Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - jedan/na izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 
Posebni  stručni uvjeti:
 
 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu građevinske struke, sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta). U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i/ili stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku (u roku od godine dana od prijma u službu).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Grada Krka, a na Internet stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja same provjere.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenome stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva (ako kandidati imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva),
 • dokaz o stečenome radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - elektronički zapis ili preslika radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan staž ili sl.),
 • izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • presliku vozačke dozvole,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike. 
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor, rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja. 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (19. rujna 2013. godine), s obveznom naznakom Za natječaj za prijam u službu - stručnog suradnika za investicije i razvoj.  Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.