PGŽ: Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini

Na temelju članka 13. stavka 3. - 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja utvrđuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Utvrđuju se uvjeti, potrebna dokumentacija i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Nagrade Primorsko-goranske županije su nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

Nagrada za životno djelo Primorsko-goranske županije dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dali izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne srbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji rad i djelovanje odnosno doprinos predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti fizičkim osobama koji prebivaju na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije dodjeljuje se fizičkim i pravim osobama za izuzetno postignuće u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvareno tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

Godišnje se u pravilu dodjeljuju najviše dvije Godišnje nagrade.

Nagrade se ne dodjeljuju dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata.

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalna i područne (regionalne) samouprave za trajanja njihova mandata, kao ni ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije i Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije imaju: članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji (u daljnjem u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupan je na internetskoj stranici Primorskog-goranske županije te mora sadržavati:

  • ime i prezime, prebivalište, telefonski broj, e-mail adresu fizičke osobe ovlaštenog predlagatelja odnosno naziv, sjedište, telefonski broj, e-mail adresu pravne osobe ovlaštenog predlagatelja;
  • ime i prezime, prebivalište, telefonski broj, e-mail adresu fizičke osobe koja se predlaže za nagradu odnosno naziv, sjedište, telefonski broj, e-mail adresu pravne osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik);
  • vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;
  • prijedlog teksta pisanog priznanja;
  • životopis predloženika; 
  • pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade.

Ovlašteni predlagatelj dužan je uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada je 31. siječnja 2024. godine. Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se putem pošte na adresu: Primorsko-goranska županija, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Riva 10, 51000 Rijeka, s naznakom Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini.