Postanite sudac porotnik Županijskog suda u Rijeci!

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Rijeci, svoju prijavu, što je moguće prije, a najkasnije do 15. ožujka ove godine, dostavite u Pisarnicu Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk) tijekom redovnog radnog vremena. Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 051 401 123, odnosno mailom na natalija.rakic@grad-krk.hr.

Budući da je određenom broju sudaca porotnika nedavno istekao četverogodišnji mandat, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika. Kako suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština temeljem prijedloga općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruga poslodavaca i gospodarske komore, Grad Krk je imena osoba što ih namjerava imenovati sucima porotnicima sa svog područja u obvezi dostaviti najkasnije do 15. travnja ove godine.

Ovom prigodom važno je istaknuti kako se odredbe Zakona o sudovima koje se odnose na suce primjenjuju i na suce porotnike što znači da sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača). Također, ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao što ne smije obavljati niti jednu drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Kako suci porotnici kao članovi vijeća sudjeluju u kaznenim predmetima pa je njihova prisutnost ponekad potrebna i čitav (radni) dan, a često i u nastavcima, te bi obveze, prilikom prijave, kandidati trebali imati u vidu, a sve s ciljem što učinkovitijeg obavljanja porotničke dužnosti.

Osobe koje Grad/Gradsko vijeće predloži imenovati sucima porotnicima obvezne su vlastoručno potpisati Izjavu, dostupnu u prilogu ove obavijesti, a kojom potvrđuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju sve ostale zakonske uvijete za imenovanje na dužnost suca porotnika. Uz ovu se Izjavu prilaže i preslika osobne iskaznice.