Predavanje o izradi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika na području Grada Krka

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, predavanje o izradi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika na području Grada Krka, održat će se u četvrtak, 05. ožujka 2020. godine, u Šumariji Krk, Plavnička bb, s početkom u 10.00 sati, kako bi se svi zainteresirani mještani što bolje upoznali s pratećim radovima i aktivnostima.

Naime, za područje katastarskih općina Kornić, Krk, Krk-grad, Linardići, Poljica, Skrbčići i Vrh u tijeku je postupak izrade predmetnog Programa što znači da se u tamošnjim šumama mogu sresti inženjeri šumarstva, najčešće u pratnji predstavnika lokalnog stanovništva, koji rade terenska mjerenja radi izračuna potrebnih parametara, dok se na stablima može naići na tanko zarezane oznake koje im ne čine nikakvu štetu, niti su oznaka buduće sječe.

 

Što je Program gospodarenja šumama šumoposjednika?

– Riječ je o jednom od planova u šumarstvu koji se izrađuje za šume što se nalaze u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu i/ili posjedu Republike Hrvatske. Njime se utvrđuje stanje samih šuma, kao i radovi u neposrednom gospodarenju šumama.

 

Kako se Programi gospodarenja šumama šumoposjednika izrađuju?

– Više zemljišnih čestica tvore sastojine, a one odjele ili odsjeke u Programima. Oni su premjereni prema pravilima šumarske struke i za njih su određeni: (1) drvna zaliha, odnosno ukupna drvna masa; (2) prirasti, odnosno kako i koliko se kroz vrijeme navedena drvna masa povećava; (3) etati, odnosno drvna masa koja se može posjeći, a da se pritom ne poremeti ravnoteža vrsta, kvaliteta, zdravstveno stanje i slično; (4) uzgojni radovi koji pridonose kvaliteti sastojina. Predmet radova su, pod obavezno, sve sastojine što se u katastru vode kao šume. Međutim, naići se može i na one koje se u katastru vode kao poljoprivredne površine, a koje su toliko obrasle drvećem da se mogu proglasiti šumom. Ako netko od vlasnika ne želi da se takva parcela nađe u Programu, mora se javiti Ministarstvu poljoprivrede, Ispostavi Delnice (099 311 77 23; 051 813 186) ili direktno izrađivaču Programa (091 236 32 81).

 

Čemu služe Programi gospodarenja šumama šumoposjednika?

– Daju smjernice optimalnog gospodarenja kojima se ostvaruje sve prethodno navedeno. U načelu svode se na to da etati bivaju realizirani sječom sanitara, tj. zrelih stabala, a razlika do punog etata oslobađanjem kvalitetnog mladog naraštaja. Prema njima se može, uvjetno rečeno, odrediti vrijednost šume.

 

Tko izrađuje Programe gospodarenja šumama šumoposjednika?

– Izrađuju ih šumarski stručnjaci taksatori, a u slučaju Krka to je tvrtka Prosilva iz Zagreba, vođena inženjerom Denisom Stojsavljevićem.

 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, Ispostavi Delnice (Maja Bukovac, 099 311 77 23; 051 813 186) ili direktno u kontaktu s izrađivačem Programa (Denis Stojsavljević, 091 236 32 81).