TZG Krka: Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2024. godini

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Krka, 15. veljače 2024. godine, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2024. godini.

 

I. Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Krka (dalje u tekstu: TZG Krk) za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Krka,
 • promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža grada Krka kao turističke destinacije,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • povećanju broja noćenja,
 • razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacija, i to:

 • kulturnih i zabavnih događanja na području grada Krka,
 • sportskih događanja na području grada Krka,
 • eno-gastronomskih događanja na području grada Krka,
 • povijesnih događanja na području grada Krka,
 • tradicijskih/etno događanja na području grada Krka,
 • ostalih događanja na području grada Krka.

 

II. Namjena potpore
 

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe, događanja i manifestacije koji se održavaju u 2024. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju programa, događanja i manifestacija, i to za:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabavu radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika (izuzev honorara članova udruga/organizacija),
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora (oglašavanje u tisku, radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • izradu promotivnih materijala događanja,
 • druge potrebe u svrhu održavanja događanja koje TZG Krka smatra opravdanim.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) te prijevoznih sredstava,
 • troškove redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • obnovu baštine,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala nevezanih uz događanje (Internet stranice, prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
 • suvenire,
 • izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.),
 • turističku signalizaciju, izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog događanja.

 

III. Korisnici sredstava
 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator), i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • udruge,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi i druge javne ustanove.

Organizator - poduzetnik kao korisnik potpore sukladno ovom Pravilniku može biti svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga iz sljedećih područja navedenih u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Narodne novine br. 58/2007. i 72/2007.): u Području I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ili u Području N, odjeljak 7 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, Području R Umjetnost, zabava i rekreacija.

Programe, događanja i manifestacije može kandidirati samo jedan organizator manifestacije. Ako više organizatora kandidira isti program, događanja ili manifestaciju, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Jedan organizator može kandidirati maksimalno 3 (tri) programa/događanja/manifestacije.

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • organizatori koji su prema relevantnim propisima obveznici plaćanja turističke pristojbe i/ili članarine, a nisu podmirili obveze te organizatori koji nisu dostavili potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema Republici Hrvatskoj (dugovanje s bilo kojeg osnova).

 

IV. Prihvatljivost troškova
 

TZG Krk može Organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih/prihvatljivih troškova programa, događanja i manifestacije. TZG Krk može od Organizatora zatražiti uvid u finalni troškovnik te ga usporediti sa prijavom na Javni poziv. Ukoliko postoji značajnije odstupanje može se od Organizatora zatražiti pismeno pojašnjenje koje će se uputiti Turističkom vijeću, a koje može utvrđenu potporu potvrditi, ne potvrditi ili je korigirati.

 

V. Kriteriji za odobravanje potpore TZG Krka
 

Pri odluci o odabiru programa, događanja i manifestacije i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

 

Kriteriji
Broj bodova
   
1. Karakter događanja:  
a) Međunarodni - izvođači i sudionici iz RH, susjednih i drugih zemalja 15
b) Nacionalni - bez inozemnih izvođača 10
   
2. Sadržaj i kvaliteta događanja:  
a) Iznimna kvaliteta sadržaja, usmjerenost na ciljne skupine 25
b) Kvalitetan sadržaj s fokusom na jednu ili više ciljnih skupina 15
c) Jednostavan sadržaj, manji broj sudionika 10
   
3. Značaj događanja za stvaranje motiva dolaska u destinaciju:  
a) Iznimno visok              15
b) Visok 10
c) Srednji 5
d) Nizak 0
   
4. Značaj događanja za obogaćivanje i razvoj turističke ponude u destinaciji:  
a) Iznimno visok              15
b) Visok 10
c) Srednji 5
d) Nizak 0
   
5. Razdoblje održavanja događanja:  
a) Razdoblje pred i posezone, od 01. 01. - 31. 03. i od 01. 10. - 31. 12. 15
b) Razdoblje od 01. 04. - 30. 09. 10
   
6. Trajanje:  
a) 5 i više dana 5
b) 4 dana 4
c) do 3 dana 3
d) 1 dan 1
   
7. Tradicija održavanja događanja/održivost:  
a) Više od 10 godina 5
b) 5 do 10 godina 4
c) 3 do 4 godine 3
d) 2 godine 2
e) Održava se prvi put 1
   
8. Sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora:  
a) Financijski sudjeluje tri ili više subjekata javnog i/ili privatnog sektora 10
b) Financijski sudjeluje jedan ili dva subjekta javnog i/ili privatnog sektora 5
c) Projekt nema nikakvu potporu javnog niti privatnog sektora 0
   
9. Oglašavanje događanja:  
a) Oglašavanje u medijima na stranim tržištima i u medijima u RH te društvenim mrežama 15
b) Oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama 10
c) Oglašavanje u lokalnim medijima i društvenim mrežama 5
   
10. Medijska pokrivenost događanja:  
a) Reportaže i vijesti u RH i medijima na stranim tržištima 15
b) Reportaže i vijesti u regionalnim i nacionalnim medijima u RH 10
c) Reportaže i vijesti u lokalnim medijima 5
   
Maksimalno mogući broj bodova
135
 

Uvjet za dodjelu potpore je da prijavljeni program ostvari najmanje 52 bodova.

Povjerenstvo po provedenom bodovanju i odabiru programa, događanja i manifestacija koje su ostvarile 52 i više bodova, procjenjuje svaku pojedini program, događanje i manifestaciju s obzirom na njezino značenje i potrebe financiranja te utvrđuje prijedlog iznosa potpore svakog programa, događanja i manifestacije ponaosob sukladno uvjetu iz točke IV. ovog Javnog poziva.

Broj programa, događanja i manifestacija koja će se financirati, kao i iznosi odobrenih potpora, ovise o broju prijava koje su prešle minimalni bodovni prag prema kriterijima iz točke V. ovog Javnog poziva i postignutom bodovnom rezultatu podnesenih prijava.

 

VI. Dokumentacija za kandidiranje
 

Organizator je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

 • popunjen, potpisan i ovjeren obrazac - zahtjev za dodjelu potpore (Prilog I.),
 • opis programa, događanja odnosno manifestacije - opisni i kronološki sadržaj s listom izvođača/sudionika (Prilog II.),
 • popunjen obrazac - troškovnik (Prilog III.), a odnosi se na planirane prihode i rashode,
 • dokaz o pravnom statusu organizatora (preslika izvoda (ili izvadak s web preglednika) iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora po osnovama za koje evidenciju vodi Porezna uprava (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 • dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju programa, događanja, manifestacije (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.) ukoliko je primjenjivo.

Prilozi I., II, i III. sastavni su dio Javnog poziva.

Dugovanja s osnova podmirenja turističke pristojbe za Organizatore koji su obveznici plaćanja iste provjerava samostalno TZG Krka.

TZG Krka zadržava pravo od Organizatora zatražiti dodatna pojašnjenja i uvid u dodatnu dokumentaciju.

Javni poziv i svi Prilozi objavljeni su na Internet stranicama TZG Krka: www.tz-krk.hr.

 

VII. Odobravanje potpore, odluka i objava popisa korisnika
 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva po analizi prispjelih prijava i po provedenom bodovanju utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru programa, događanja i manifestacija i prijedlog iznosa za dodjelu bespovratnih sredstava za pojedini program, događanje ili manifestaciju.

Prijedlog Odluke o odabiru programa, događanja i manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se svim članovima Turističkog vijeća TZG Krka koje donosi odluku o programima, događanjima odnosno manifestacijama kojima će biti dodijeljena potpora i iznosima dodijeljene potpore.

Popis programa, događanja i manifestacije s iznosom dodijeljenih sredstava potpore po korisnicima bit će objavljen na internetskim stranicama TZG Krka: www.tz-krk.hr, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

VIII. Način i rok podnošenja prijava/zahtjeva za potpore
 

Organizatori prijavu odnosno zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose TZG Krka. Kandidature se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u 2024. godini - ne otvaraj.

Kandidature se dostavljaju osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Grada Krka, Vela placa 1/I, 51500 Krk.

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZG Krka najkasnije do 15. ožujka 2024. godine do 15.00 sati neovisno o načinu dostave.

 

IX. Kandidature koje se neće razmatrati
 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva neće uzeti u razmatranje prijave/zahtjeve za potpore koje:

 • prijave/zahtjeve s nepotpuno ispunjenim obrascima,
 • prijave/zahtjeve s nepotpunom dokumentacijom,
 • prijave/zahtjeve koje se ne dostave u roku,
 • prijave/zahtjeve organizatora koji ne mogu biti korisnici potpore prema odredbama iz točke III. Javnog poziva.

 

X. Sklapanje ugovora
 

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZG Krka odobri potporu, TZG Krka sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije programa, događanja, manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacije i dodjelu potpore.

 

XI. Način isplate potpore
 

TZG Krka će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije programa, događanja i manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

 • obrasca - izvješća o realizaciji događanja i utrošenim sredstvima potpore po vrstama troška (Prilog IV.),
 • obrasca - zahtjeva za isplatu odobrenih sredstava (Prilog V.),
 • preslike računa i/ili ugovora izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenta kojima se dokazuje realizacija događanja i oglašavanja događanja s pripadajućim bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa i/ili ugovora,
 • foto i/ili druge dokumentacije kojom se dokazuje realizacija događanja po potrebi.

Prilozi IV. i V. sastavni su dio Javnog poziva.

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije (dokaznice o održanom programu, događanju, manifestaciji) je 30 dana od dana održavanja istog.

Rok za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana od dana kumulativno zadovoljenih uvjeta: dostave propisane dokumentacije iz ove točke natječaja.

U svim vrstama oglašavanja, promidžbenim materijalima, osim na radiju, obvezna je objava logotipa TZG Krka. Ukoliko se realiziraju oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter potrebno je na linku ili stranici koji se promoviraju označiti #VisitKrkCity.

TZG Krka ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji programa, događanja  i ili manifestacije i izvršenim plaćanjima.

U slučaju da nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, preostane neutrošenih sredstava sukladno Financijskom planu za 2024. godinu, neće se raspisivati novi javni poziv već se sredstva mogu dodijeliti neposredno temeljem zahtjeva organizatora pod uvjetom ispunjavanja uvjeta iz ovog Javnog poziva.

 

XII. Nadzor
 

TZG Krka ima pravo nadzora/praćenja realizacije programa, događanja i manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZG Krka utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Dodatne informacije:

 • pisanim putem na e-mail: tz@tz-krk.hr ili na broj telefona +385 (0)51 221 414.

 

XIII. Ostale odredbe
 

Realizacija ovog Javnog poziva podložna je promjenama pod utjecajem izvanrednih okolnosti (npr. epidemiološka situacija) i prilagođavat će se naknadnim odlukama Turističkog vijeća TZG Krka.

 


Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore (Prilog I., Prilog II., Prilog III.) [.docx]

Obrasci izvješća o realizaciji događanja i zahtjeva za isplatu odobrenih sredstava (Prilog IV., Prilog V.) [.docx]

Pravilnik o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije [.pdf]