. Ukoliko je ponuditelj istaknuo ponude za više objekata,  a ne pristupi sklapanju ugovora do navedenog i/ili ne dostavi zadužnicu za sve objekte za koje utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, smatrat će se da je odustao od zakupa  svih objekata za koje je dostavio ponudu odnosno gubi pravo zakupa za sve objekte za koje je dostavio ponudu te gubi jamčevinu.

Odluka o odabiru toga ponuditelja će se poništiti, a zakup toga prodajnog mjesta ponudit će se prvom sljedećem rangiranom ponuditelju pod uvjetima koje je taj ponuditelj ponudio. Ukoliko za taj objekt mjesto nema drugih ponuditelja ili oni ne udovoljavaju uvjetima za odabir, odluka o odabiru ponuditelja za to prodajno mjesto će se poništiti, a javni natječaj za to prodajno mjesto će se ponoviti.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu snose troškove sklapanja i potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu od strane javnog bilježnika.

Svaki ugovor o zakupu sadržavat će ovršnu klauzulu kojom će zakupnik potpisom ugovora o zakupu zakupodavca da temeljem ugovora o zakupu može neposredno provesti ovrhu, radi prisilne naplate dospjele, a nepodmirene zakupnine, troškova, naknade štete, na svojoj pokretnoj i nepokretnoj imovini zakupnika, te neposredno provesti ostvarenje činidbe - predaje prodajnog mjesta u posjed zakupodavcu slobodnog od osoba i stvari, nakon isteka ugovorenog roka zakupa odnosno prestanka ugovora po bilo kojoj osnovi ili nakon ostvarenja drugih uvjeta iz ugovora o zakupu.

U slučaju duga za pojedini zakupljeni objekt, otkazuje se ugovor zakupniku za sve objekte koje ima u zakupu.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu dužni su ishoditi, o svom trošku, svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se ponuditeljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista zadržava kao jamstvo za uredno izvršavanje ugovora te se uračunava u posljednji obrok zakupnine odnosno služi za podmirenje dugovanja po osnovi zakupnine i troškova ili se vraća kod isteka zakupa.

Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti najkasnije 01. kolovoza 2024. godine te je sa danom početka obavljanja djelatnosti dužan uplatiti prvi obrok zakupnine, a u suprotnom, ugovor se raskida jednostranom izjavom zakupodavca te zakupodavac zadržava jamčevinu.

Montažni objekt na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup.

Zakupnik ne smije u zakupljenim objektima niti oko njih obavljati ugostiteljsku djelatnost.

VECLA d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.