Natječaj za izbor osoba čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim sredstvima

Primorsko-goranska županija, 28. kolovoza 2019. godine, objavila je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019 godine. Ove godine tako je osigurano 150.000,00 kn bespovratnih poticajnih sredstava što će se rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

 

I. Opći uvjeti:

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe - autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.
 2. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2018. ili 2019. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.
 3. Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.
 4. Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija.
 5. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih trideset godina).
 6. Prijave koje ne prođu bodovni prag od minimalno 25% od ukupno mogućih bodova, neće biti sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima.

 

II. Popis obvezne dokumentacije:

 

 1. Popunjen Obrazac prijave, uključivo: opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti.
 2. Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro-računu.
 3. Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

III. Ostale odredbe:

 

 1. Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.
 2. Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.
 3. S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.
 4. Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave na Natječaj O-19 (preuzima se iz priloga ove obavijesti, s internetskih stranica Primorsko-goranske županije: pgz.hr ili u sjedištu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka) s pripadajućom obveznom dokumentacijom.
 5. Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom Natječaj za inovatore.
 6. Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 30. rujnom 2019. godine (ponedjeljak).
 7. Svojim potpisom na Obrascu prijave na Natječaj prijavitelji daju privolu Primorsko-goranskoj županiji za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka za potrebe provedbe predmetnog Natječaja te praćenje stanja prijavljene inovacije, a sukladno s važećom zakonskom regulativnom kojom se uređuje zaštita osobnih podataka.
 8. Rezultati Natječaja objavit će se najkasnije do 20. prosinca 2019. godine na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije: pgz.hr.