Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21 i 114/22) i članka 7. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 44/23), Gradonačelnik Grada Krka, donosi Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini.

I. Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, klasa: 614-01/23-01/02, ur. broj: 2170-9-02/1-23-6, od 12. prosinca 2023. godine i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, utvrđuju se pružatelji medijskih usluga i pružatelji elektroničkih publikacija čiji će se programski sadržaji financirati u 2024. godini te se za iste raspoređuju novčana sredstva iz Proračuna Grada Krka za 2024. godinu kako slijedi:

 

Nakladnik/Pružatelj elektroničke publikacije Naziv programskog sadržaja Ukupan broj bodova Iznos financiranja (s PDV-om, izražen u eurima)
       
OTOK VIJESTI, obrt za internetski portal, vl. Martina Frka Milotić, Jesenska 13, Malinska, OIB: 97014390129 U fokusu: Krk 57 4.800,00
CIUDAD d.o.o., Zagreb, Jurja Dalmatinca 4, OIB: 18969795259 Gradonačelnik.hr 46 4.000,00
RI PORTAL j.d.o.o., Rijeka, Stanka Frankovića 27, OIB: 58158153143 Krk na dlanu 47 2.400,00
RADIO OTOK KRK d.o.o., Društveni dom Kras, Kras, OIB: 49445582981 Signal 7- Grad Krk 57 13.125,00
RADIO TRSAT d.o.o., Rijeka, Zvonimirova 20A, OIB: 79306459615 (Radio Laganini FM) Otočki đir 43 4.800,00
KANAL RI d.o.o., Rijeka, Trg Riječke rezolucije 3, OIB: 26219089758 Naš Krk 45 3.200,00
      32.325,00

 

II. Grad Krk će s prijaviteljima iz točke I. ove Odluke koji su odabrani za financiranje sklopiti ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i dr.).

III. Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Krka u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Krka.

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr. Dostava prijaviteljima smatra se obavljenom javnom objavom Odluke o odabiru na mrežnoj stranici Grada Krka.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (22. siječnja 2024. godine).

Prilozi: