Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 23. srpnja 2020. te Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 15. listopada 2020., Gradsko vijeće Grada Krka, 05. studenog 2020. godine, objavljuje Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka.

 

I. Savjet mladih Grada Krka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

 

II. Savjet mladih Grada Krka ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

 

III. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

IV. Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka imaju:

 • udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Krka;
 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Krka;
 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci;
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj;
 • neformalne skupine mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Krka.

 

V. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja;
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj kandidata;
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj zamjenika kandidata;
 • obrazloženje kandidatura;
 • izjave o prihvaćanju kandidature.

 

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB broj).

 

VI. Uz obrazac kandidature prilaže se:

 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate;
 • izjava o prihvaćanju kandidature;
 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne stariji od šest mjeseci.

 

VII. Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka dostavljaju se na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Trg bana J. Jelačića 2, 51 500 Krk, s naznakom: Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, osobno u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili putem pošte, i to u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka. (Javni poziv objavljen je: 05. studenog 2020. godine.)

 

VIII. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

IX. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Popis važećih kandidatura sastavlja se na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime te datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom Vijeću i objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.

 

X. Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XI. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka objavljuju se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka.