Otvoren rok podnošenja prijedloga za dodjelu županijskih nagrada

Temeljem Odluke o javnim priznanjima, županijski Odbor za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga vezanih uz dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije.

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama s područja županije za naročita dostignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, umjetnosti, sporta i drugih područja društvenog života.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za županiju te čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od županijskog značaja. Ova se nagrada može dodijeliti pojedincima koji žive na području županije ili su na njezinom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine. Ona se može dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje, odnosno postignuće, rezultat njihovog zajedničkog rada.
Prijedloge za dodjelu nagrada mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine, župan i zamjenici župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja županije (gradska i općinska vijeća), udruge građana, ali i druge pravne osobe s područja županije.
Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a isti mora sadržavati: ime i prezime odnosno naziv predlagatelja; prebivalište odnosno sjedište predlagatelja; ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik); životopis predloženika; naziv nagrade i područje za koje se predlaže; pisano obrazloženje te opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrada s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl). Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koji se upisuje na samo priznanje, a iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 15. veljače 2014. godine na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, i to s naznakom Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije.