U Krku popisani ugovori o sufinanciranju poslovanja LAG-ova s područja županije

U Maloj gradskoj vijećnici, 08. lipnja 2017. godine, zamjenik primorsko-goranskog župana Petar Mamula i predstavnici lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) s područja županije potpisali su ugovore o sufinanciranju njihovog poslovanja.
Rad LAG-ova Županija financijski prati s ciljem jačanja kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječaje radi korištenja sredstava što ih na raspolaganje stavlja Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Svakom LAG-u tako je dodijeljena potpora u visini od 100.000,00 kn. Riječ je, naime, o namjenskim sredstvima koja se mogu utrošiti na pokriće materijalnih troškova, troškova za zaposlene, putnih troškova te troškova edukacije i oglašavanja.
Predstavnicima LAG-ova sada predstoji sudjelovanje u raznim edukativnim programima te organiziranje stručnih skupova i prezentacija u suradnji sa Županijom, ali i županijskim Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj. Nadalje, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva priređivat će edukativne aktivnosti na temu osnivanja i poslovanja zadruga te sudjelovanja u promociji proizvođača autohtonih proizvoda s područja županije.
LAG-ovi su danas jedna od temeljnih informativnih i edukacijskih centara za provedbu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Oni združuju poduzetnike, jedinice lokalne samouprave i predstavnike civilnog sektora, a njihov je rad od interesa za što širu i učinkovitiju provedbu samog Programa.
S Primorsko-goranskom županijom ugovore su potpisali predsjednik LAG-a Kvarnerski otoci Zdenko Kirinčić, dopredsjednica LAG-a Gorski kotar Sanja Čop, predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković i predsjednik LAG-a Vinodol Ivica Jerčinović, nakon čega je uslijedila koordinacija i radni sastanak.