Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu

Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2013. godinu utvrđen je broj osoba koje se planiraju primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta te poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se primiti četiri osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem prava, ekonomije, građevinarstva te geodezije ili elektrotehnike. 
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su tablicom u prilogu. 
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, i to ukoliko su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.