Otvoren rok podnošenja prijedloga za dodjelu županijskih nagrada za 2016. godinu

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, županijski Odbor za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga vezanih uz dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2016. godini.

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.
Nagrade se ne dodjeljuju dužnosnicima kako su definirani zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata. Također, nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za vrijeme trajanja njihova mandata, kao ni ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.
 
Županijske nagrade su:
 
  1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dale izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji rad i djelovanje, odnosno doprinos, predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti fizičkim osobama koje prebivaju na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.
  2. Godišnja nagrada dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetno postignuće u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvarenog tijekom prošle godine. Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihova zajedničkog rada.
 
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo, odnosno Godišnje nagrade imaju članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, župan i zamjenici župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije te pravne osobe sa sjedištem u Županiji.
 
Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati: 
 
  • ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja; 
  • ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik); 
  • životopis predloženika; 
  • vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;
  • pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade;
  • prijedlog teksta pisanog priznanja.
 
Ovlašteni predlagatelj dužan je uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl).
Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 10. siječnja 2017. godine na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, i to s naznakom Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2016. godini.