Natječaj za prijem u službu dvoje vježbenika u Odsjek za komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka raspisuje Natječaj za prijem u službu dvoje vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

   
 

 

 
1. vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni postupak - 1 izvršitelj/ica. 
 
Posebni stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
 • poznavanje rada na računalu.
 
2. vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara - 1 izvršitelj/ica.
 
Posebni stručni uvjeti:
 • sveučilišni prvostupnik prometne ili tehničke struke,
 • završen program osposobljavanja za prometnog redara i položen vozački ispit B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku, odnosno višu stručnu spremu odgovarajuće struke, sukladno sa člankom 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
 
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci. Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta). U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na Internet stranici Grada Krka (grad-krk.hr). Na oglasnoj ploči Grada Krka i na Internet stranici Grada Krka (grad-krk.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis,
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (presliku),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • presliku vozačke dozvole i presliku uvjerenja o osposobljenosti za prometnog redara (kandidati/kinje koji se prijavljuju za osposobljavanje za prometnog redara),
 • ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike. 
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor, rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja. 
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (10. rujna 2014.), s obveznom naznakom Za natječaj za prijam u službu vježbenika za osposobljavanje za ……………… Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.