Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (stručni suradnik za protokol i informiranje)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, temeljem odredbe članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, na radno mjesto: stručni suradnik za protokol i informiranje - 1 izvršitelj/ica.

 
Posebni  stručni uvjeti:
 
 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje dva svjetska jezika (engleski obvezno; drugi jezik alternativno: njemački, talijanski, francuski i sl.),
 • poznavanje rada na računalu.
 
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona. 
 
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit.
 
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na Internet stranici Grada Krka (grad-krk.hr, Natječaji).
 
Na oglasnoj ploči Grada Krka i Internet stranici (grad-krk.hr, Natječaji) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis,
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (presliku),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke,
 • ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju engleskog i drugih jezika (svjedodžbe svih razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen engleski i drugi strani jezik ili odgovarajuća potvrda (certifikat) o završenom tečaju engleskog, kao i drugih jezika,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike. 
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor,  rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa. 
 
Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, s obveznom naznakom - Oglas za prijam u službu stručnog suradnika za protokol i informiranje. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.