Potpore TZ Kvarnera manifestacijama i projektima u 2014. godini

Turistička zajednica Kvarnera, 27. veljače 2014. godine, objavila je Javni poziv za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpora iz programa Potpore manifestacijama i projektima u 2014. godini.

I. Predmet ovog Javnog poziva dodjela je bespovratnih novčanih sredstava TZ Kvarnera za manifestacije i projekte koji doprinose sljedećim ciljevima:
 
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude regije Kvarner,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža regije,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.
 
II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i projekata iz točke I., i to za: 
 
 • zabavne manifestacije/projekte, 
 • kulturne manifestacije/projekte,
 • sportske manifestacije/projekte,
 • tradicijske/etno manifestacije/projekte,
 • ostale manifestacije i projekte.
 
III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za: 
 
 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, 
 • obnovu baštine,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala (Internet stranice, prospekti, karte, CD-i, DVD-i, filmovi i drugo),
 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • suvenire,
 • izradu programskih dokumenata (marketinški plan i slično),
 • turističku signalizaciju ,
 • projekte isključivo lokalnog karaktera, 
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.
 
IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (Organizator), i to: 
 
 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • sportski savezi,
 • kulturne i druge javne ustanove,
 • jedinice lokalne samouprave,
 • turističke zajednice.
 
V. Za sredstva potpore ne mogu se kandidirati one turističke zajednice koje imaju dugovanja prema TZ Kvarnera iz osnova udruživanja sredstava.
 
VI. Organizator može od TZ Kvarnera dobiti potporu najviše do 25% opravdanih/prihvatljivih ukupnih troškova realizacije pojedine manifestacije, a najviše do ukupno 25.000,00 kn po Organizatoru.
 
VII. Kriteriji za odobravanje potpore TZ Kvarnera su:
 
 • doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije i jačanju imena KVARNER,
 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program), 
 • originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,
 • doprinos razvoju turističkog proizvoda Kvarnera,
 • doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone i procjena učinaka na povećanje turističkog prometa, 
 • utjecaj na održivi razvoj i ekologiju,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju, 
 • osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva nositelja manifestacije i interesnih subjekata), odnos tražene potpore i vlastitih sredstava, 
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost - dugoročni učinci,
 • zastupljenosti u domaćim i stranim medijima.
 
VIII. Potrebna dokumentacija za kandidiranje za potpore TZ Kvarnera: 
 
 1. obrazac zahtjeva TZK /14 koji je sastavni dio Javnog poziva, 
 2. pisana suglasnost/preporuka lokalne turističke zajednice na kojoj se manifestacija/projekt odvija,
 3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ne starija od 30 dana).
 
Eventualno dostavljeni dodatni dokumenti uz kandidature, neće se razmatrati.
 
IX. Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII., podnose TZ Kvarnera, u roku od 15 dana od datuma objave (27. veljače 2014. godine).
 
Neće se uzeti u razmatranje:  
 
 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VII,
 • kandidature s nepotpuno ispunjenom obrascem TZK/14,
 • kandidature pristigle nakon roka,
 • kandidature organizatora koji ne mogu biti Korisnici potpore sukladno ovom Javnom pozivu, točka IV.
 
Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.
 
X. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZ Kvarnera, temeljem prijedloga povjerenstva za potpore manifestacijama i projektima. Popis odobrenih potpora bit će objavljen na Internet stranici TZ Kvarnera u roku od 15 dana od donošenja Odluke.
 
XI. TZ Kvarnera će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, račune izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).
 
Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava:   
  
 • za manifestacije/projekte održane do konca listopada - rok je najkasnije 01. prosinca 2014. godine,
 • za manifestacije/projekte održane u studenom i prosincu - rok je nakasnije 15. siječnja 2015. godine.
 
TZ Kvarnera ima pravo praćenja i provjere točnosti podataka iz dostavljene natječajne dokumentacije, kao i u realizaciji manifestacije/projekta i kontroli namjenskog trošenja sredstava. Ako TZ Kvarnera utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.
 
XII. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave u Novom listu i na Internet stranicama TZ Kvarnera. Obrazac zahtjeva TZK /14 koji je sastavni dio Javnog poziva nalazi se na Internet stranici TZ Kvarnera, odnosno u prilogu ove obavijesti.
Elektroničku verziju kandidature potrebno je poslati e-mailom na renata@kvarner.hr (priložiti skeniranu suglasnost/preporuku lokalne TZ i potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga), a tiskanu i ovjerenu verziju s traženom popratnom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Turistička zajednica Kvarnera, Nikole Tesle 2, 51410 Opatija.