Udruga Potrošački centar Rijeka: O pravima potrošača

Udruga Potrošački centar Rijeka neprofitna je organizacija za zaštitu prava potrošača koja promiče prava svih građana i pruža pomoć kroz informiranje i edukaciju građana putem elektronskih medija, interaktivnih internet platformi umreženih putem sredstava elektroničke komunikacije radi sigurnosti sudionika.

Ciljevi Udruge su ostvarenje prava na sigurnost roba i usluga, te puna i pravodobna informacija, pravo na izbor proizvoda, kao i pravo na naknadu štete u slučaju da je povrijeđeno neko od prava potrošača.

 

U smislu zaštite potrošačkih prava, reklamacija se podnosi:

  • trgovcu ili davatelju usluga,
  • tržišnom inspektoru u slučaju da trgovac ne odgovori na prigovor,
  • Upravnom odjelu za gospodarstvo ili za zdravstvenu zaštitu općine, grada i županije,
  • povjerenstvima za reklamacije potrošača javnih poduzeća, kao što su HEP ODS, HEP ELEKTRA, HŽ putnički prijevozi i drugo,
  • povjerenstvima komunalnih društva za vodoopskrbu, toplinasku energiju, komunalni otpad i drugo,
  • Povjerenstvu za reklamacije u oblasti zdravstva na području Primorsko-goranske županije,
  • udrugama za zaštitu prava potrošača i udrugama za zaštitu pacijenata,
  • Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM),
  • Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) za područje elektroopskrbe, toplinske energije i slično,
  • na info@ombudsman.hr, ako je neko od prava građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima.

 

Prijava Državnom inspektoratu:

Kupnjom robe na tržnici ili prodavaonici zaključuje se ugovor o kupnji. Reklamaciju je, stoga, dužan riješiti prodavatelj, za proizvođača. Ako mislite da određeni trgovac krši pravila nepoštenim ugovornim odredbama ili zavaravajućim oglašavanjem, o tom je slučaju potrebno obavijestiti Državni inspektorat.

 

Državni inspektorat - Područni ured Rijeka

Osječka 50, 51 000 Rijeka

E-mail: srecko.dujmovic@dirh.hr

Telefon: 051 500 642

 

Podatci preuzeti iz brošure Prava potrošača.