Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Program predškole za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić Katarina Frankopan obavještava kako su otvorene prijave za upis u Program predškole u trajanju od 250 sati za pedagošku 2022./2023. godinu, a koje se primaju za vrtiće na području Krka, Vrha, Omišlja, Njivica, Malinske, Punta, Baške, Vrbnika i Polja.

Program predškole namijenjen je djeci u godini dana pred polazak u školu, odnosno mališanima koji su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršili 5,5 godina, a neće pohađati redoviti vrtićki odgojno-obrazovni program. Program predškole održavat će se u periodu od 13. veljače do 16. lipnja 2023. godine, a mjesto njegova održavanja ovisit će o broju prijavljene djece.

Prijave za upis djece u Program predškole zaprimaju se od 05. do 23. prosinca ove godine, i to poštanskim putem, slanjem prijave na adresu: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Smokvik 7, 51500 Krk, s naznakom: Prijava djeteta za upis u program predškole. Poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je u poštanskom uredu zaprimljena zaključno do 23. prosinca ove godine.

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjen obrazac prijave (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti);
 • ispunjen obrazac podataka o novoupisanom djetetu (za inicijalni razgovor) (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti);
 • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih djeteta;
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta - provjera redovitog cijepljenja (ne stariju od mjesec dana);
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za dijete zaposlenih roditelja potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, prevedena i ovjerena od strane sudskog tumača (ne starije od mjesec dana);
 • za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana) i odluku poslodavca, odnosno rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa;
 • za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 • za dijete samohranog roditelja elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 • za dijete jednoroditeljske obitelji elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana) i presudu o razvodu braka ili odluku suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 • za dijete osobe s invaliditetom upisanu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom rješenje/potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima rješenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb;
 • za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića potvrdu o prebivalištu ili boravištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku osobne iskaznice djeteta ili presliku boravišne iskaznice djeteta (ne stariju od mjesec dana);
 • za dijete roditelja koje prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne starije od mjesec dana);
 • obrazac privole (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti);
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Rezultati upisa u program predškole obijevit će se 09. siječnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan: dvkf-krk.hr.