Natječaj za prijem na radna mjesta: (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 - u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, za slijedeća radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu - u Odsjeku za gospodarstvo - (1 izvršitelj/ica).

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij upravnog, pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

2. Referent - komunalni i pomorski redar 3 - u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo - (1 izvršitelj/ica).

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema (IV. stupanj) upravne, tehničke ili druge struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit A i B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Kandidati uz posebne uvjete moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona, i to:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i  16. Zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20 dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (gov.hr).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl. (za radno mjesto pod brojem 1.),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu - preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i sl.,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole A kategorije (za radno mjesto pod brojem 2.),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s obveznom naznakom natječaja na koji se prijavljuju Za natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu ili Za natječaj za prijam u službu referent - komunalni i pomorski redar 3, putem pošte Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili se predaju osobno u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Natječaj je objavljen 06. ožujka 2024. godine.)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome  biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Krk, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Krk s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Na mrežnoj stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj mrežnoj stranici Grada Krka bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Grad Krk