POS: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana

Radi utvrđivanja liste prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje Grad Krk objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, odnosno odluci o njezinim izmjenama.

Pravo na kupnju stana, prema odredbama spomenutih Odluka, imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske, odnosno građani koji po prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.
Red prvenstva za kupnju stana određuje se prema uvijetima i mjerilima propisanih Odlukom koji se utvrđuju ovisno o uvijetima stanovanja i stambenom statusu, i to na način da prednost imaju oni koji nemaju odgovarajuće rješeno stambeno pitanje, tj. nemaju odgovarajući stan.
 
Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se temeljem sljedećih mjerila:
 
 1. prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svog stanovanja;
 2. stambenog statusa podnositelja zahtjeva;
 3. broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva;
 4. dužine prijavljenog prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Krka;
 5. broja djece na redovnom školovanju;
 6. stručne spreme podnositelja zahtjeva;
 7. statusa Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podnositelja zahtjeva;
 8. statusa Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata podnositelja zahtjeva;
 9. statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja u odnosu na podnositelja zahtjeva;
 10. statusa Hrvatskog branitelja - dragovoljca iz Domovinskog rata u odnosu na podnositelja zahtjeva;
 11. zdravstvenog stanja - invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
 
Isprave koje se prilažu uz zahtjev:
 
 1. Domovnica, osobna iskaznica ili putovnica podnositelja zahtjeva u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici, s time da se u slučaju potonje prilikom predaje zahtjeva na uvid obvezno daje izvornik isprave;
 2. vjenčani ili rodni list za podnositelja zahtjeva te rodni listovi za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu - ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 3. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva o postojanju izvanbračne zajednice dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika;
 4. izvadak iz registra životnog partnerstva ili matice vjenčanih, odnosno druga odgovarajuća javna isprava - ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 5. uvjerenje o prebivalištu za podnositelje zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu, izdano od strane nadležne policijske uprave - ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 6. izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja;
 7. uvjerenje Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjela za katastar nekretnina Krk, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu upisani u katastarskim operatima koji su u nadležnosti navedenog Odjela za katastar nekretnina;
 8. potvrda Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku, Zemljišno-knjižnog odjela, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu upisani kao vlasnici nekretnina u očevidnicima koji su u nadležnosti Zemljišno-knjižnog odjela;
 9. ugovor o najmu stana sklopljen između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ovjeren kod javnog bilježnika (ugovor o najmu mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje tri mjeseca prije objave Javnog poziva);
 10. izvadak iz  zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku, kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu;
 11. potvrda ili uvjerenje škole, odnosno visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 2015./2016. Šk./ak. godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju);
 12. svjedodžba o završenom školovanju, diploma ili radna knjižica, sveučilišna diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti;
 13. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva;
 14. pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva;
 15. potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva;
 16. potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu Hrvatskog branitelja - dragovoljsca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva;
 17. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva;
 18. za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva, ovjerena punomoć (specjalna);
 19. po potrebi i druga dokumantacija.
 
Isprave navedene u točki 1. obvezno se prilažu i služe kao dokaz ostvarenja prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana, dok se sve ostale isprave, navedene u točkama od 2. do 19. dostavljaju kao dokaz ispunjavanja pojedinog mjerila i ostvarenja bodova temeljem istog.
 
Zahtjevi se podnose od 20. kolovoza, do zaključno 30. rujna 2015. godine, putem pošte ili osobno u prijemni ured Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, radnim danima od 08.00 do 15.00 sati. Sam zahtjev podnosi se na posebnom obrascu koji je moguće dobiti u prostoriji Grada Krka (soba 36), svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, ili preuzeti iz priloga ove obavijesti. Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u prostoriji Grada Krka (soba 36), osobno svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati, odnosno telefonom na 051 401 119.
 
Za zahtjeve koji su nepotpuni Povjerenstvo će odrediti rok od deset dana od dana predaje zahtjeva da se upotpune potrebnom dokumentacijom. Podnositelji zahtjeva koji nakon isteka navedenog roka zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi.
 
Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana koji je odgovarajuć u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu, s time da se odgovarajućim stanom smatra stan veličine od oko 35 m2 korisne površine za jednu osobu. Za svaku daljnju osobu kvadratura stana povećava se za oko 10 m2. Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti manji, odnosno veći stan od prethodno opisanog, ako je isti raspoloživ, pod uvijetom da razlika njegove ukupne površine ne prelazi 20 m2. Podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni su prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.
 
Podnositelj zahtjeva koji je uvršeten na Konačnu listu, a koji se ne odazove pozivu na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana, ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana.
 
Cjeloviti tekst Javnog poziva, zajedno s Obrascem prijave te Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje i Odlukom o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje možete preuzeti iz priloga ove obavijesti!
 
 
Cjeloviti tekst Javnog poziva   preuzmi
Prijavni obrazac   preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje   preuzmi
Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje   preuzmi